Tips og råd

Det er mange juridiske og økonomiske forhold kunsthåndverkere må forholde seg til, som forsikring, skatt og regnskapsføring, toll og frakt. Nedenfor vil du finne en del nyttige tips og råd.

GENERELT OM HONORARBEREGNING

NK kan som bransjeorganisasjon ikke operere med veiledende minstesatser for medlemmene, siden dette kan virke konkurransevridende og dermed i strid med konkurranselovgivningen. Men vi kan gjerne rådgi medlemmene våre om hvordan man går frem for å fastsette et honorarnivå man vil kreve for et spesifikt oppdrag.

Det er viktig at lønnsnivået reflekterer både erfaring og utdanningsnivået ditt, samt at satsen tar høyde for om honoraret utbetales som lønn eller over faktura. På generell basis bør du vurdere din egen kompetanse, erfaring og ansiennitet opp mot et lønnstrinn i statens lønnstabell. Du bør høre med kollegaer som har erfaring fra lignende type oppdrag om hva som er vanlig honorarnivå. Konkret timepris finner du ved å dele årslønnen i lønnstabellen på 1950 (som er timeantallet for et normalårsverk inkludert ferie). Se lenke til lønnstabeller her.

Vi anbefaler generelt å ta oppdrag som ikke-ansatt arbeidstaker (frilanser), dvs. at du får utbetalt honoraret som lønn, dersom dette er mulig, siden det gir deg bedre sosiale rettigheter. Hvis du tar oppdraget som selvstendig næringsdrivende, anbefaler vi at du tar et påslag på timelønnen på 35–40 % for å kompensere for manglende sykepengedekning, feriepenger og pensjon, administrasjonskostnader o.l. (se detaljert beregning fra MFO her). Hvis du tar oppdraget som næringsdrivende, må du undersøke om tjenesten er innenfor eller utenfor mva-området (se egen mva-veiledning for kunsthåndverkere her).

Når det gjelder undervisningstjenester er det vanlig å operere med en faktor på timeprisen. Eksempelvis vil et undervisningsoppdrag som krever mye forberedelser ha en høyere faktor enn undervisning som krever mindre forberedelser. En faktor på 2 betyr at man får betalt en time forberedelse pr. undervisningstime, mens en faktor på 3 betyr at man får betalt to timer forberedelser pr. undervisningstime. Så da må du vurdere hvor mye forberedelser du forventer i den aktuelle undervisningen. For undervisningsoppdrag vil det være vanlig å forhandle både på lønnstrinnplassering og faktor.

Se også tips nedenfor om konkrete satser som er fremforhandlet for konkrete områder, som timesats som kunstkonsulent i KORO og dagsatser innen Den kulturelle skolesekken.

HONORARSATS SOM KUNSTKONSULENT
Avtalen mellom Staten og kunstnernes organisasjoner om kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med utsmykkinger og kunstprosjekter i offentlige rom, ble fornyet i 2007. Timesatsen som følger av denne avtalen oppjusteres årlig, i tråd med lønnsveksten i staten.

KORO skriver: Honorar og reiseutgifter til konsulent dekkes i samsvar med de gjeldende regler som er avtalt mellom Kulturdepartementet og kunstnerorganisasjonene om kjøp av konsulenttjenester. Alle kostnader til telefon, kopiering, porto og andre kontorholdsutgifter dekkes av timesatsen i hht. avtalen. Honorarsatsen inkluderer også sosiale kostnader og feriepenger.

Se gjeldende timesats: Se mer informasjon her under Ofte stilte spørsmål om økonomi>Hva er honorarsatsen for kunstkonsulenter? 

En mer konkret veiledning fra KORO om timeliste – og honorarsatser ligger her.
HONORARER OG VILKÅR I DKS – DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Honorarer og vilkår for oppdrag i Den kulturelle skolesekken (DKS) kan variere fra fylke til fylke. I 2012 ble det for første gang utformet en rammeavtale på nasjonalt nivå, som regulerer lønnsvilkår og andre betingelser for alle kunstnergrupper i DKS-produksjoner. Avtalen ble reforhandlet i 2015 mellom Kunstnernettverket og Akershus fylkeskommune, og flere fylkeskommuner sluttet seg til avtalen. NK anbefaler medlemmene å følge avtalen, men vil understreke at medlemmene står fritt til å forhandle frem bedre betingelser.

Last ned rammeavtalen fra 2015 her: 


Les om oppjusterte satser for 2017 her.

