Tips og råd

Det er mange juridiske og økonomiske forhold kunsthåndverkere må forholde seg til, som forsikring, skatt og regnskapsføring, toll og frakt. Nedenfor vil du finne en del nyttige tips og råd.

GENERELT OM HONORARBEREGNING

NK kan som bransjeorganisasjon ikke operere med veiledende minstesatser for medlemmene, siden dette kan virke konkurransevridende og dermed i strid med konkurranselovgivningen. Men vi kan gjerne rådgi medlemmene våre om hvordan man går frem for å fastsette et honorarnivå man vil kreve for et spesifikt oppdrag.

Det er viktig at lønnsnivået reflekterer både erfaring og utdanningsnivået ditt, samt at satsen tar høyde for om honoraret utbetales som lønn eller over faktura. På generell basis bør du vurdere din egen kompetanse, erfaring og ansiennitet opp mot et lønnstrinn i statens lønnstabell. Du bør høre med kollegaer som har erfaring fra lignende type oppdrag om hva som er vanlig honorarnivå. Konkret timepris finner du ved å dele årslønnen i lønnstabellen på 1950 (som er timeantallet for et normalårsverk inkludert ferie). Se lenke til lønnstabeller her.

Vi anbefaler generelt å ta oppdrag som ikke-ansatt arbeidstaker (frilanser), dvs. at du får utbetalt honoraret som lønn, dersom dette er mulig, siden det gir deg bedre sosiale rettigheter. Hvis du tar oppdraget som selvstendig næringsdrivende, anbefaler vi at du tar et påslag på timelønnen på 35–40 % for å kompensere for manglende sykepengedekning, feriepenger og pensjon, administrasjonskostnader o.l. (se detaljert beregning fra MFO her). Hvis du tar oppdraget som næringsdrivende, må du undersøke om tjenesten er innenfor eller utenfor mva-området (se egen mva-veiledning for kunsthåndverkere her).

NB. Det er ikke er opp til partene å selv definere et arbeid som et arbeidsforhold eller oppdrag som selvstendig næringsdrivende. Det er arbeidets art som skal være førende. Etter arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd regner man som «arbeidstaker» enhver som «utfører arbeid i annens tjeneste». Man kan med andre ord ikke gjennom avtale avgjøre at et arbeidsforhold som ikke omfattes av loven allikevel skal regnes som et arbeidstakerforhold – og vice versa. Altinn har en god beskrivelse av momentene som tilsier at noe er et arbeidsforhold eller et oppdrag som selvstendig næringsdrivende her.

Når det gjelder undervisningstjenester er det vanlig å operere med en faktor på timeprisen. Eksempelvis vil et undervisningsoppdrag som krever mye forberedelser ha en høyere faktor enn undervisning som krever mindre forberedelser. En faktor på 2 betyr at man får betalt en time forberedelse pr. undervisningstime, mens en faktor på 3 betyr at man får betalt to timer forberedelser pr. undervisningstime. Så da må du vurdere hvor mye forberedelser du forventer i den aktuelle undervisningen. For undervisningsoppdrag vil det være vanlig å forhandle både på lønnstrinnplassering og faktor.

Satser man kan vise til i honorarforhandlinger

Her er konkrete satser som er fremforhandlet for konkrete områder:

  • Honorarsats for kunstkonsulent/kurator i KORO (se under)
  • Dagsatser innen Den kulturelle skolesekken (se under) 
  • Satser for arbeid i statlige utvalg ligger her.
  • Forfattersentrums minstesatser, for bl.a. foredrag og deltakelse i paneldebatt, ligger her.
HONORARSATS SOM KUNSTKONSULENT
Avtalen mellom Staten og kunstnernes organisasjoner om kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med utsmykkinger og kunstprosjekter i offentlige rom, ble fornyet i 2007. Timesatsen som følger av denne avtalen oppjusteres årlig, i tråd med lønnsveksten i staten.

KORO skriver: Honorar og reiseutgifter til konsulent dekkes i samsvar med de gjeldende regler som er avtalt mellom Kulturdepartementet og kunstnerorganisasjonene om kjøp av konsulenttjenester. Alle kostnader til telefon, kopiering, porto og andre kontorholdsutgifter dekkes av timesatsen i hht. avtalen. Honorarsatsen inkluderer også sosiale kostnader og feriepenger.

