Infoside for kunsthåndverkere i koronakrisens tid

NK vet det er mange ulike problemstillinger våre medlemmer står med nå som følge av den langvarige koronapandemien. Her har vi samlet en del informasjon og nyttige lenker for dere. Vi håper dette kan være til hjelp.

Økonomien til mange i kunstfeltet var presset fra før, så det kan raskt bli prekært når samfunnet gjentatte ganger stenges ned og alt er så uforutsigbart som nå. De aller fleste kunsthåndverkere er selvstendig næringsdrivende, og mange har også en eller flere ekstrajobber. NK er positive til de nødvendige tiltakene myndighetene iverksetter for å få bukt med spredningen av koronaviruset, og jobber samtidig for at våre medlemmer ivaretas på best mulig måte. Det tok alt for lang tid å få på plass ordninger for kunstnerne. Det er fortsatt slik at ordningene ikke treffer like godt og bredt som det NK ønsker for sine medlemmer, derfor fortsetter arbeidet med å foreslå forbedrede tiltak. Nå arbeider vi også med å planlegge langsiktig for gjenåpning og gjenoppbygging av kulturlivet.

NK ser at det er stor grunn til bekymring for de økonomiske konsekvensene koronakrisen har for våre medlemmer og for de kunstnerstyrte visningsstedene. Allerede 12. mars i fjor sendte NK et bekymringsbrev til regjeringen ved fire departement med flere forslag til tiltak. Vi har siden da sett at en del av forslagene fra kunstnerorganisasjonene har blitt hørt av politikerne, dog langt fra alle. Det har kommet på plass stipender, muligheter for selvstendig næringsdrivende for inntektssikring, omsorgspenger og akutt sosialhjelp. En ivaretakelse av lavinntektsgrupper i permitteringssammenheng er innført, og det er flere andre tiltak på plass. Likevel ser vi at vi vil få se alvorlige konsekvenser av denne krisen for mange kunsthåndverkere i lang tid framover. NK arbeider derfor med forbedringer av lanserte tiltak og å få på plass ytterligere ordninger som kan imøtekomme de mange ulike problemstillingene våre medlemmer vil kunne møte i kjølvannet av koronakrisen. NK har sammen med flere kunstnerorganisasjoner fått gjennomslag for bl.a. ekstra stipendmidler, ekstra midler i flere tildelingsrunder til museumsinnkjøp og ordninger innen kunst i offentlig rom, utstillingshonorar og regionale prosjektmidler i KiN.

Nedenfor har vi listet opp en del punkter og lenker til relevant informasjon for kunstnere i koronakrisens tid.

En overordnet og oppdatert oversikt over regjeringens tiltakspakker ligger under Skatteetaten her

Kulturrådets koronasider finner du her:

Kulturdepartementets oversikt finner du her: 

NAVs koronaveileder ligger her: 

Koronastipend
For tildeling av arbeidsstipend for 2021, har regjeringa lagt på 309 midlertidige stipend. Det betyr at søknadsfristen for stipend 16. oktober 2020 ga ekstra gode sjanser for stipendtildeling. Midlertidig stipendordning Covid-19 ga sommeren 2020 kunstnere mulighet til å søke stipender med en engangssum på 100 000 kr har som formål å "halda oppe kontinuitet i kunstnarisk produksjon, sikra sysselsetjing og bidra til etterspørsel av kunsten". Dette var et av Kunstnernettverkets krav som blant annet NKs styreleder Hanne Øverland fremmet i et møte med Kulturminister Abid Raja i mai.

 • Søknaden for ekstrastipendene i 2021 gikk gjennom vanlig søknadsbehandlinge via Statens Kunstnerstipend med stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.
 • Tildelingen kommer våren 2021, samtidig med øvrige stipender.
 • Det er totalt 309 ekstra arbeidsstipend  (koronastipend) – 17 av disse ble fordelt til kunsthåndverkerne.
 • Tildelingen for sommerens koronastipend er gjort og utbetalingen var før jul 2020. (Søknadsfristen var 5. august 2020.)
 • Det kom i sommer inn over 3700 søknader. Av 679 kvoter til alle kunstfelt ble 22 fordelt til kunsthåndverkerne. 

Ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende
Selvstendige næringsdrivende og frilansere har kunnet få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 60 % av gjennomsnittet av 2019-inntekt fra næring oppad begrenset til 599 148 kr (6G) og nedad begrenset til 0,75 G (74 894 kr), fra dag 17. Denne ordningen likner eksisterende ordninger for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette går gjennom NAV. Dette skal dekke reelt tap av inntekt som skyldes koronakrisen og konsekvensene av smittevern etc. Kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned, de første 16 dagene av inntektstapet må du dekke selv.  (De første månedene var kompensasjonsgraden 80 %, det er dessverre nedjustert til 60 % fra høsten 2020.)

Denne ordningen kompenserer ikke for økonomisk tap som kan kompenseres gjennom andre ordninger. Mange næringsdrivende og frilansere kombinerer dette med lønnsarbeid. Noen vil fortsatt ha en viss lønnsinntekt selv om de ikke kan drive selvstendig. Lønnsinntekten er ikke næringsinntekt og skal dermed ikke innvirke på denne ordningen. Andre vil kunne ha rett på sykepenger, omsorgspenger eller dagpenger.

 • Denne ordningen får forlengelse ut desember 2021.
 • Logg inn og søk her
 • Ytelsen er kun søkbar måned for måned, etterskuddsvis. Det lukkes for en mnd når det åpnes for neste. Husk å søke i tide!
 • Det er personinntekt fra næring i 2019 som er beregningsgrunnlaget for kompensasjonen også i 2021. Du må altså ha personinntekt i 2019 klar før du søker. Ha god oversikt over inntekt og tapt inntekt i den aktuelle måneden i 2020/21 klart.
 • Kun selvstendig næringsdrivende og frilansere i alderen 18–67 år, med personinntekt fra næring eller oppdrag over 74 894 kr (0,75G) per år, som har mistet hele eller deler av denne inntekten som følge av utbrudd av covid-19 kan søke om kompensasjonsytelse etter denne forskriften.
 • Ordningen gir en inntektskompensasjon på 60 prosent av beregningsgrunnlaget, fratrukket samtidig annen inntekt fra arbeid, fra og med dag 17 etter inntektsbortfall. (Kompensasjonen dekket 80 % til og med oktober 2020)
 • Ytelsen utbetales for perioden fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet inntraff. Ytelsen betales per måned og etterskuddsvis. Ytelsen kan utbetales for den perioden forskriften gjelder.
 • Ordningen skal bidra til at selvstendig næringsdrivende og frilansere får inntektssikring gjennom en viss kompensasjon for inntektsbortfall som skyldes utbrudd av koronaviruset of tilhørende smitteverntiltak, slik at de kan gjenoppta alminnelig inntektsgivende aktivitet når situasjonen tillater det. Dersom det aktuelle inntektstapet utløser rett til en annen ytelse, har man ikke rett til den ytelsen, basert på det samme inntektstapet.
 • Det gis en kompensasjon med 60 (tidligere 80) prosent opp til et tak på 6 G omregnet til årlig beløp, men slik at taket reduseres krone for krone med arbeidsinntekt, dagpenger, omsorgspenger og sykepenger i ytelsesperioden. Inntekter personene har som selvstendig næringsdrivende eller frilanser i stønadsperioden går til fradrag i ytelsen prosentvis. På denne måten gis det insentiv til å drive virksomheten i den grad det er mulig også i stønadsperioden.
 • Forskriften viser til enkelte av folketrygdlovens saksbehandlingsregler, herunder bestemmelser om kontroll og tilbakekreving etter feilaktig utbetaling. Arbeids- og velferdsetaten får dermed adgang til å kontrollere i etterkant om noen har fått for stor ytelse og dersom det er tilfelle, kreve beløpet tilbake.
 • Du skal ikke søke om dagpenger for denne ordningen.