CREO (tidl. Musikernes fellesorganisasjon – MFO) inngikk en rammeavtale med KS i 2018, som har oppjusterte honorarsatser som man kan vise til i forhandling om lønn og øvrige vilkår. Denne avtalen er ikke tilpasset visuelle kunstnere, og NK vurderer i samarbeid med andre visuelle kunstnerorganisasjoner om mulige tilpasninger eller tilleggsavtaler. Vi anbefaler foreløpig å kreve CREO/KS dagsats for oppdrag i DKS, samt å følge satsene for kompensasjon for reisetid. Les avtalen her.

SEANSE i Volda (tidligere Prøvekluten) tilbyr honorert arbeidsopphold for utvikling og utprøving av produksjoner for barn og unge. Mer informasjon her.

PENSJONSSPARING
Selvstendig næringsdrivende må selv ta ansvar for pensjonssparing. Det finnes to ordninger som gir skattefradrag.

1. Privat pensjonssparing: Regjeringen innførte i 2017 en ordning for individuell pensjonssparing med skattefradrag. Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon. Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40 000 kroner. Les mer på regjeringen.no og på skatteetaten.no.

2. Pensjonssparing i næring: Selvstendig næringsdrivende kan sette av inntil 6 % av beregnet årlig personinntekt i næring mellom 1G og 12G til pensjonssparing. Innbetalingsfristen er 31. mars hvert år, altså etter at regnskapet er sluttført. Les mer her.

Vi anbefaler å ta kontakt med ulike pensjonstilbydere og få råd om hva som vil lønne seg i din situasjon. Be om tilbud og vurder tilbudene opp mot hverandre. Det kan være store forskjeller i administrasjons- og forvaltningsgebyrer.
MERVERDIAVGIFT FOR KUNSTHÅNDVERKERE
Næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 pr. år, er det en ubetinget plikt å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret.

NK har i samråd med revisor fått utarbeidet en veileder tilpasset kunsthåndverkere, som nå omhandler både omsetning av varer og tjenester. Les mer om lovverket, den oppdaterte kunstdefinisjonen og hvilke konsekvenser dette har for kunsthåndverkere her.
TOLL OG FRAKT
Vi har laget en egen side om innførsel og utførsel av kunst. Reglene for kunstverk som er fritatt for merverdiavgift ble endret mars 2017 (se egen veiledning under Merverdiavgift ovenfor).
JURIDISK BISTAND
NK har avtale med Advokatene Graasvold & Stenvaag, som gir råd og juridisk bistand til medlemmene. NKs medlemmer kan kostnadsfritt få inntil 1 times bistand pr. sak av juridisk karakter innen kontraktsrett og arbeidsrett knyttet til den kunstneriske virksomheten. Kontakt gjerne NK før du kontakter advokaten. Dersom vi ikke kan gi råd i saken, vil du bli bedt om å ringe eller sende en e-post til advokaten med kort beskrivelse av hva saken gjelder, eventuelt vedlegge kontraktsutkast, korrespondanse el. lign av relevans for saken. Henvendelsen vil da bli besvart på e-post.

Er din henvendelse mer omfattende vil en times juridisk bistand bli gitt til subsidiert pris (tilsvarende salær i fri-retthjelpsaker), kr 1040,- eks. mva. For bistand utover dette, kan det inngås avtale om veiledende timepris på kr 1500,- avhengig av sakens karakter. Advokatene Graasvold &Stenvaag  holder til på St. Olavs plass 3 (inngang ved siden av Blings) i Oslo. Advokat Hans Marius Graasvold nås på telefon 22 94 32 10, mobil 400 38 800, e-post: hmg@graasvold-stenvaag.no. Advokat Francisca Aas nås på telefon 22 94 32 10, mobil 464 51 738, e-post: fa@graasvold-stenvaag.no.
JURIDISK BISTAND INNEN OPPHAVSRETT
Billedkunst Opphavsrett i Norge (www.bono.no/) er en norsk opphavsrettsorganisasjon for kunsthåndverkere, billedkunstnere og andre opphavere. BONO er en ideell virksomhet som bistår kunstnere og brukere av kunst med relevant rådgiving. BONO tilrettelegger også for enkel lisensiering av rettigheter. NK betaler et årlig tilskudd til BONO som gjør at NKs medlemmer kan få gratis rådgivning innen opphavsrettslige saker. Les mer her.
SKATT OG REGNSKAPSFØRING
Alle kunsthåndverkere som produserer kunstverk er næringsdrivende og dermed bokføringspliktige, og må levere årsregnskap. Se Informasjonsbrev og Veiledning, som årlig oppdateres av Skatt & Fradrag. Les også Skattefolderen for inneværende og neste år. Tips ved utfylling av selvangivelse: I skjemaet RF-1224 vil du bli spurt om en “NæringsID”. Her kan du fylle inn tallet 1.

