Søk midler til kunstnerassistent

Fra Karen Klim og Pål Roland Janssens glasshytte på Frysja i Oslo. Foto: Kristin Klette
Kulturrådet etablerte tidligere i høst en ny kunstnerassistentordning på 4 mill. kroner, og 17. oktober er fristen for å søke støtte til kunstnerassistent.

Den nye kunstnerassistentordningen er et forslag som UKS har jobbet med i mange år for å få vedtatt. NK, NBK, FFF og SDS støttet saken i sitt felles innspill til statsbudsjett for 2017, med det resultat at ordningen nå er blitt en realitet. 

Oppfordrer NKs medlemmer til å søke
– Jeg håper og tror at dette er noe flere av våre medlemmer kan ha stor glede av. Vi har lange tradisjoner for verkstedsfelleskap der godt etablerte utøvere får hjelp av assistenter. Det kan være mange grunner til å gå inn i denne ordningen. Blant annet bidrar ordningen til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, i tillegg til å profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter, sier NKs styreleder Hanne Øverland.

Flere kunstnere har store oppdrag med kunst i offentlig eller private rom, har stor utstillingsvirksomhet, stor produksjon eller besitter kunnskap som vil være verdifullt for en yngre kollega å få del i, utdyper Øveland.  

Den etablerte kunstneren som søker
– Det er den etablerte kunstneren som må søke om å komme med i ordningen. Men det er ingen ting i veien for at en som ønsker å være assistent hos en etablert kollega, tar kontakt med vedkommende og hører om det kan være aktuelt. Medlemmene bør sette seg inn i vilkårene for ordningen, oppfordrer Øverland, som håper på framtidige fruktbare samarbeid mellom «nye» og «gamle» kollegaer.

Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan søkes om tilskudd til en assistentstilling i 50 % i ett år, med mulighet til forlengelse i inntil ett år. Tilskuddet tilsvarer 12 måneder i 50 % stilling i lønnstrinn 50 i hovedlønnstabell for arbeidstakere i staten. I tillegg til lønnsmidlene dekkes arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og yrkesskadeforsikring for assistenten.