Tips og råd

Det er mange juridiske og økonomiske forhold kunsthåndverkere må forholde seg til, som forsikring, skatt og regnskapsføring, toll og frakt. Nedenfor vil du finne en del nyttige tips og råd.

LÅN TIL MATERIALUTGIFTER
NK disponerer et materialfond, og som medlem av NK er det mulig å lane et mindre beløp til materialutgifter. Lånetilbudets formål er å hjelpe utøvende kunstnere med å kjøpe inn nødvendige materialer til sitt kunstneriske virke i perioder da den personlige økonomien gjør dette vanskelig. Lånet er rentefritt i ett år. Merk at den samlede summen NK disponerer til utlån er begrenset. For mer informasjon, kontakt Anne Karin Brandt på akbrandt@kunsthandverk.no 
FORSIKRING

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på frivillige medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe , blant annet våre medlemmer. Fellesskapet med de andre kunstnerorganisasjonene gjør at vi har fått svært gode priser og vilkår. Forsikringene i ordningen er tilgjengelige for alle medlemmer og deres familier. Det er vel verdt å kontakte Kunstnerforsikringen for å få et pristilbud på de forsikringene du allerede innehar, samt å få informasjon om hvilke andre forsikringer du bør vurdere.

Norske Kunsthåndverkere er svært fornøyde over å ha fått til denne ordningen, som vil innebære vesentlig lavere forsikringskostnader for de aller fleste av våre medlemmer. NK betaler en årlig sum som gir samtlige medlemmer tilgang på ordningen. Vi har arbeidet lenge for å få på plass en fullverdig forsikringsordning for våre medlemmer, og i 2018 blir den endelig lansert.

 

Les mer om forsikringen her:

PDF icon kunstnerforsikringen.pdf

PENSJONSSPARING
Selvstendig næringsdrivende må selv ta ansvar for pensjonssparing. Det finnes ordninger som gir skattefradrag. En slik ordning innebærer at den enkelte kunsthåndverker setter av inntil 4 % av beregnet årlig personinntekt mellom 1G og 12G til pensjonssparing. Innbetalingsfristen er 31. mars hvert år, altså etter at regnskapet er sluttført. Ta kontakt med forsikringsselskapet du benytter.
SKATT OG REGNSKAPSFØRING
Alle kunsthåndverkere som produserer kunstverk er næringsdrivende og dermed bokføringspliktige, og må levere årsregnskap. Se Informasjonsbrev og Veiledning, som årlig oppdateres av Maximillian – se http://www.maximillian-as.com/Tips ved utfylling av selvangivelse: I skjemaet RF-1224 vil du bli spurt om en “NæringsID”. Her kan du fylle inn tallet 1. 

NK-medlemmer kan få inntil en times gratis råd og veiledning angående privatøkonomiske eller bedriftsøkonomiske spørsmål, fortrinnsvis skatt, fradrag, selvangivelser og regnskap. Neste times konsultasjon koster kr 500 eks.mva, og utover dette gjelder ordinære timesatser. Ta kontakt med Hans-Petter Nagelstad i Maximillian; hp@nagelstad.as eller tlf. 950 26 188. 

VISP – Produksjonsenhet for visuell kunst i Bergen har utarbeidet en veiledning for utfylling av selvangivelsen. Veiledningen er en sted for steg guide for de som skal levere næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242). Les veiledningen på http://www.visp.no
MERVERDIAVGIFT FOR KUNSTHÅNDVERKERE
Næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 pr. år, er det en ubetinget plikt å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Les mer om lovverket og hvilke konsekvenser dette har for kunsthåndverkere her.
TOLL OG FRAKT
Vi har laget en egen side om innførsel og utførsel av kunstReglene for kunstverk som er fritatt for merverdiavgift ble endret mars 2017. Les mer her
JURIDISK BISTAND
NK har avtale med Advokatene Graasvold & Stenvaag, som gir råd og juridisk bistand til medlemmene. NKs medlemmer kan kostnadsfritt få inntil 1 times bistand pr sak av juridisk karakter innen kontraktsrett og arbeidsrett knyttet til den kunstneriske virksomheten. Men kontakt gjerne NK før du kontakter advokaten. Dersom vi ikke kan gi råd i saken, vil du bli bedt om å ringe eller sende en e-post til advokaten med kort beskrivelse av hva saken gjelder, eventuelt vedlegge kontraktsutkast, korrespondanse el. lign av relevans for saken. Henvendelsen vil da bli besvart på e-post. 