Se viktige avklaringer med hensyn til denne ordningen her:
Se NKs NAV-veileder her: 
Søk og se utfyllende informasjon og regneeksempler fra NAV her:
Les endret forskrift fra 24.04.20 her, der det klargjøres at det kun er inntekt fra 2019 som inngår i beregningsgrunnlaget.
Les hele forskriften fra 08.04.20 her:

Kompensasjonsordning for bedrifter 
Bedrifter med høye faste uunngåelige kostnader og store inntektsbortfall skal få dekket deler av de faste løpende utgiftene. Dette har ingenting med NAV å gjøre. Alle bedrifter som har hatt mer enn 30 prosent omsetningssvikt i forhold til samme periode i fjor/ 2019 som følge av Covid-19-utbruddet, kan søke om kompensasjon i en ny ordning fra januar 2021. Alle søknader må bekreftes av revisor eller regnskapsfører før innsendelse i denne nye ordningen. Den viktigste forskjellen fra ordningen som gjaldt fra mars til september er ellers at i den nye ordningen skal kompensasjonssøknader behandles manuelt av Brønnøysundregisteret. Søkerportalen under Skatteetaten er avviklet. Brønnøysundregisteret skal etablere den nye ordningen, og søknadsportalen åpnet 18 januar 2021. Det vil si at første utbetalinger kom i januar/ februar. Omsetningsfallet sammenlignes med samme periode i 2019. Kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall økes fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021.

 • Gjelder for AS (kun AS med ansatte) og ENK (kun ENK der næring er hovedinntekt)
 • Omsetningssvikten må være over 30 % 
 • Her er Brønnøysundregistrenes bemannede veiledningstjeneste for bedriftene.
 • Forskriften om den nye kompensasjonsordningen bygger på den gamle ordningen mht hvilke utgifter som kan kompenseres. 
 • Søk her i søknadsportalen.
 • Portalen inneholder informasjon om regelverk og hvordan bedriftene kan forberede seg best mulig før de søker.

Midlertidig akutt sosialhjelp
Det er åpnet for akutt økonomisk sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende for å fylle gapet mellom dag en og dag 17 for de som brått mister inntekten. Regjeringen er innstilt på at kommunen i den nye kortsiktige ordningen skal se bort fra de vanlige kravene om å at du først må bruke disponible midler. Økonomisk stønad vil bare dekke det aller mest nødvendige, og du har ikke krav på økonomisk stønad til å dekke gjeld. Det betyr at dersom du for eksempel har huslån, må du be banken din om avdragsfrihet.

Sykepenger
Selvstendig næringsdrivende og frilansere får nå sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien (inkl pålagt karantene) reduseres til 3 dager. 

NAV om sykepenger ved koronavirus - for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Omsorgspenger
Omsorgspenger skal hindre inntektsbortfall når man må være hjemme med syke barn. Når barn er pålagt å være hjemme fra barnehage eller skole som følge av koronatiltak eller karantene, gir dette rett til omsorgspenger. Dette er mulig å søke etterskuddsvis.

Flere nyttige lenker
NAV om korona
NAV med informasjon til selvstendig næringsdrivende
NAV om omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende
NAV om akutt sosialhjelp
CREO om forskjell mellom selvstendig næringsdrivende og frilansere
NBK om juridiske rettigheter
Om skatt og avgifter
Regjeringens samleside om krisepakker for kulturfeltet 

Dagpenger, arbeidsledighet og permitteringer
Arbeidsgiver har på noen vilkår rett til å permittere. Det betyr at arbeidstaker midlertidig løses fra både retten og plikten til å utføre arbeid for arbeidsgiver. Permittering kan være hel eller delvis, dvs. at dersom du i en 100 % stilling, kan du permitteres f.eks. 50 %.For at arbeidsgiver skal ha rett til å permittere deg – helt eller delvis – må det foreligge en saklig grunn. For mange arbeidsgivere er bortfall av oppdrag eller svikt i omsetning pga. koronavirusutbrudd en slik saklig grunn. Derfor er det kommet midlertidige endringer i permitteringsreglene, til fordel for både arbeidstakere – særlig de med lavest inntekt – og for bedrifter. Det kan være mulig å søke forskudd på dagpenger. Dette gjelder kun for arbeidstakere, permitterte eller arbeidsledige. Denne ordningen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. For å motta dette må du fylle kravene om rett til dagpenger, allerede ha innsendt søknad om dagpenger og aktivt søke den særskilte hasteordningen.