Se gjeldende timesats og veiledninger fra KORO her. Fra 1. juli 2022 er honorarsatsen for konsulenter/kuratorer kr 737 pr. time. 
HONORARER OG VILKÅR I DKS – DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
CREO (tidl. Musikernes fellesorganisasjon – MFO) inngikk en rammeavtale med KS i 2018, som blir reforhandlet jevnlig (forløperen til denne avtalen var en avtale mellom Kunstnernettverket og Akershus fylkeskommune, inngått i 2012). Rammeavtalen gjelder kunstnere som jobber som oppdragstakere/næringsdrivende for fylkeskommuner og 100 %-kommuner innen Den kulturelle skolesekken. DKS Oslo følger også avtalen. Gjeldende rammeavtale er for perioden 1.8.23–31.7.25.

NK anbefaler å følge rammeavtalens vilkår og satser for oppdrag i DKS. Satsene fra 1.8.23 er:
–Honorar for formidlingsdager, kr 5 620 (jf. pkt. 4 i avtalen)
–Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr 782 (jf. pkt. 6 i avtalen)
Les mer om avtalen og aktuelle satser her.
Rammeavtalen er publisert her.

Les Kulturtankens tips og råd for visuelle utøvere i DKS her.

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, hvor utøvere innen det visuelle kunstfeltet får anledning til å utvikle sine individuelle prosjekter gjennom et faglig kollegium, kurs og praktisk erfaring med skolebesøk. Les om det tre-årige pilotprosjektet 2021–23 i regi av Kulturtanken her.

SEANSE i Volda (tidligere Prøvekluten) tilbyr honorert arbeidsopphold for utvikling og utprøving av produksjoner for barn og unge. Mer informasjon her.
PENSJONSSPARING
Selvstendig næringsdrivende må selv ta ansvar for pensjonssparing. Det finnes to ordninger som gir skattefradrag.

1. Privat pensjonssparing: Regjeringen innførte i 2017 en ordning for individuell pensjonssparing med skattefradrag. Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon. Det årlige sparebeløpet kunne være opp til 40 000 kr frem til 2021, men dette er redusert til 15 000 kroner fra 2022. Les mer på regjeringen.no og på skatteetaten.no.

2. Pensjonssparing i næring: Selvstendig næringsdrivende kan sette av inntil 6 % av beregnet årlig personinntekt i næring mellom 1G og 12G til pensjonssparing. Innbetalingsfristen er 31. mars hvert år, altså etter at regnskapet er sluttført. Les mer her.

Vi anbefaler å ta kontakt med ulike pensjonstilbydere og få råd om hva som vil lønne seg i din situasjon. Be om tilbud og vurder tilbudene opp mot hverandre. Det kan være store forskjeller i administrasjons- og forvaltningsgebyrer.
SYKEPENGEFORSIKRING FOR NÆRINGSDRIVENDE
Selvstendig næringsdrivende uten forsikring har ikke rett til sykepenger før 17. sykefraværsdag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt. 

Du kan velge mellom disse forsikringsalternativer:

  • 80 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag 
  • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
  • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

Les mer om ordningen på nav.no.

Det er 100 prosent dekning fra 17. sykefraværsdag som er den rimeligste forsikringen, og som samtidig gir deg en viktig økonomisk sikring i tilfelle du får en alvorlig sykdom som gir langtidssykemelding. Se satsene her

MERVERDIAVGIFT FOR KUNSTHÅNDVERKERE
Næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 pr. år, er det en ubetinget plikt å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret.

