– Mamma, se der står en ape!

Midt på gulvet på Galleri Format i Oslo står det nå en gorilla i full størrelse. Dette har vakt oppsikt blant forbipasserende. Foto: Thomas Tveter
Førstkommende torsdag er det ny utstillingsåpning på Galleri Format. Vi har vært innom for en liten sneak peak.

Ut­stil­lin­gen Scene View Navigation ut­fol­der seg i et post-apo­ka­lyp­tisk sce­na­rio hvor men­nes­ke­he­tens tek­no­lo­gi er blitt dets un­der­gang. Re­fe­ran­se­ne til klas­sis­ke po­pu­lær­kul­tu­rel­le for­tel­lin­ger fra Scien­ce Fic­tion-fil­mer som Planet of the Apes og 2001: A Space Odyssey fra 1968 frem­trer i både Andrea Scholzes ar­ka­is­ke go­ril­laskulp­tu­rer og i Kristin Sæterdals vev­de ruin­land­ska­per.
 
Mens Sæ­ter­dal ofte skild­rer frag­men­ter av dra­ma­tis­ke hen­del­ser et øye­blikk etter­på, gjer­ne for ek­sem­pel spo­re­ne av eks­plo­sjo­ner og krasj­lan­din­ger sett fra vin­du­et i et rom­skip, gir Schol­zes ke­ra­mis­ke in­stal­la­sjo­ner fø­lel­sen av å be­vit­ne en øko­lo­gisk ka­ta­stro­fe langt etter at den er inn­truf­fet. Hen­nes dyre­skulp­tu­rer frem­står nær­mest som mu­ta­sjo­ner frem­dre­vet av men­nes­ke­he­tens for­der­vel­se.
 
I en tid hvor ver­den er tru­et av krig og na­tur­ka­ta­stro­fer er det re­le­vant for kuns­ten å fan­ta­se­re om hvor­dan frem­ti­den kan se ut. Kan vi som si­vi­li­sa­sjon fort­set­te og ut­vik­les, el­ler vil vi tvin­ges til å ta et stort skritt til­ba­ke? Ut­stil­lin­gen Scene View Navigation le­ve­rer ingen fer­di­ge svar, men rei­ser hel­ler fle­re spørs­mål.
 
Ut­stil­lin­gen be­står av in­stal­la­sjo­ner med ve­vet tekstil og ke­ra­mis­ke skulp­tu­rer.
 
Andrea Scholze (f. 1988) tok eksamen fra Kunsthøgskolen i Oslo (MFA) i 2016 og har deltatt i både Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling og Høstutstillingen.

Kristin Sæterdal (f. 1963) er utdannet ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har nylig hatt en separatutstilling i Haugesund Billedgalleri og er representert i flere offentlige samlinger, blant annet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Utenriksdepartementet.

Utstillingen åpner for publikum torsdag 2. mars kl 18.00, og den står til 23. april.