NK-medlemmer kan få inntil en times gratis råd og veiledning angående privatøkonomiske eller bedriftsøkonomiske spørsmål, fortrinnsvis skatt, fradrag, selvangivelser og regnskap. Neste times konsultasjon koster kr 500 eks.mva, og utover dette gjelder ordinære timesatser. Ta kontakt med Hans-Petter Nagelstad i Skatt & Fradrag Kunstnerehp@nagelstad.as eller tlf. 950 26 188.

VISP – Produksjonsenhet for visuell kunst i Bergen har utarbeidet en veiledning for utfylling av selvangivelsen. Veiledningen er en sted for steg guide for de som skal levere næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242). Les veiledningen her.
FORSIKRING

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på frivillige medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe , blant annet våre medlemmer. Fellesskapet med de andre kunstnerorganisasjonene gjør at vi har fått svært gode priser og vilkår. Forsikringene i ordningen er tilgjengelige for alle medlemmer og deres familier. Det er vel verdt å kontakte Kunstnerforsikringen for å få et pristilbud på de forsikringene du allerede innehar, samt å få informasjon om hvilke andre forsikringer du bør vurdere.

Norske Kunsthåndverkere er svært fornøyde over å ha fått til denne ordningen, som vil innebære vesentlig lavere forsikringskostnader for de aller fleste av våre medlemmer. Ordningen ble vedtatt av NKs landsmøte i 2017 og er finansiert gjennom fondsmidler (visningsvederlaget). NK betaler en årlig sum som gir samtlige medlemmer tilgang på ordningen. Vi har arbeidet lenge for å få på plass en fullverdig forsikringsordning for våre medlemmer, som startet i 2018. Sjekk ut tilbudene her.

Få egne medlemspriser på:

Innboforsikring 
Reiseforsikring
Familieulykkeforsikring
Dødsrisikoforsikring
Uførekapitalforsikring
Barneforsikring
Behandlingsforsikring
Yrkesskadeforsikring
Sykeavbruddsforsikring
Kontor/verksted- og verdigjenstandsforsikring

Ønsker du pristilbud og råd?
Kontakt Kunstnerforsikringen. Kontaktinfo her.
Les vilkårene for Kunstnerforsikringen (gjelder fra 1.1.2019).

UTSTILLINGSVEDERLAG
Det er inngått avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene om utstillingsvederlag. Ved statlige utstillinger eller ved utstillinger der staten bidrar med direkte tilskudd og de utstilte arbeidene er i kunstnerens eie, har du som utstiller krav på utstillingsvederlag. Hovedregelen er at vederlaget skal utbetales direkte til utstilleren en måned etter at utstillingen er avsluttet.

Vederlaget skal beregnes etter verkspriser og tiden som verkene stilles ut. Beregningsmetoden står i avtalen under Del II §2:
Del 1: Godtgjøring for framvisning av verket: kr. ....  pr. verk pr. måned.
Del 2: Kompensasjon for at kunstneren ikke selv kan disponere verket: kr. .... pr. måned for unike verk. Denne kom­pensasjon bortfaller hvis verket lages i seks eller flere eksemplarer og for tekstil metervare som produseres i lengder over 15 meter. Når det gjelder fotografisk kunst, menes med unike verk nummer­erte foto­grafier i opplag på mindre enn seks eksemplarer.
Del 3: Verdiavhengig del: 1,5 % pr. måned av den del av verkets markeds­verdi som overstiger kr. 2.000. Verkets markeds­verdi vil vanligvis tilsvare salgs­prisen.

Satsene i perioden 1. januar - 31. desember 2021 blir: del 1: kr 298 og del 2: kr 317.

Vederlagene skal tilsvare minst to mån­ed­ers leie. Etter en utstillingsperiode på fem måneder avkortes vederlagets del 1 og 2 til 50 % og etter tolv måneder 10 %.

