Nytt kunstbegrep i MVA-forskriften

Tollsaken til Bjarne Melgaard (bildet) høsten 2016 gav spark til gjennombruddet for moderniseringen av mva-forskriften. Foto: Johannes Worsøe Berg
Det måtte en pinlig tollsak med en kunstnerprofil som Bjarne Melgaard til før finansminister Siv Jensen skar igjennom og fikk fart i modernisering av kunstbegrepet i merverdiavgiftsforskriften. De nye merverdiavgiftsforskriftene kan vise seg å bli svært nyttige og viktige for kunsthåndverkerne som skaper to- og tredimensjonale kunstverk.

Den nye forskriften lyder slik:
(1) Med kunstverk menes originale
a) malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker
b) grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.
c) skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale
d) billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
e) kunstneriske fotografier.

(3) Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.

– Disse definisjonene innebærer en etterlengtet modernisering, hvor man forlater tolltariffens material- og teknikkdiskriminering. Det er et stort fremskritt at kunstbegrepet nå er frikoplet tolltariffen og at utenforliggende hensyn kan tillegges vekt i vurderingen av tvilstilfeller, som vurdering av kunstinstitusjon, visningsavtale o.l. Her har Kulturdepartementet gjort et viktig nybrottarbeid og jeg er glad for at NK ble konsultert og hørt i prosessen, sier styreleder i NK Lise Stang Lund.

Ingen egen regel om unika av kunsthåndverk
NK mente i sitt høringssvar i saken at disse endringene ikke er tilstrekkelige, siden vi fryktet at endel kunstverk innenfor kunsthåndverksfagene vil falle utenfor fritaksregelen, selv om verkene utelukkende eller primært har en kunstnerisk utforming og et kunstnerisk formål. Dette gjelder særlig kunstverk som kan sies å ha et visst nytteformål, men hvor de estetiske, uttrykksmessige kvaliteter som er langt mer sentrale enn nytteaspektet. I mange tilfeller fremstår nytteverdien nærmest som «tilfeldig», idet den kun er et resultat av at kunstneren har valgt å skape en kunstgjenstand basert på en nyttegjenstand. En stor skulpturell keramisk vase vil nødvendigvis kunne ha en nyttefunksjon, men de skulpturelle kvalitetene utgjør selve hensikten med verket og vil langt overskygge nytteaspektet. Det samme gjelder for store fat med fremtredende maleriske kvaliteter eller unikasmykker med sterke formmessige kvaliteter.

For å sikre at kunstbegrepet omfatter alle kunstverk i dagens kunstnerpraksiser, foreslo derfor NK i høringssvaret et eget punkt om unika av kunsthåndverk, med egne vurderingskriterier etter samme lest som bestemmelsene for fotografi. Dette ble ikke tatt til følge.

NK fikk i et tilsvar fra Tolldirektoratet beskjed om at forslaget ikke var «ønskelig fra tolletatens side av bl.a. kontrollmessige årsaker, herunder avgrensningsproblemer mot brukskunst og husflidsprodukter» og videre «en betydelig utvidelse av vareomfanget og vi anser at dette ligger utenfor formålet med den foreslåtte forskriftsendringen. Slik vi ser det, vil det også føre til en ytterligere komplisering av håndhevelsen av regelverket».

Håndhevelsen av reglene fremover
– Vi er selvsagt skuffet over at dette forslaget ikke ble tatt til følge. Men det er enda for tidlig å si hvordan disse nye forskriftene vil slå ut i praksis for kunsthåndverkerne. De nye definisjonene og vurderingskriteriene kan vise seg å bli svært nyttige for kunsthåndverkerne og NK vil følge dette videre. Det er derfor viktig at alle medlemmene er klar over de nye reglene – spesielt at skillet går ved om objektet hovedsakelig tjener et nytteformål eller ikke. Jeg vil oppfordre medlemmene å ta kontakt med oss hvis de får problemer, sier Lise Stang Lund. 

Tolldirektoratet bringer i sitt tilsvar til NK en interessant og lovende holdning som kan gi et frempek på håndhevelsen av den nye forskriften. De henviser her bl.a. til tollsaken til glasskunstner Beate Einen, hvor NK bistod kunstneren:

«Vi anser imidlertid at en del kunsthåndverk som ikke er bruksrelatert vil kunne falle inn under § 1-3-2 (1) bokstav c) som «skulptur og andre tredimensjonale kunstverk av ethvert slag og materiale». Dette grunngir vi med den såkalte «Følstad-dommen» avgitt i Oslo Tingrett. Her fant man at begrepet «skulptur» omfatter alle tredimensjonale kunstverk uansett hvilken teknikk og hvilke materialer som er anvendt. På denne bakgrunn har vi også fattet et vedtak i direktoratet om klassifisering som skulptur av en bolle/vase som ikke har bruks/nytteverdi, og som kun selges av en kunsthåndverker på gallerier.»

Fagseminaret Multiply
Fagseminaret Multiply som arrangeres torsdag 4. mai kl. 10–16.30 på Tou Scene i Stavanger vil ta for seg disse problemstillingene. Blant annet vil Lise Stang Lund fortelle om NKs arbeid med mva-saken, keramiker Elisa Helland-Hansen om sitt arbeid med unika og mangfoldiggjøring, i tillegg til den svenske kunstneren og designeren Mats Theselius som skal snakke om kunst og industri.

 

Les mer:
Forskriftene
Nyhetssak fra regjeringen
Nyhetssak på NRK
Melgaard-saken
Einen-saken
Seminaret Multiply