Infoside for kunsthåndverkere i koronakrisens tid

NK vet det er mange ulike problemstillinger våre medlemmer plutselig står midt oppi nå i disse dager. Derfor har vi samlet en del informasjon og nyttige lenker for dere her. Vi håper dette kan være til hjelp.

Økonomien til mange i kunstfeltet er presset fra før, så det kan raskt blir prekært når samfunnet er i en slik unntakstilstand som nå. De aller fleste kunsthåndverkere er selvstendig næringsdrivende, og mange har også en eller flere ekstrajobber. NK er positive til de nødvendige tiltakene myndighetene iverksetter for å få bukt med spredningen av koronaviruset.

Vi ser at det er stor grunn til bekymring for de økonomiske konsekvensene dette får for flere av våre medlemmer og for de kunstnerstyrte visningsstedene. Den 12. mars sendte NK et bekymringsbrev til regjeringen ved fire departement med flere forslag til tiltak. Heldigvis har vi siden da sett at mange av forslagene fra kunstnerorganisasjonene har blitt hørt av politikerne. Det har kommet på plass historisk gode kriseløsninger for selvstendig næringsdrivende både med inntektssikring, omsorgspenger og mulighet for akutt sosialhjelp. En ivaretakelse av lavinntektsgrupper i permitteringssammenheng er innført, og det er flere andre gode tiltak på plass. Likevel antar vi at vi vil få se langtrekkende konsekvenser av denne krisen for kunsthåndverkere i lang tid framover. NK arbeider derfor med å få på plass ytterligere ordninger som kan imøtekomme de mange ulike problemstillingene våre medlemmer vil kunne møte i kjølvannet av koronakrisen. Vi oppfordrer dere alle til å ta vare på hverandre og til å følge gjeldende anbefalinger fra helsemyndigheter.

Nedenfor har vi listet opp en del punkter og lenker til relevant informasjon for kunstnere i koronakrisens tid. Artikkelen vil oppdateres fortløpende.

Ny ordning for inntektssikring
– Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 % av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 599 148 kr (6G), fra dag 17. Denne ordningen vil likne allerede eksisterende ordninger for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette vil gå gjennom NAV og skal tre i kraft så snart NAV får på plass en teknisk løsning for dette. Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020. Det planlegges for at kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned. Med 16 dager som du må dekke selv, vil dagene som skal kompenseres først begynne å løpe i april. Hvis du søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført

NB. Ordningen ble kunngjort 16.3 og vedtatt 20.3. NAV skriver selv: 
Foreløpig er det ingen endringer i regelverket. Vi vil oppdatere informasjonen om ordningen når det er avklart.
Regjeringen er innstilt på at kommunen i den nye kortsiktige ordningen skal se bort fra de vanlige kravene om å at du først må bruke disponible midler.
Per i dag er imidlertid reglen at du først og fremst må bruke de pengene du selv har tilgjengelig, før du kan få økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Økonomisk stønad vil bare dekke det aller mest nødvendige, og du har ikke krav på økonomisk stønad til å dekke gjeld. Det betyr at dersom du for eksempel har huslån, må du be banken din om avdragsfrihet.

Det er ikke enda kjent hvordan detaljene i løsningen blir. NK jobber sammen med andre kunstnerorganisasjoner med å gi innspill til hvordan denne ordningen bør innrettes slik at den passer til mange ulike kunstnerpraksiser. Vi vil holde medlemmene orientert fortløpende. Se også NAVs sider her:

Midlertidig akutt sosialhjelp
Det åpnes for akutt økonomisk sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende for å fylle gapet mellom dag en og dag 17 for de som brått mister inntekten. 

Sykepenger
– Selvstendig næringsdrivende og frilansere får nå sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
– Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. 

NAV om sykepenger ved koronavirus - for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Omsorgspenger
Omsorgspenger skal hindre inntektsbortfall når man må være hjemme med syke barn. Når barn er pålagt å være hjemme fra barnehage eller skole som følge av koronatiltak, gir dette rett til omsorgspenger

Ny "økonomisk nødhjelp for bedrifter" / kompensasjonsordning. 
2 april lanserte regjeringen en ny støtteordning. Det skal være mulig for bedrifter med store inntektsbortfall å få dekket faste løpende utgifter som husleie og forsikringer, for eksempel, ved å få penger direkte på konto fra myndighetene. Ordningen skal utformes i uken som kommer være søkbar fra 17. april. Det blir søkbart gjennom en egen portal utviklet i samarbeid med FinansNorge og har ingenting med NAV å gjøre.(Denne blir først vedtatt i Stortinget i påskeuka, så endringer kan komme.) Vi oppdaterer saken når mer informasjon foreligger.