Frilans arbeid som lønnsmottaker gir rett til dagpenger gjennom NAV.

NAV om korona
Arbeidstilsynet om permitteringer
Arbeidsgiverorganisasjonen Virke om permitteringer
Virke om permitteringsregler for virksomheter som mottar offentlig støtte
NRK om krisepakken

Kulturrådet
En særskilt korona-ordning har hatt flere søknadsrunder for nyskapende prosjekter tilpasset koronakrisen. Det kan søkes til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk, ordningen retter seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer. Ulike kompensasjonsordning for arrangører med tapte inntekter grunnet koronakrisen finnes, men få gjelder det visuelle kunstfeltet. Mer informasjon finnes på Kulturrådets sider.

UDs tilskudd til internasjonalt kulturfremme
Utbruddet av koronavirus fører til at kulturarrangementer nasjonalt og internasjonalt utsettes eller avlyses. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er derfor innført en midlertidig justert praksis for tilskuddsordningen internasjonalt kulturfremme.

 • Utenriksdepartementet vil ikke kreve tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått tilskuddsavtale som følge av at tiltak er avlyst på grunn av korona-utbruddet. UD oppfordrer tilskuddsmottaker om å søke refusjon hos flyselskap og forsikringsselskap. Sluttrapport og regnskap skal sendes inn i tråd med inngått tilskuddsavtale. 
 • Utenriksdepartementet vil ikke kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd til aktiviteter som må endres eller utsettes som følge av koronaviruset. UD ber mottakere av tilskudd om å informere dem om status for tiltaket. Avvik fra godkjent prosjektbeskrivelse, rapporter og regnskap skal sendes inn på vanlig måte i tråd med inngått tilskuddsavtale.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

For DKS prosjekter som skulle vært realisert i mars og april 2020 vil både fylkeskommuner og direktekommuner honorere etter avtale. Skolene har i løpet av 2020 både blitt stengt, åpnet og delvis stengt igjen flere steder. DKS prosjekter som skal på turne må stadig revurderes i henhold til smittevern. Ta kontakt med din oppdragsgiver dersom dette gjelder deg. Det skal være mulig å forhandle om utbetaling av honorar for avlyste turneer men det ser foreløpig ikke ut til å gjelde alle og må avtales individuelt. Kunstnernettverket har anmodet om at alle avlysninger dette skoleåret skal honoreres. 

KORO
Ingen som har mottatt tilskudd eller har avtaler om oppdrag med KORO vil bli økonomisk skadelidende som følge av koronarelaterte endringer og utsettelser i prosjekter eller oppdrag. Her kan du finne retningslinjer for arbeid med KORO-prosjekter i denne perioden. Kunstnerorganisasjonene i det visuelle feltet har i innspill til myndighetene bedt om at det framover blir en økt satsning på kunst i offentlig rom.

Forskuddsskatt

Skatteetatens samleside med koronarelatert informasjon om skatt og avgifter, mm.

 

Moms

 • For endrede frister for innbetaling av merverdiavgift følg med her.
 • Redusert momssats ble senket fra 12 til 6 prosent. Det gjelder fra 20. mars 2020. Dette innebærer at enkelte kulturbedrifter har redusert momsbyrde. Dette gjelder dessverre ikke kunsthåndverkere, selv om NK i lang tid har jobbet for at kunsthåndverk som i dag er pålagt 25 % mva, skal falle inn under denne såkalte "kulturmomsen". 
 • Det er ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene. Se informasjon om leveringsfrister.

Lånekassen

Denne veilederen fra VISP kan også være til hjelp.

Kansellerte oppdrag
Mange opplever kanselleringer nå, fra visningssteder eller andre oppdragsgivere. Da er det viktig å be om en begrunnelse fra oppdragsgiver på kanselleringen. Begrunnelsen fra oppdragsgiver er avgjørende for om kanselleringen er rettmessig eller ikke. Utgangspunktet er at dersom det er inngått en avtale om et oppdrag, så skal avtalen holdes, og du har krav på å gjennomføre oppdraget og få betalt. Det er unntakene som må begrunnes.

