NK ber om mer treffsikre tiltak for kunstnerne

NKs styreleder Hanne Øverland ber om avklaringer knyttet til de foreslåtte tiltakspakkene.
Foto
Kristin Klette
Styreleder Hanne Øverland er bekymret for at regjeringens foreslåtte tiltakspakker i praksis ikke vil treffe NKs medlemmer og mener det er avgjørende at ordningene innrettes slik at alle de som rammes av krisen kan få nødvendig hjelp. NK sendte 27. mars et brev til Arbeids- og sosialdepartementet for å gi innspill til hvordan ordningene bør tilpasses kunsthåndverkernes ulike kombinasjonsinntekter.

Brev sendt Arbeids- og sosialdepartementet 27.3.2020:

Angående tiltak for frilansere og næringsdrivende
Norske Kunsthåndverkere er positive til de omfattende krisepakker og tiltak som er lagt frem av myndighetene under den pågående koronakrisen, og da i særdeleshet den midlertidige inntektssikringen til frilansere og næringsdrivende, som er historisk.

Våre medlemmer rapporterer i en fersk medlemsundersøkelse om et tydelig bortfall av inntekter under koronakrisen, med avlyste utstillinger og oppdrag. Vi er bekymret for at tiltakene som skal iverksettes i praksis ikke vil treffe våre medlemmer, som selv under normale tilstander er i en utsatt økonomisk situasjon. Det er avgjørende at ordningene innrettes slik at alle de som rammes av krisen kan få nødvendig hjelp.

Kunsthåndverkernes blandingsøkonomi
De fleste norske kunstnere som arbeider innenfor en visuell disiplin har en blandingsøkonomi bestående av inntekter fra næring i enkeltmannsforetak og lønnsoppdrag av ulik karakter og varighet, herunder både frilansoppdrag, midlertidige ansettelser og brøkstillinger.

Inntekter i næring er for kunsthåndverkerne oftest omsetning av kunstobjekter, oppdrag innen kunst i offentlig rom, konsulentoppdrag eller andre oppdrag/tjenester i næring. Lønnsoppdragene kan være alt fra sporadiske vikariater innen ulike bransjer til offentlige oppdrag som kunstkonsulent som kan gå over flere år. I tilknytning til utstillingsvirksomhet kan kunstnere få formidlingsoppdrag som workshops, artist talks osv. Flere av våre medlemmer er tilknyttet kulturskoler og DKS-ordningen. Oftest vil lønnsoppdrag være kortvarige frilansoppdrag som ikke er definert som prosentstillinger eller eventuelt midlertidige ansettelser og ansettelser i lave stillingsbrøker under 40–50 %.

Ønskede avklaringer
NK etterlyser avklaring på følgende, særlig sett i lys av kunsthåndverkernes blandingsøkonomi:

  • Ang. inntektsgrunnlag for søknad om inntektssikring for næringsdrivende og frilansere: Vil denne ordningen ta utgangspunkt i samlet inntekt fra både næring og frilansoppdrag? NK mener det er viktig at NAV legger til grunn den samlede inntekten fra de foregående tre år, siden inntektsbortfall i koronakrisen åpenbart påvirker flere inntektsformer. Det er avgjørende at inntektssikringen fanger opp alle inntekter. 
  • Ang. dokumentasjon om inntektstap for søknad om inntektssikring: Hva vil kreves av dokumentasjon for inntektstapet? Dokumentasjon kan være en utfordring fordi for mange kunsthåndverkere vil dette tapet ikke skje over natten – man mister inntekter over tid, f.eks. gjennom kansellering av oppdrag, utstillinger og salgssvikt. Det er viktig at inntektssikringen innrettes slik at et reelt inntektstap grunnet koronakrisen kan dokumenteres over en noe lenger periode.
  • Ang. datosetting for søknad om inntektssikring: Fra hvilken dato vil det være mulig å søke inntektssikringsordningen? Vil det etableres en felles dato fra myndighetene iverksatte de strenge tiltakene eller skal den settes ut fra når den enkelte virksomhet mister oppdrag/omsetning? Dato- setting kan være en utfordring ref. nevnte forhold at kunsthåndverkere vil miste inntekter over tid.
  • Ang. inntektsgrunnlag for søknad om dagpenger: Vil det være mulig å legge fram et grunnlag basert på samlet inntekt fra ulike lønnsoppdrag (frilans) og brøkstillinger når man søker om dagpenger? Det er avgjørende at inntektsgrunnlaget for ytelsen fanger opp alle lønnsinntekter som kunstneren har hatt over en noe lengre periode.
  • Ang. inntektsgrunnlag for søknad om sykepenger/omsorgspenger: Vil det være mulig å legge fram et grunnlag basert på samlet inntekt fra ulike lønnsoppdrag (frilans), brøkstillinger samt næringsinntekt når man søker om sykepenger/omsorgspenger? Det er avgjørende at inntekts- grunnlaget for ytelsen fanger opp alle inntekter som kunstneren har hatt over en noe lengre periode.
  • Ang. skjæringspunkt mellom ulike ordninger: Vil man kunne søke fra både dagpengeordningen og inntektssikringsordningen eller vil disse ordningene slås sammen for de gruppene det gjelder? Det er viktig at dette avklares, slik at kunstnere får klar beskjed om hvilken ordning man skal søke på, ut fra hvilken type inntekter man har mistet som effekt av koronakrisen.

Norske Kunsthåndverkere ønsker at våre medlemmer – som i disse dager står overfor store økonomiske utfordringer – får mulighet til å bli en del av det store nasjonale løftet som nå iverksettes. Vi ber derfor om at myndighetene sørger for at ordningene innrettes på en måte slik at flest mulig inkluderes.

Med vennlig hilsen

Hanne Øverland, styreleder i NK
Lise Stang Lund, daglig leder i NK