As We Evolve

2019

"På en måte forsvant grensene for min person. Når hånden ble plassert på brystet, kjentes den som svevende i luften. Det var ingen avslutning på mitt bryst og ingen begynnelse på min hånd. Dynen svevde på en måte i luften over noe som ikke var meg". Dette sitatet er fra en kvinne opplevde at nervesystemet hennes midlertidig sluttet å fungere i forbindelse med sykdom. Hud er grensen mellom oss og resten. Vi er pakket inn i et stort sanseorgan. Å føle seg hudløs. Å ha alle følelsene utenpå. Hud som kommunikasjon. Huden viser fram helsetilstanden vår, både den fysiske og den psykiske. Hud lagrer erfaringer. Mennesket har alltid vært nødt til å tilpasse seg og forholde seg til stadig skiftende rammevilkår. Det er slik vi utvikler oss. Det kan dreie seg om sosiale skifter, bytte av bosted eller klimatiske endringer som tvinger oss til tilpasning. Arten menneske er en del av evolusjonens langsomme prosesser som ikke blir synlige uten et ørneblikk på historien. Likevel er det noe som angår hver enkelt av oss, det er forutsetningen for at vi er som vi er. Det ligger dypt i oss, denne uviljen mot å se de store sammenhengene og de lange linjene. Kanskje er det utenfor vår kapasitet? Kanskje får vi bare korte glimt av det store bildet før hverdagen og det nære tvinger oss til å være tilstede her og nå? Vi blir hele tiden tvunget til å ta oss av primærbehovene og utfordringene som hver dag melder seg som små hindre i hverdagen. Gitt at mennesket ikke evner å ha to tanker i hodet samtidig, men må legge dem på rekke etter hverandre, er det kanskje et fellesmenneskelig trekk at vi opplever det som for uoversiktlig å skulle se stort på vår egen tilværelse, når alt det nære hele tiden kommer først i rekken? Hvordan vi skal forholde oss til klimaendringene, er vår tids største spørsmål. Hvilket handlingsrom har vi, og vil vi ha evner og vilje nok til å klare å bremse den negative utviklingen vi selv har forårsaket? I denne konteksten er det lett å føle seg ubetydelig liten. Min brikke i det store puslespillet blir ubetydelig. Med prosjektet As We Evolve tar enkeltmennesket plass i de overveldende store og verdensomspennende utfordringene vi står overfor. Evolusjonen blir ikke noe som skjer langsomt gjennom tusener av år, den blir individuell og kroppsliggjort.

There Is Nothing You Can Do About It (2020)

There Is Nothing You Can Do About It (2020)

As We Evolve I (2019)

As We Evolve II (2020)

As We Evolve III (2020)

As We Evolve IV (2020)

As We Evolve IV (2020)

This Is For Your Own Protection

2018

Serien This Is For Your Own Protection tar for seg strukturer vi mennesker bruker for å skape logikk, oversikt og trygghet i livene våre. I en verden som kan fortone seg som fragmentert og uoversiktlig, blir enkeltindividet i mange tilfeller ansvarlig for sin egen trygghet. Men hvordan kan jeg vite hva som vil fungere som beskyttelse for akkurat meg? Løsningene vi blir presentert for, er ofte abstrakte strukturer som er vanskelige å etterprøve eller vurdere effekten av. Der hjelmen eller hodeplagget har en åpenbar praktisk beskyttelsesfunksjon, er begreper som lykkelig uvitenhet, religion, tradisjon eller økologi, noe som vi kan velge å tro at skaper orden og beskytte oss mot verden rundt oss. Lett tilgjengelig informasjon og kunnskap, er noe som preger samfunnet vårt. Det stiller stadig større krav til at vi skal kunne identifisere og skille ut kunnskap som er nyttig for oss, og velge bort det vi ikke har bruk for eller godt av å vite noe om. Denne øvelsen er noe vi foretar oss daglig, på sosiale medier, i nyhetskanaler, hvem vi velger å være sammen med og hva vi interesserer oss for og oppsøker. Men i utvelgelsen, som vi gjør selv eller som blir gjort for oss, forsvinner det kanskje vesentlig informasjon? Kunnskap som ville forandret måten vi ser på verden eller hverandre? Vi kan aldri vite om veien vi velger faktisk er den beste for oss. At den vil beskytte oss mot fake news eller informasjon som vil skade oss. Men vi tvinges til å velge hva vi godtar som nyttig kunnskap, og samtidig også hva som blir sant eller riktig for oss selv.

This Is For Your Own Protection (2020)

This Is For Your Own Protection, detalj (2020)

This Is For Your Own Protection - Never Sign Up (2019)

This Is For Your Own Protection - Unsaid Mask I (2019) Innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE

This Is For Your Own Protection - Unsaid Mask II (2019) Innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE

This Is For Your Own Protection - Unsaid Mask III (2019) Innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE

This Is For Your Own Protection - Unsaid Mask IV (2019) Innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE

This Is For Your Own Protection - Confirmation Bias (2019)

This Is For Your Own Protection - Confirmation Bias (2019)

This Is For Your Own Protection - Blissful Ignorance (2019)

This Is For Your Own Protection - Traditional Helmet (2018)

I´ll Cut You Down to Size

2017

Prosjektet tar for seg maktforhold, skjult agenda og hvordan vi bevisst og ubevisst bruker hersketeknikker for å hevde oss selv og devaluere den eller de vi henvender oss til. Jeg posisjonerer meg på bekostning av deg. Dette er en destruktiv del av vår mellommenneskelige kommunikasjon. Hvorfor gjør vi det? Hvem er middelet og hva er målet? Hvilke følelser dukker opp i situasjoner der den ene ønsker å styre den andre? Hvilke emosjoner styrer den som vil herske og hvordan oppleves det å bli plassert i en skuff man ikke selv velger? Denne formen for kommunikasjon er noe de fleste av oss ikke ønsker, vi mener det er å utnytte andre og det er i beste fall moralsk tvilsomt. Likevel utsetter vi både oss selv og omgivelsene våre for det. Det er noe ekkelt med det, noe vi ikke vil vedkjenne oss. Samtidig er det en helt naturlig del av menneskers sameksistens. I´ll Cut You Down to Size består av ulike arbeider som alle har utgangspunkt i håndverket og sammensettingen av ulike materialer. I utviklingen av nye prosjekter, er det kombinasjonen av ulike materialer og konnotasjonene disse bærer med seg, som opptar meg. På samme måte som det er kontrasten mellom oss mennesker som gjør samspillet mer eller mindre fruktbart, er jeg opptatt av hva kontrasterende materialer kan tilføre hverandre og hvilket uttrykk de sammen skaper. Enten de forsterker eller motarbeider hverandre.

I´ll Cut You Down to Size - Nose Piece (2018)