Enkelte kunstnerstyrte visningssteder (og institusjoner som mottar driftsstøtte gjennom Støtteordning for driftstilskudd fra Norsk kulturfond) har lov til å ha faste vederlagssatser. Disse satsene skal beregnes ut fra en gjennomsnittlig utnyttelse av lokalene. Disse satsene godkjennes av kunstnerorganisasjonene.

Ta gjerne kontakt med NK om du lurer på hva du har krav på i vederlag.

For mer informasjon: Avtale om utstillingsvederlag med staten (Kulturdepartementet)
KUNSTAVGIFT
Ved omsetning av kunst skal det innbetales en kunstavgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2 000 jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst (kunstavgiftsloven). Departementet fastsetter prosentsatsens størrelse. Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) administrerer ordningen. De skriver på sine nettsider: 

Den siste tiden har politiet på eget initiativ rettet søkelys mot omsetning av kunst i strid med lovverket, blant annet når det gjelder kunstavgift. Flere av sakene politiet har undersøkt, har vært omtalt i media, blant annet i forbindelse med omsetning av kunst etter promotering på finn.no og andre digitale plattformer.

Mange kunstnere benytter digitale plattformer for promotering av egne verk. I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på regelverket for kunstavgift, og særlig hva som utgjør «offentlig omsetning». BKH har sammenfattet bestemmelsene i kunstavgiftsloven som er særlig aktuelle for kunstnere som selger egne verk. Hovedbestemmelsen er at når verket og/eller virksomheten promoteres offentlig, vil påfølgende salg anses som offentlig omsetning og avgiftspliktig etter kunstavgiftsloven, uavhengig av hvor salg og overlevering finner sted.

Kunstavgiftpliktig omsetning skal rapporteres uoppfordret, og alle som selger kunst har ansvar for å kjenne regelverket som gjelder for sin virksomhet. Dette gjelder også kunstnere som selger egne verk. Dersom du har spørsmål til reglene, eller er i tvil om dine salg er avgiftspliktige, bør du alltid ta kontakt med oss.
Les hele saken her.

For mer informasjon, spørsmål og svar, se her.

HABILITETSREGLER
NK mottar offentlig støtte og tilstreber å praktisere vanlige habilitetsregler ved juryering av stipendsøkere og andre utstillinger.
KUNSTNERE I SKOLEVERKET
NK har en samarbeidsavtale med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), som ivaretar utøvende kunstnere og pedagogers interesser i skoleverket. De av NKs medlemmer som arbeider i kommunale musikk-, kultur- eller kunstskoler, grunnskole, videregående skole eller folkehøyskole tilbys medlemskap i MFO. Avtalen skal sikre medlemmenes interesser i alle avtalespørsmål knyttet til skolene nevnt ovenfor. Ta kontakt med MFO for ytterligere informasjon.
KUNSTNERE I FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER
NK har avtale med Forskerforbundet. Medlemmer som er ansatt ved statlige og private forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner, og som er medlemsberettiget i begge organisasjoner, har rett til dobbelt medlemskap. Det gis en kontingentrabatt på 1/3 av den til enhver tid aktuelle kontingentsatsen i Forskerforbundet.
LÅN TIL MATERIALUTGIFTER

Har du behov for et lån til materialutgifter?  Som medlem av NK er det mulig å låne et mindre beløp til materialutgifter. Lånet er rentefritt i ett år og tildeles fra NKs materialfond. Merk at den samlede summen NK disponerer til utlån er begrenset. Formålet er å hjelpe utøvende kunstnere med å kjøpe inn nødvendige materialer til sitt kunstneriske virke i perioder da den personlige økonomien gjør dette vanskelig. Lånet kan gå til hel eller delvis dekning av utgifter til verk som skal vises på separatutstilling eller utstilling med begrenset antall deltakere. For mer informasjon, ta kontakt med vår administrasjonskonsulent Nicklas M. Reitan på nmr@kunsthandverk.no.

 

TJENESTER FRA KRAFTKONSULENTEN
Kraftkonsulenten kan tilby tjenester der formålet er å redusere de totale kraft- og energirelaterte kostnadene for kunstnere/kunstnerfellesskap uten bytte av kraftleverandør. Kraftkonsulenten jobber etter prinsippet "no cure, no pay", dvs. at dersom Kraftkonsulenten ikke skulle finne besparelser, betaler man heller ikke for tjenesten. For Oppdragsavtale fra Kraftkonsulenten, kontakt NK.

Lurer du på mer om noen av disse temaene? Kontakt NKs administrasjon: post@kunsthandverk.no / 22 91 02 60