 • Gjelder for AS og ENK (kun der næring er hovedinntekt).
 • Omsetningssvikten må være over 20 % i mars og over 30 % i april og mai. 
 • Ved 100% omsetningssvikt må du ha faste utgifter på over 16250 kr/mnd, på grunn av egenandel på 10 000 kr og minste utbetalingssum 5000 kr. Ved lavere prosentvis omsetningssvikt er det høyere terskelbeløp, se utregningsformel.
 • Formel for utregning er: Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel (10 000)) X justeringsfaktor (0,8)
 • Med faste kostnader menes husleie, strøm, vann og avløp, leie av utstyr og transportmidler, rentekostnader minus renteinntekter. (Ang kostnad til regnskapsfører og forsikringer venter vi på avklaring.)

Regjeringens side om kompensasjonsordningen
DN om ordningen

Diverse nyttige lenker
NAV om korona
NAV med informasjon til selvstendig næringsdrivende
NAV om omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende
NAV om akutt sosialhjelp
NRK om krisepakken
NK om krisepakken 16.03.
CREO om forskjell mellom selvstendig næringsdrivende og frilansere
NBK om de juridiske rettigheter

Permittering
Arbeidsgiver har på noen vilkår rett til å permittere. Det betyr at arbeidstaker midlertidig løses fra både retten og plikten til å utføre arbeid for arbeidsgiver. Permittering kan være hel eller delvis, dvs. at dersom du i en 100 % stilling, kan du permitteres f.eks. 50 %.For at arbeidsgiver skal ha rett til å permittere deg – helt eller delvis – må det foreligge en saklig grunn. For mange arbeidsgivere er bortfall av oppdrag eller svikt i omsetning pga. koronavirusutbrudd en slik saklig grunn. Derfor er det kommet midlertidige endringer i permitteringsreglene, til fordel for både arbeidstakere – særlig de med lavest inntekt – og for bedrifter. Fra 30. mars er det mulig å søke forskudd på dagpenger. Dette gjelder kun for arbeidstakere, permitterte eller arbeidsledige. Denne ordningen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. For å motta dette må du fylle kravene om rett til dagpenger, allerede ha innsendt søknad om dagpenger og aktivt søke den nye hasteordningen. (Åpen fra 30.03)

 • Mulighet til å søke om forskudd på dagpenger, dersom du har behov for penger før du får svar på dagpengesøknaden din. Dette er en forenklet hasteordning
 • Arbeidtakere sikres full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, hvorav staten dekker fra dag 3 til 20. 
 • For de som har inntekt under 299 574 kr (3G) skal kompensasjonen bare avkortes til 80 % mot 62,4 % for øvrige arbeidstakere. 
 • Terskelen for å kunne motta dagpenger senkes til 74 894 kr (0,75 G). Det vil si at mange flere kan få motta dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en lønnsinntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene.     
 • Lærlinger​ skal få inntektssikring på nivå med lærlingelønn.
 • Permitteringsordningen omfatter også ansatte i eget AS, men det kan være særskilte regler for beregningen av dagpengene.

NAV om korona
NAV om hasteløsning for dagpenger
Arbeidstilsynet om permitteringer
Arbeidsgiverorganisasjonen Virke om permitteringer
Virke om permitteringsregler for virksomheter som mottar offentlig støtte
NRK om krisepakken

Kulturrådet
Nyopprettet ordning skal bidra til nyskapende prosjekter tilpasset koronakrisen. Det kan søkes til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk, og vil rette seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer. Rammen for ordningen er 30 mill. Ny kompensasjonsordning til en verdi av 300 millioner kroner ble lansert av regjeringen 18. mars.  Behandlingen av søknadene til Statens kunstnerstipend ble ikke påvirket av situasjonen med koronaviruset. Har du mottatt tilskudd kan du lese om hva som gjelder her.