NK har i samråd med revisor fått utarbeidet en veileder tilpasset kunsthåndverkere, som nå omhandler både omsetning av varer og tjenester. Les mer om lovverket, den oppdaterte kunstdefinisjonen og hvilke konsekvenser dette har for kunsthåndverkere her.
TOLL OG FRAKT
Vi har laget en egen side om innførsel og utførsel av kunst. Reglene for kunstverk som er fritatt for merverdiavgift ble endret mars 2017 (se egen veiledning under Merverdiavgift ovenfor).
JURIDISK BISTAND
NK har avtale med Advokatene Graasvold & Stenvaag, som gir råd og juridisk bistand til medlemmene. NKs medlemmer kan kostnadsfritt få inntil 1 times bistand pr. sak av juridisk karakter innen kontraktsrett og arbeidsrett knyttet til den kunstneriske virksomheten. Kontakt gjerne NK før du kontakter advokaten. Dersom vi ikke kan gi råd i saken, vil du bli bedt om å ringe eller sende en e-post til advokaten med kort beskrivelse av hva saken gjelder, eventuelt vedlegge kontraktsutkast, korrespondanse el. lign av relevans for saken. Henvendelsen vil da bli besvart på e-post.

Er din henvendelse mer omfattende vil en times juridisk bistand bli gitt til subsidiert pris (tilsvarende salær i fri retthjelpsaker), kr 1121 eks. mva. (sats for 2022). For bistand utover dette, kan det inngås avtale om veiledende timepris på kr 2100 eks. mva. avhengig av sakens karakter. Advokatene Graasvold &Stenvaag holder til på St. Olavs plass 3 (inngang ved siden av Blings) i Oslo. Advokat Hans Marius Graasvold nås på telefon 22 94 32 10, mobil 400 38 800, e-post: hmg@graasvold-stenvaag.no.

Dette medlemstilbudet gjelder kun for ordinære medlemmer, ikke studentmedlemmer.
JURIDISK BISTAND INNEN OPPHAVSRETT
Billedkunst Opphavsrett i Norge (www.bono.no/) er en norsk opphavsrettsorganisasjon for kunsthåndverkere, billedkunstnere og andre opphavere. BONO er en ideell virksomhet som bistår kunstnere og brukere av kunst med relevant rådgiving. BONO tilrettelegger også for enkel lisensiering av rettigheter. NK betaler et årlig tilskudd til BONO som gjør at NKs medlemmer kan få gratis rådgivning innen opphavsrettslige saker. Les mer her.
ØKONOMISK RÅDGIVNING: SKATT OG REGNSKAP
MEDLEMSTILBUD: NK har inngått en avtale om økonomisk rådgivning med advokat Steinar Jessen i Advokatfirmaet Jessen AS. Medlemstilbudet vil videreføres som tidligere: alle medlemmer har tilgang på inntil en times gratis rådgivning pr. år om f.eks. regnskap, selvangivelse, skatt, mva eller annen økonomisk rådgivning som er relatert til kunstneriske virke. Om det er behov for bistand utover dette, gis neste time til rabattert timepris (offentlig salærsats, for tiden 1140 kr + mva) og deretter til ordinær timepris. Jessen utformer årlig en veileder til årsoppgjør og skattemelding.
Steinar Jessen kan kontaktes på sj@jessen.no. Henvendelser kan også gjøres pr. telefon 35 53 20 00 eller mobil 90 25 31 00 på på hverdager 08:30-16.00.
Dette medlemstilbudet gjelder kun for ordinære medlemmer, ikke studentmedlemmer.

Alle kunsthåndverkere som produserer kunstverk er næringsdrivende og dermed bokføringspliktige, og må levere årsregnskap. Tips ved utfylling av selvangivelse: I skjemaet RF-1224 vil du bli spurt om en “NæringsID”. Her kan du fylle inn tallet 1. 

Fristen for levering av årsoppgjøret for selvstendig næringsdrivende er 31. mai. Om du trenger å søke om utsettelse, er fristen også 31.5. Les mer her.

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Les mer og se video fra Skatteetaten her.

VISP – Produksjonsenhet for visuell kunst har utarbeidet en veiledning for utfylling av selvangivelsen. Veiledningen er en sted for steg guide for de som skal levere næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242). Tilgang krever medlemskap i VISP, som er gratis og tilgjengelig for alle som arbeider innenfor det profesjonelle visuelle feltet i Norge. Les veiledningen her.

Se opptak og presentasjoner fra skattekurset som ble arrangert av VISP 9. mai 2022 her.