 • Dersom en kansellering av et oppdrag skjer som en direkte følge av myndighetspålagte tiltak, for eksempel at du skulle åpnet utstilling 14. mars 2020 som skulle stå en måned, så forelå såkalt force-majeure. Det betyr at det har inntrådt utenforliggende ekstraordinære omstendigheter som gjør at oppdragsgiver kan ha rett til å kansellere. 
 • Dersom utstillingen i eksempelet over er planlagt åpnet 12. november, er det derfor ikke gitt at det foreligger force-majeure for kanselleringen, ettersom myndighetstiltakene i større grad kunne forutsees. Husk likevel på at det ikke er helt enkelt for alle oppdragsgivere å ta gode beslutninger om dagen, og de opplever sannsynligvis også stort inntektstap. Prøv å finne gode mellomløsninger som dere begge kan leve med!

Grafill har mye god informasjon relatert til oppdragsgivere, kontraktsforhold, manglende betaling osv. Du kan lese mer om alt dette på deres sider og på disse nettstedene:
Forfattersentrum om force majeure
Helsedirektoratet om koronavirus
Folkehelseinstituttets koronasider
Forliksrådet
Inkassoinformasjon#

Kontrakt
Slike omstendigheter som det vi opplever nå, er det ikke mulig å sikre seg mot. Men gode kontrakter og gode oppdragsavtaler kan gi bedre forutsigbarhet, og du står som kunstner mye sterkere med en god kontrakt. Ta gjerne en titt på denne kontraktsveiledningen hos Grafill.

Koronaklausul til utstillingskontrakt
NK har ved hjelp av jurister fått utarbeidet et utgangspunkt for kontraktsformuleringer knyttet til avlysning eller utsettelse av utstillinger grunnet korona. Dette kan brukes til å starte en dialog med visningsstedet og vil forhåpentligvis bidra til bedre og mer avklarte vilkår. NK anbefaler at disse formuleringene settes inn i utstillingsavtalen du inngår med visningsstedet, hvor konkrete vilkår knyttet til utbetaling av vederlag, honorar og produksjonskostnader må forhandles frem:

«Utstillingsarrangøren kan avlyse utstillingen som følge av innskjerpede smittevernstiltak i form av pålegg og/eller anbefalinger fra myndighetene. I slike tilfeller plikter Utstillingsarrangøren umiddelbart å varsle Kunstneren om avlysningen. Utstillingsarrangøren skal før beslutning om avlysning tas vurdere alternative tiltak i samråd med Kunstneren. Dersom utstillingen avlyses, plikter partene å forsøke å komme til enighet om et alternativt og egnet tidspunkt for gjennomføring av utstillingen. I det tilfelle der Utstillingsarrangøren avlyser utstillingen som følge av nevnte smitteverntiltak eller anbefalinger, og utsettelse ikke anses mulig, plikter Utstillingsarrangøren å utbetale _ % av avtalt utstillingsvederlag*, _ % av avtalt utstillingshonorar* og _ % av avtalt tilskudd til produksjonskostnader*. Begge parter har en generell tapsbegrensningsplikt.»
(* stryk det som ikke er aktuelt for inngått avtale)

Se også denne artikkelen om kunstnerorganisasjonenes krav om at kunstnere må få betalt for avlyste utstillinger. 

