Temautstillingen 2022 – her er kunstnerne!

Den grafiske profilen til Temautstillingen 2022, er utviklet av William Jokijärvi Andersson and Oskar Laurin.
Kurator Anne Klontz har valgt ut 10 kunstnere/ kunstnerkollektiv til Temautstillingen 2022. «The Hands That Unravel the Sweater» er tittelen på utstillingen som skal stå på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fra 18. juni–14. august. Hold av åpningsdagen for å få med deg den planlagte medlemsutstillingen og fagseminaret!

(Scroll down for English)

Det ble i fjor bestemt at NK skal utforske alternative former for Temautstillingen, i samarbeid med visningssted og regionlag. Derfor er årets utstilling et samarbeid mellom Nordnorsk kunstnersenter og NK sentralt. Etter sommeren ble det holdt en Open Call for å finne en ambisiøs kurator eller et kuratorisk team – og i fjor høst ble Anne Klontz engasjert. NK Nord-Norge er også del av prosjektet og skal bl.a. arrangere en medlemsutstilling og et fagseminar på åpningsdagen, lørdag 18. juni. Hold av datoen!

The Hands That Unravel the Sweater
Temautstillingen 2022, med tittel The Hands That Unravel the Sweater, er ikke bare en utstilling. Det er en erklæring, en samtale og en refleksjon over tiden vi lever i. Det er en kommentar om den sosiale sfæren, normer og mønstre av ulikheter som har blitt vevd sammen gjennom kolonialisme, diskriminering og maktstrukturer.

Vevd inn i denne konteksten finner vi ti kunstnere og kollektiv hvis praksiser definerer moderne realiteter og gjør oss oppmerksom på de ulike måtene disse komplekse utfordringene har eksistert, og er der fremdeles – i våre institusjoner, i media, i våre fellesskap og i våre tanker.

Blant de medvirkende kunstnere finner vi Ahmed Umar, Boom!, Glass Group, Elisabeth Haarr, Erika Stöckel, Faith Ringgold, Hannah Ryggen, Hannah Ryggen Army, Karen Kviltu Lidal, matt lambert og Matt J. Smith. De drives av personlige erfaringer så vel som erfaringer fra deres omverdenen som angår nasjonale og internasjonale hendelser, men også det kulturelle og historiske. Deres praksiser er utformet gjennom ulike håndverkbaserte materialer som keramikk, glass, smykkekunst, metall, tekstil og trevirke. Forent gjennom beslutningspåvirkning, skaping, tradisjoner og kollektiv oppløfting deler de sine bekymringer og kunnskaper, og som sådan bidrar de til nye definisjoner, nye ferdigheter og nye måter å se verden på.

Fem duetter
Denne utstillingen vil samle kunstnernes arbeider i fem duetter i den hensikt å skape intime situasjoner mellom arbeidene og samtaler mellom kunstnerne. Utstillingen er inspirert av ideen om å sette den svensk-norske kunstneren Hannah Ryggen – som tok politisk og emosjonelt ladede mediabilder og historier fra rundt omkring i verden og omsatte det i billedvever – sammen med Faith Ringgold, en afrikansk-amerikansk kunstner kjent for sine fortellende vatterte tepper der hun taler fargede menneskers sak og omskriver rasistiske og sosialt urettferdige narrativer. Begge kunstnere bruker det visuelle og emosjonelle, men hensikten med duetten handler ikke om å sammenlikne de estetiske eller materielle prosessene, ei heller om å sette dem i kontrast. Snarere handler det om å inspirere måter å dele erfaringer og ideer bak arbeidene med publikum, og å motivere måter å reflektere over hvordan disse problemene i samfunnet kan – og burde bli – utfordret.

//

Curator Anne Klontz has selected 10 artists and collectives for the Theme Exhibition 2022. With the title «The Hands That Unravel the Sweater», the exhibition will be on display at the North Norwegian Art Center in Svolvær from June 18th–August 14th.

Last year, it was decided that NK should explore alternate format for the Theme Exhibition (Temautstillingen), in cooperation with galleries and NKs regions. Therefore, this year's exhibition is a collaboration between the North Norwegian Art Center and NK. It was decided to release an Open Call to find an ambitious curator or curatorial team – and last autumn Anne Klontz was hired. NK North-Norway is also part of the project and will arrange a member exhibition and a seminar on the opening day, Saturday June 18th. Save the date!

The Hands That Unravel the Sweater 
The Hands That Unravel the Sweater is not just an exhibition, it is a statement, a conversation and a reflection about the times we are living in. It is commentary on the social realm, norms and the patterns of inequalities that have been woven together through colonialism, discrimination and power structures.

Woven into this context are ten artists and collectives whose practices define contemporary realities and bring attention to the ways in which these complex issues have existed, and still remain, in society—in our institutions, in the media, in our communities and in our thoughts. 

Participating artists include Ahmed Umar, Boom! Glass Group, Elisabeth Haarr, Erika Stöckel, Faith Ringgold, Hannah Ryggen, Hannah Ryggen Army, Karen Kviltu Lidal, matt lambert and Matt J. Smith. They are motivated by personal experiences, as well as experiences from the world around them relating to national and international events but also the cultural and historical. Their practices are framed through various craft-based materials such as ceramics, glass, jewelry, metal, textile and wood. United through advocacy, making, traditions and collective empowerment their concerns and knowledge is shared, thus contributing to new definitions, new skills and new ways of looking at the world. 

Five duets
The exhibition will pair together the artists’ works in five duets in order to create intimate moments between the works and conversations between the artists. The exhibition is inspired by the idea to pair Swedish-Norwegian artist Hannah Ryggen—who took politically and emotionally charged media images and stories from around the world and translated them to woven tapestries—with Faith Ringgold, an African American artist well known for her story quilts and her practice through which she advocates for people of color and takes racist and socially unjust narratives and rewrites them. Both artists engage in the visual and the emotional, but the purpose of the duet is not about comparing or contrasting the aesthetics or material processes, rather it is about encouraging ways to share experiences and ideas behind the works with audiences and to encourage ways to consider how these issues in society can—and should be—challenged.