Kulturrådet har laget en egen informasjonsside som omhandler koronautbruddet og konsekvensene relatert til dette. 

UDs tilskudd til internasjonalt kulturfremme
Utbruddet av koronavirus fører til at kulturarrangementer nasjonalt og internasjonalt utsettes eller avlyses. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er derfor innført en midlertidig justert praksis for tilskuddsordningen internasjonalt kulturfremme.

 • Utenriksdepartementet vil ikke kreve tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått tilskuddsavtale som følge av at tiltak er avlyst på grunn av korona-utbruddet. UD oppfordrer tilskuddsmottaker om å søke refusjon hos flyselskap og forsikringsselskap. Sluttrapport og regnskap skal sendes inn i tråd med inngått tilskuddsavtale. 
 • Utenriksdepartementet vil ikke kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd til aktiviteter som må endres eller utsettes som følge av koronaviruset. UD ber mottakere av tilskudd om å informere dem om status for tiltaket. Avvik fra godkjent prosjektbeskrivelse, rapporter og regnskap skal sendes inn på vanlig måte i tråd med inngått tilskuddsavtale.

Den kulturelle skolesekken (DKS)
– Samtlige fylkeskommuner har nå bekreftet at avlyste DKS-oppdrag honoreres i henhold til inngåtte avtaler.
– Samtlige direktekommunene utbetaler også honorarer for avlyste DKS-oppdrag i henhold til inngåtte avtaler. 

KORO
Ingen som har mottatt tilskudd eller har avtaler om oppdrag med KORO vil bli økonomisk skadelidende som følge av koronarelaterte endringer og utsettelser i prosjekter eller oppdrag. Her kan du finne retningslinjer for arbeid med KORO-prosjekter i denne perioden.

Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt
Selvstendig næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

Moms
– Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020 blir utsatt. Følg med her.
– Redusert momssats senkes fra 12 til 6 prosent. Det gjelder fra 20. mars 2020. Dette kommer til å innebære at enkelte kulturbedrifter får redusert momsbyrde fremover. Dette gjelder dessverre ikke kunsthåndverkere, selv om NK i lang tid har jobbet for at kunsthåndverk som i dag er pålagt 25 % mva, skal falle inn under denne såkalte "kulturmomsen". (Reduksjonen får likevel ikke tilbakevirkende kraft slik først meldt, da EØS regler stoppet dette.)

Lånekassen
Det er mulig å be om betalingsutsettelse via Lånekassens innloggingssider. Det er også mulig å få slettet studielånsrenter på grunnlag av lav inntekt i kunstnerisk virke, men dette er bare etterskuddsvis. Les mer på Lånekassen.no.
Denne veilederen fra VISP kan også være til hjelp.

Kansellerte oppdrag
Mange opplever kanselleringer nå, fra visningssteder eller andre oppdragsgivere. Da er det viktig å be om en begrunnelse fra oppdragsgiver på kanselleringen. Begrunnelsen fra oppdragsgiver er avgjørende for om kanselleringen er rettmessig eller ikke. Utgangspunktet er at dersom det er inngått en avtale om et oppdrag, så skal avtalen holdes, og du har krav på å gjennomføre oppdraget og få betalt. Det er unntakene som må begrunnes.

 • Dersom en kansellering av et oppdrag skjer som en direkte følge av myndighetspålagte tiltak, for eksempel at du skulle åpne utstilling 14. mars som skulle stå en måned, så foreligger såkalt force-majeure. Det betyr at det har inntrådt utenforliggende ekstraordinære omstendigheter som gjør at oppdragsgiver kan ha rett til å kansellere. 
 • Dersom utstillingen i eksempelet over er planlagt åpnet 8. mai, er det derfor ikke gitt at det foreligger force-majeure for kanselleringen, ettersom myndighetstiltakene foreløpig ikke gjelder så langt fram i tid. Husk likevel på at det ikke er helt enkelt for alle oppdragsgivere å ta gode beslutninger om dagen, og de opplever sannsynligvis også stort inntektstap. Prøv å finne gode mellomløsninger som dere begge kan leve med!