Fiken – som er en leverandør av regnskapssystem – arrangerer webinarer, som er åpne og gratis for alle. De har bl.a. webinar om Næringsoppgave for billedkunstnere, i samarbeid med VISP og om Årsavslutning og skattemelding for enkeltpersonforetak. Les mer og sjekk ut datoer her.

Vi kan også anbefale å kontakte Skatteetaten ved spørsmål.
FORSIKRING

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på frivillige medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe , blant annet våre medlemmer. Fellesskapet med de andre kunstnerorganisasjonene gjør at vi har fått svært gode priser og vilkår. Forsikringene i ordningen er tilgjengelige for alle medlemmer og deres familier. Det er vel verdt å kontakte Kunstnerforsikringen for å få et pristilbud på de forsikringene du allerede innehar, samt å få informasjon om hvilke andre forsikringer du bør vurdere.

Norske Kunsthåndverkere er svært fornøyde over å ha fått til denne ordningen, som vil innebære vesentlig lavere forsikringskostnader for de aller fleste av våre medlemmer. Ordningen ble vedtatt av NKs landsmøte i 2017 og er finansiert gjennom fondsmidler (visningsvederlaget). NK betaler en årlig sum som gir samtlige medlemmer tilgang på ordningen. Vi har arbeidet lenge for å få på plass en fullverdig forsikringsordning for våre medlemmer, som startet i 2018. Sjekk ut tilbudene her.

Få egne medlemspriser på:

Innboforsikring 
Reiseforsikring
Familieulykkeforsikring
Dødsrisikoforsikring
Uførekapitalforsikring
Barneforsikring
Behandlingsforsikring
Yrkesskadeforsikring
Sykeavbruddsforsikring
Kontor/verksted- og verdigjenstandsforsikring

Ønsker du pristilbud og råd?
Kontakt Kunstnerforsikringen. Kontaktinfo her.
Les vilkårene for Kunstnerforsikringen (gjelder fra 1.1.2019).

UTSTILLINGSVEDERLAG
Det er inngått avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene om utstillingsvederlag. Ved statlige utstillinger eller ved utstillinger der staten bidrar med direkte tilskudd og de utstilte arbeidene er i kunstnerens eie, har du som utstiller krav på utstillingsvederlag. Hovedregelen er at vederlaget skal utbetales direkte til utstilleren en måned etter at utstillingen er avsluttet.

Vederlaget skal beregnes etter verkspriser og tiden som verkene stilles ut. Beregningsmetoden står i avtalen under Del II §2:
Del 1: Godtgjøring for framvisning av verket: kr. ....  pr. verk pr. måned.
Del 2: Kompensasjon for at kunstneren ikke selv kan disponere verket: kr. .... pr. måned for unike verk. Denne kom­pensasjon bortfaller hvis verket lages i seks eller flere eksemplarer og for tekstil metervare som produseres i lengder over 15 meter. Når det gjelder fotografisk kunst, menes med unike verk nummer­erte foto­grafier i opplag på mindre enn seks eksemplarer.
Del 3: Verdiavhengig del: 1,5 % pr. måned av den del av verkets markeds­verdi som overstiger kr. 2.000. Verkets markeds­verdi vil vanligvis tilsvare salgs­prisen.

Satsene i perioden 1. januar - 31. desember 2023 blir: del 1: kr 318 og del 2: kr 339.

Vederlagene skal tilsvare minst to mån­ed­ers leie. Etter en utstillingsperiode på fem måneder avkortes vederlagets del 1 og 2 til 50 % og etter tolv måneder 10 %.

Enkelte kunstnerstyrte visningssteder (og institusjoner som mottar driftsstøtte gjennom Støtteordning for driftstilskudd fra Norsk kulturfond) har lov til å ha faste vederlagssatser. Disse satsene skal beregnes ut fra en gjennomsnittlig utnyttelse av lokalene. Disse satsene godkjennes av kunstnerorganisasjonene.

Ta gjerne kontakt med NK om du lurer på hva du har krav på i vederlag.