Er din henvendelse mer omfattende vil en times juridisk bistand bli gitt til subsidiert pris (tilsvarende salær i fri-retthjelpsaker), kr 1020,- eks. mva. For bistand utover dette, kan det inngås avtale om veiledende timepris på kr 1500,- avhengig av sakens karakter. Advokatene Graasvold &Stenvaag  holder til på St. Olavs plass 3 (inngang ved siden av Blings) i Oslo. Advokat Hans Marius Graasvold nås på telefon 22 94 32 10, mobil 400 38 800, e-post: hmg@graasvold-stenvaag.no. Advokat Juliane Strøm Killengreen nås på telefon 22 94 32 10, mobil 970 67 812, e-post: juliane@graasvold-stenvaag.no.
JURIDISK BISTAND INNEN OPPHAVSRETT
Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) er en norsk opphavsrettsorganisasjon for kunsthåndverkere, billedkunstnere og andre opphavsmenn. BONO er en ideell virksomhet som bistår kunstnere og brukere av kunst med relevant rådgiving. BONO tilrettelegger også for enkel lisensiering av rettigheter. NK betaler et årlig tilskudd til BONO som gjør at NKs medlemmer kan få gratis rådgivning innen opphavsrettslige saker.
UTSTILLINGSVEDERLAG
Det er inngått avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene om utstillingsvederlag. Ved statlige utstillinger eller ved utstillinger der staten bidrar med direkte tilskudd og de utstilte arbeidene er i kunsthåndverkerens eie, har du som utstiller krav på utstillingsvederlag. Hovedregelen er at vederlaget skal utbetales direkte til utstilleren en måned etter at utstillingen er avsluttet.

Utstillingsvederlaget består av tre deler:1) Godtgjøring for fremvisning av verk etter en regulerbar sats. For 2015 er satsen kr 256. 2) Kompensasjon for at utstilleren selv ikke kan disponere verket etter en regulerbar sats. For 2015 er satsen kr 273. 3) En verdiavhengig del på 1,5 % av verkets verdi over kr 2000. 

For mer informasjon: Lov om vederlag for visning av kunsthåndverkAvtale med staten (Kulturdepartementet)
KUNSTAVGIFT
Ved omsetning av kunst skal det innbetales en kunstavgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2 000 jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst (kunstavgiftsloven). Departementet fastsetter prosentsatsens størrelse. Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) administrerer ordningen. For mer informasjon, spørsmål og svar, se her
HABILITETSREGLER
NK mottar offentlig støtte og tilstreber å praktisere vanlige habilitetsregler ved juryering av stipendsøkere og andre utstillinger.
HONORARSATS SOM KUNSTKONSULENT
Avtalen mellom Staten og kunstnernes organisasjoner om kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med utsmykkinger og kunstprosjekter i offentlige rom, ble fornyet i 2007. Se her for gjeldende sats og andre spørsmål og svar om honorar for konsulentoppdrag (KORO)
HONORARER OG VILKÅR I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
I juni 2012 ble det for første gang utformet en rammeavtale, som regulerer lønnsvilkår og andre betingelser for alle kunstnergrupper i produksjoner for Den kulturelle skolesekken. NK har sluttet seg til rammeavtalen, og anbefaler medlemmene å følge den. Styret i NK fraråder medlemmene å inngå avtaler med dårligere betingelser enn rammeavtalen tilsier, men understreker at medlemmene står fritt til å forhandle frem bedre betingelser. 

Les mer om honorarsatser og rammeavtaler her.

SEANSE i Volda (tidligere Prøvekluten) tilbyr honorert arbeidsopphold for utvikling og utprøving av produksjoner for barn og unge. Mer informasjon her.
KUNSTNERE I SKOLEVERKET
NK har en samarbeidsavtale med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), som ivaretar utøvende kunstnere og pedagogers interesser i skoleverket. De av NKs medlemmer som arbeider i kommunale musikk-, kultur- eller kunstskoler, grunnskole, videregående skole eller folkehøyskole tilbys medlemskap i MFO. Avtalen skal sikre medlemmenes interesser i alle avtalespørsmål knyttet til skolene nevnt ovenfor.
KUNSTNERE I FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER
NK har avtale med Forskerforbundet. Medlemmer som er ansatt ved statlige og private forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner, og som er medlemsberettiget i begge organisasjoner, har rett til dobbelt medlemskap. Det gis en kontingentrabatt på 1/3 av den til enhver tid aktuelle kontingentsatsen i Forskerforbundet.
TJENESTER FRA KRAFTKONSULENTEN
Kraftkonsulenten kan tilby tjenester der formålet er å redusere de totale kraft- og energirelaterte kostnadene for kunstnere/kunstnerfellesskap uten bytte av kraftleverandør. Kraftkonsulenten jobber etter prinsippet "no cure, no pay", dvs. at dersom Kraftkonsulenten ikke skulle finne besparelser, betaler man heller ikke for tjenesten. For Oppdragsavtale fra Kraftkonsulenten, kontakt NK.

Lurer du på mer om noen av disse temaene? Kontakt NKs administrasjon: post@kunsthandverk.no / 22 91 02 60