Grafill har mye god informasjon relatert til oppdragsgivere, kontraktsforhold, manglende betaling osv. Du kan lese mer om alt dette på deres sider og på disse nettstedene:
Forfattersentrum om force majeure
Helsedirektoratet om koronavirus
Folkehelseinstituttets koronasider
Forliksrådet
Inkassoinformasjon#

Kontrakt
Slike omstendigheter som det vi opplever nå, er det ikke mulig å sikre seg mot. Men gode kontrakter og gode oppdragsavtaler kan gi bedre forutsigbarhet, og du står som kunstner mye sterkere med en god kontrakt. Ta gjerne en titt på denne kontraktsveiledningen hos Grafill.

Oppsigelse
Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern for arbeidstakere er ikke endret som følge av koronautbruddet. Krav på dagpenger etter utløp av oppsigelsesperioden, gjelder på samme måte som ellers. I de tilfeller hvor korona akutt fører til bortfall av oppdrag eller svikt i omsetning som fører til mindre behov for arbeidskraft, vil mest sannsynlig permittering være et mer aktuelt alternativ for arbeidsgiveren enn oppsigelse. Regler om oppsigelsesvern ligger her.
#

Karantene
Her er det viktig å skille mellom at arbeidsgiver oppfordrer til hjemmekontor og at man er pålagt karantene som følge av Helsedirektoratets vedtak. Hjemmekarantene og hjemmeisolering er derimot myndighetspålagte tiltak. Da er det sterke begrensninger på hva du kan gjøre og hvor du kan bevege deg. Overtredelse kan være å anse som brudd på smittevernloven. Alle som etter denne definisjonen er pålagt karantene, er å anse som sykemeldte og skal ha egenmelding/sykemelding. Er du selv syk, må du ta kontakt med helsevesenet. 

koronasjekk.no
Lovdata om karantene, isolasjon etc.
HelseNorge om karantene og hjemmeisolasjon

Noen å snakke med?
Det er vanskelige tider for mange og derfor har Mental helse økt sin kapasitet til å hjelpe både over telefon og via chat. Her er nyttige lenker:

 • Hjelpetelefonen: Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Arbeidslivstelefonen: Ved behov for noen å rådføre deg med om en vanskelig situasjon på jobb. 
 • Foreldresupport: Telefon- og chatlinje som en støtte til foreldre og omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. 
 • Si det med ord: For de som føler det er lettere å skrive enn å snakke.

Nasjonalmuseet bidrar med økt innkjøp
En hyggelig melding i disse tider er at Nasjonalmuseet nær dobler sitt innkjøpsbudsjett for 2020. De ekstra midlene skal anvendes til kjøp av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design, og det skal kjøpes inn fra norske gallerier og visningssteder. Innkjøp er et tiltak som griper direkte inn i økonomien til norske kunstnere, kunsthåndverkere og designere med umiddelbar virkning. 

 

Tilskuddsordninger som er spesialtilpasset koronakrisen

 • Kulturrådets nye ordning for prosjekter tilpasset koronakrisen. Skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk, og vil rette seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer. Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern. Det kan søkes om støtte både til helt nye verk, og til prosjekter som bidrar til merbruk og gjenbruk av verk som allerede er produsert, men som nå kan formidles på nye plattformer. (30 mill.) Søknadsfrist oppdateres.
 • Fritt Ords nye ordning er ment å støtte prosjekter som er relatert til koronakrisen, der alle fysiske arrangementer er avlyst og det må finnes nye måter å gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet. Søknader kan for eksempel dreie seg om: Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m. Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder. Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020. (40 mill.) Søknadsfrist 31.03.

Artikkelen oppdateres fortløpende
Gi oss gjerne beskjed om det er noe du opplever at mangler her eller problemstillinger du savner i oversikten. Dette er et pågående arbeid, og situasjonen endrer seg kontinuerlig. Følg oss også på Facebook, der oppdaterer vi med ny informasjon fortløpende. Vi er glade for at alle dere som er medlemmer gir oss styrke til å kunne gjøre denne jobben nå, for å kunne ivareta kunsthåndverkeres interesser på best mulig måte. Ta vare på dere selv og hverandre i denne vanskelige tiden og ta kontakt med NK om det er noe dere behøver hjelp til. (Sist oppdatert 31.03.)

Kontakt oss
Alle NKs ansatte jobber hjemmefra om dagen, men det er likevel mulig å ta kontakt med oss som vanlig dersom dere har behov for hjelp: 
post@kunsthandverk.no (NK-innboks)