Koronapenger fra Raja

NKs styreleder Hanne Øverland ser flere lyspunkt i Abid Rajas første kulturbudsjett.
Foto
Kanon Foto / Regjeringen
Dette et budsjett med et par store lyspunkt, men som har et tydelig preg av at vi er midt inne i en pandemi. Det er derfor mange gode saker som fortsatt må vente.

Dagens største lyspunkt
Det er gledelig at regjeringen for 2021 satser kraftig på midlertidige arbeidsstipend. 309 nye midlertidige arbeidsstipend vil ligge til fordeling for 2021. Dette er budsjettets store lyspunkt sett med NKs øyne. Koronakrisen har vist at kunstnerne med arbeidsstipend har kommet seg best gjennom krisen ved å kunne skape kunst uten så mye uro omkring egen økonomi. 

- Stipender er et av de mest treffsikre kunstnerpolitiske virkemidlene politikerne har. Det er veldig bra at Raja fortsetter å støtte kunstnere i denne krisesituasjonen. Vi utfordrer kulturministeren til å videreføre denne viktige satsningen på kunstnerøkonomien i framtidige budsjetter. Kunstnerne trenger varige ordninger. Når budsjettet økes med kun fire ordinære arbeidsstipendhjemler blir dette lite framtidsrettet. Behovet for stipender vil være stort også etter pandemien, sier NKs styreleder Hanne Øverland.

Dagens lyspunkt nr 2
Lønnsreformen for stipender som NK har jobbet med siden 2015, har også i år gitt uttelling. Alle arbeidsstipendene økes med 6 405 kr, til kr 283 210, noe som er i tråd med kravet om årlig lønnsvekst på stipendene. Det er et viktig prinsipp at stipendene følger lønnsveksten i samfunnet forøvrig.

Utstillingsøkonomien er nøkkelen
Det har blitt bekreftet gang etter gang det siste året at regjeringen ikke forstår kunstnernes lappeteppeøkonomi, noe som førte til at pandemikompensasjonene til næringslivet ikke traff kunsthåndverkerne. 

NK har dokumentert at 44 % i vår medlemsundersøkelse tjente for lite på egen næring til å motta korona-inntektssikring fra NAV. Hovedårsaken til dette må kunne antas å være den fattigdomsfella utstillingsøkonomien representerer. Kunstnerne forventes å skape innhold til hele den visuelle kunstscenen uten å få honorar for arbeidet, eller engang sitt rettmessige vederlag. Statsbudsjettet for 2021 er laget i et unntaksår. I lys av den kommende kunstnermeldingen hadde vi likevel håpet at regjeringen ved kulturminister Abid Raja kunne vist at de prioriterer en langsiktig bedring av kunstnernes arbeidsvilkår i utstillingsøkonomien. Nok en gang er det satt av 6 millioner til utstillingshonorar. Våre beregninger har vist at tallet reelt sett burde være 67 millioner.

Stimuleringspakken må inkludere visuell kunst
1 milliard kroner av kulturbudsjettet går til ny stimuleringspakke for kulturlivet for første halvdel av 2021. Dette er en videreføring av stimuleringspakken på 900 millioner for høsten 2020. Disse pengene må komme alle kunstfelt til gode! Det er av aller største betydning at denne satsingen framover inkluderer NK, NBK og FFF sine forslag om innkjøpsmidler til samtidskunst i museene og satsing på kunst i offentlig rom. Dette er tiltak som vil få direkte virkninger for kunstnere, arrangører og underleverandører over hele landet – styrke museumssamlingene og gi publikum verdifulle kunstopplevelser i offentligheten. 

Midler til nyproduksjoner i DKS
Det er i neste års budsjett satt av fire millioner for å stimulere flere nyproduksjoner til DKS. Det er i tråd med NKs innspill til den kommende Barne- og ungdomskulturmeldinga. Vi har lenge bedt om økte midler til kunstnere som vil skape gode turnerende DKS prosjekter.

NK tenker framover
- Samlet sett er dette et budsjett med et par store lyspunkt, men som har et tydelig preg av at vi er midt inne i en pandemi. Det er dessverre mange framtidsrettede forslag som fortsatt må vente. NK vil ha fokus på at kunsthåndverkerne blir inkludert i regjeringens stimuleringspakker, samtidig som vi fortsetter å jobbe strategisk og langsiktig med å bedre kunstnernes økonomi og arbeidsvilkår, avslutter NKs styreleder Hanne Øverland