For mer informasjon: Avtale om utstillingsvederlag med staten (Kulturdepartementet)
KUNSTAVGIFT
Ved omsetning av kunst skal det innbetales en kunstavgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2 000 jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst (kunstavgiftsloven). Departementet fastsetter prosentsatsens størrelse. Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) administrerer ordningen og skriver bl.a. på sine nettsider: 

BKH har sammenfattet bestemmelsene i kunstavgiftsloven som er særlig aktuelle for kunstnere som selger egne verk. Hovedbestemmelsen er at når verket og/eller virksomheten promoteres offentlig, vil påfølgende salg anses som offentlig omsetning og avgiftspliktig etter kunstavgiftsloven, uavhengig av hvor salg og overlevering finner sted. Kunstavgiftpliktig omsetning skal rapporteres uoppfordret, og alle som selger kunst har ansvar for å kjenne regelverket som gjelder for sin virksomhet. Dette gjelder også kunstnere som selger egne verk.

Kunstavgiften rapporteres på kunstavgiften.no. Her må du opprette bruker og logge inn før rapportering: Oppgi virksomhetskategori og kontaktinformasjon. Registrerer du en virksomhet med organisasjonsnummer, vil opplysningene dine hentes automatisk fra Brønnøysundregisteret. Dersom du ønsker å endre registrerte opplysninger, må du oppdatere informasjonen i Brønnøysundregisteret. Du mottar en e-post med lenke for å sette passord, og kan deretter logge inn. I rapporteringsskjemaet velger du korrekt termin og oppgir sum for omsetning. Etter innsendt rapport, mottar du først en kvittering på e-post. Du vil senere motta faktura med betalingsinformasjon og KID-nummer.

For mer informasjon, spørsmål og svar, se her.

HABILITETSREGLER
NK mottar offentlig støtte og tilstreber å praktisere vanlige habilitetsregler ved juryering av stipendsøkere og andre utstillinger.
KUNSTNERE I SKOLEVERKET
NK har en samarbeidsavtale med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), som ivaretar utøvende kunstnere og pedagogers interesser i skoleverket. De av NKs medlemmer som arbeider i kommunale musikk-, kultur- eller kunstskoler, grunnskole, videregående skole eller folkehøyskole tilbys medlemskap i MFO. Avtalen skal sikre medlemmenes interesser i alle avtalespørsmål knyttet til skolene nevnt ovenfor. Ta kontakt med MFO for ytterligere informasjon.
KUNSTNERE I FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER
NK har avtale med Forskerforbundet. Medlemmer som er ansatt ved statlige og private forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner, og som er medlemsberettiget i begge organisasjoner, har rett til dobbelt medlemskap. Det gis en kontingentrabatt på 1/3 av den til enhver tid aktuelle kontingentsatsen i Forskerforbundet.
LÅN TIL MATERIALUTGIFTER

Har du behov for et lån til materialutgifter?  Som medlem av NK er det mulig å låne et mindre beløp til materialutgifter. Lånet er rentefritt i ett år og tildeles fra NKs materialfond. Merk at den samlede summen NK disponerer til utlån er begrenset. Formålet er å hjelpe utøvende kunstnere med å kjøpe inn nødvendige materialer til sitt kunstneriske virke i perioder da den personlige økonomien gjør dette vanskelig. Lånet kan gå til hel eller delvis dekning av utgifter til verk som skal vises på separatutstilling eller utstilling med begrenset antall deltakere. For mer informasjon, ta kontakt med vår administrasjonskonsulent Nicklas M. Reitan på nmr@kunsthandverk.no.

TJENESTER FRA KRAFTKONSULENTEN
Kraftkonsulenten kan tilby tjenester der formålet er å redusere de totale kraft- og energirelaterte kostnadene for kunstnere/kunstnerfellesskap uten bytte av kraftleverandør. Kraftkonsulenten jobber etter prinsippet "no cure, no pay", dvs. at dersom Kraftkonsulenten ikke skulle finne besparelser, betaler man heller ikke for tjenesten. For Oppdragsavtale fra Kraftkonsulenten, kontakt NK.

Lurer du på mer om noen av disse temaene? Kontakt NKs administrasjon: post@kunsthandverk.no / 22 91 02 60