Oppsigelse
Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern for arbeidstakere er ikke endret som følge av koronautbruddet. Krav på dagpenger etter utløp av oppsigelsesperioden, gjelder på samme måte som ellers. I de tilfeller hvor korona akutt fører til bortfall av oppdrag eller svikt i omsetning som fører til mindre behov for arbeidskraft, vil mest sannsynlig permittering være et mer aktuelt alternativ for arbeidsgiveren enn oppsigelse. Regler om oppsigelsesvern ligger her.
#

Karantene
Her er det viktig å skille mellom at arbeidsgiver oppfordrer til hjemmekontor og at man er pålagt karantene som følge av Helsedirektoratets vedtak. Hjemmekarantene og hjemmeisolering er derimot myndighetspålagte tiltak. Da er det sterke begrensninger på hva du kan gjøre og hvor du kan bevege deg. Overtredelse kan være å anse som brudd på smittevernloven. Alle som etter denne definisjonen er pålagt karantene, er å anse som sykemeldte og skal ha egenmelding/sykemelding. Er du selv syk, må du ta kontakt med helsevesenet. 

koronasjekk.no
Lovdata om karantene, isolasjon etc.
HelseNorge om karantene og hjemmeisolasjon

Noen å snakke med?
Det er vanskelige tider for mange og derfor har Mental helse økt sin kapasitet til å hjelpe både over telefon og via chat. Her er nyttige lenker:

 • Hjelpetelefonen: Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Arbeidslivstelefonen: Ved behov for noen å rådføre deg med om en vanskelig situasjon på jobb. 
 • Foreldresupport: Telefon- og chatlinje som en støtte til foreldre og omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. 
 • Si det med ord: For de som føler det er lettere å skrive enn å snakke.

Stimuleringspakke med innkjøp 
Etter forslag fra kunstnerorganisasjonene ble det bevilget ekstraordinære innkjøpsmidler til en rekke museer, med virkning fra stimuleringspakken høsten 2020 med videreføring av tiltak våren 2021.

Se pressemeldingen fra regjeringen her: 

Nasjonalmuseet bidrar med økt innkjøp
En hyggelig melding i disse tider er at Nasjonalmuseet nær doblet sitt innkjøpsbudsjett for 2020. De ekstra midlene ble anvendt til kjøp av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design, og det kjøpes inn fra norske gallerier og visningssteder. Innkjøp er et tiltak som griper direkte inn i økonomien til norske kunstnere, kunsthåndverkere og designere med umiddelbar virkning. Flere av NKs medlemmer er innkjøpt av museet ved disse midlene . 

Tilskuddsordninger som er spesialtilpasset koronakrisen

 • Kulturrådets ordning for prosjekter tilpasset koronakrisen. Skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk, og vil rette seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer. Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern. Det kan søkes om støtte både til helt nye verk, og til prosjekter som bidrar til merbruk og gjenbruk av verk som allerede er produsert, men som nå kan formidles på nye plattformer. (30 mill.) Søknadsfrist var 5. mai.
 • Fritt Ords ordning var ment å støtte prosjekter som er relatert til koronakrisen, der alle fysiske arrangementer ble avlyst og det må finnes nye måter å gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet. Søknader kan for eksempel dreie seg om: Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m. Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder. Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020. (40 mill.) Denne ordningen er ikke aktiv våren 2021.
 • Krisementor for AS, hos Innovasjon Norge. I forbindelse med Covid-19 har Innovasjon Norge utvidet sin mentortjeneste, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper bedrifter med akutt hjelp i inntil 10 timer. Tjenesten gis ikke til enkeltpersonforetak med mindre de allerede har mottatt annen finansiell støtte fra Innovasjon Norge. Du kan søke her:

Artikkelen oppdateres ved endringer
Gi oss gjerne beskjed om det er noe du opplever at mangler her eller problemstillinger du savner i oversikten. Dette er et pågående arbeid, og situasjonen endrer seg kontinuerlig. Følg oss også på Facebook, der oppdaterer vi med ny informasjon fortløpende. Vi er glade for at alle dere som er medlemmer gir oss styrke til å kunne gjøre denne jobben nå, for å kunne ivareta kunsthåndverkeres interesser på best mulig måte. Ta vare på dere selv og hverandre i denne vanskelige tiden og ta kontakt med NK om det er noe dere behøver hjelp til. 

Kontakt oss
Alle NKs ansatte jobber hjemmefra flere dager i uka, men det er likevel mulig å ta kontakt med oss som vanlig dersom dere har behov for hjelp. Husk også at du som NK medlem har rett til en times juridisk bistand og bistand fra økonomisk rådgiver. Kontakt oss på post@kunsthandverk.no (NK-innboks)