NK ber regjeringen om særtiltak for kunstnere

Foto
Scientificanimations / Wikipedia / NK
NK er positive til de stadig strengere og nødvendige tiltak myndighetene iverksetter for å få bukt med krisen rundt koronaviruset. Vi ser videre at det er grunn til stigende bekymring for de økonomiske konsekvensene dette får for flere av våre medlemmer og for de kunstnerstyrte visningsstedene. Økonomien til mange i kunstfeltet er presset fra før, så det kan raskt blir prekært. Derfor har NK i dag, 12. mars, sendt brev til regjeringen ved Kulturdepartementet, Finans-departementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

De varslede tiltakene fra Kulturrådet og kulturministeren onsdag 11. mars er gode og viktige. NK ser at det fortsatt er noen hull i virkemiddelapparatet. 

Situasjonen som utvikler seg nå har spesielt uheldige økonomiske konsekvenser for følgende:

 • Kunsthåndverkere flest er selvstendig næringsdrivende kunstnere, og mange har utsalg fra eget verksted. Vi registrerer at det allerede i denne fasen av pandemien er utfordrende økonomisk for mange, da publikum og kunder uteblir. 
 • I Norge finnes det mange kunstnerdrevne visningssteder. En del får offentlig driftsstøtte og noen fungerer som kunstner-kooperativer uten offentlige tilskudd. I denne krevende tiden uteblir publikum, og det er allerede nå klart at mange vil oppleve inntektssvikt. Det er også visningssteder som ser seg nødt til å stenge.
 • Mange kunsthåndverkere har oppdrag gjennom DKS-ordningen. Nå når skolene stenger for en ikke kjent periode vil mange som har kontraktfestede oppdrag få kansellert disse. 
 • Kunstnere som har ulike type oppdrag med kunst i offentlig rom kan oppleve forsinkelser i leveranser og forsinkelser i fremdrift i byggeprosjekter som kan medføre økonomiske problemer. 
 • For ansatte i kulturvirksomheter der staten nå går inn og dekker lønnskostnadene for arbeidsgiverperioden på 15 dager ved permittering med to dagers varsel, er det uavklart hvilke NAV-rettigheter de ansatte har, dersom virksomheten får mer enn 50 % av sine inntekter via offentlige tilskudd.

NK foreslår følgende tiltak for å bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes regulering av samfunnet for å håndtere utbruddet av koronaviruset:

 • Kompensasjonsordning for virksomheter opplever inntektssvikt som følge av koronakrisen og restriksjonene Folkehelseinstituttet pålegger publikum. Det må opprettes en søkbar ordning for kunstnerdrevne verkstedsutsalg og visningssteder for refusjon av beviselige inntektstap. Inntektstapet beregnes ut fra snittet av de to siste årenes salgsinntekter.
 • Staten oppfordrer alle fylker og kommuner at kunstnere med oppdrag for DKS som blir kansellert, får utbetalt avtalt honorar (her registrerer vi at Viken i dag går foran som et godt eksempel).
 • Staten oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å finne rimelige løsninger sammen med oppdragstaker for kunstprosjekter som forsinkes på grunn av omstendighetene rundt koronaviruset.
 • NK stiller seg bak Creo sitt krav om en ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere. Arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen og blir fanget opp av ett sikkerhetsnett. Kunstnere som opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak mister betydelige inntekter har ikke den samme tryggheten. Det samme gjelder kunstnere som primært livnærer seg som frilanser. I denne særdeles spesielle situasjoner mener vi at myndighetene må etablere ett tilsvarende sikkerhetsnett som det som finnes for arbeidstakere for selvstendig næringsdrivende og frilansere som uforskyldt mister store deler av sine inntekter. 
 • NK stiller seg bak Creo sitt krav om kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. Kompensasjonsordningen må omfatte både arrangementsarrangør, underleverandører og musikere/kunstnere/artister som rammes som følge av stenging/avlysning. 
 • Myndighetene bekrefter entydig at ansatte ved kulturinstitusjoner med 50 prosent offentlig støtte eller mer har krav på dagpenger som permittert hvis permitteringen skyldes koronaviruset, med bakgrunn i at dette er å anse som «brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger» slik det er beskrevet i forskriften (jf. Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 6-2).

NK er tilfredse med at regjeringen signaliserer at de er villige til å ta et stort økonomisk ansvar for de tap næringslivet pådrar seg som en følge av pågående situasjon. Vi regner med at dette ansvaret også vil gjelde for kulturlivet. Dersom unntakstilstanden grunnet koronautbruddet vedvarer over lang tid, ønsker vi dialog med departementene om videre løsninger for den delen av kulturlivet vi representerer.