Ytringsfrihet i den offentlige samtalen

Foto
Unsplash
NK støtter forslaget om å kartlegge status for og erfaringer med ytringsfrihet i hele kunst- og kulturfeltet.

Myndighetene setter fra tid til annen ned utvalg som utreder ulike forhold i samfunnet. Et eksempel på det er Ytringsfrihetskommisjonen som har utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet. Kommisjonen har gitt en rekke anbefalinger til tiltak som har til hensikt å styrke en åpen og opplyst offentlig samtale. NK har sendt sine tilbakemeldinger på dette i et høringssvar.

Armlengdeprinsippet og faglig kvalitativ vurdering 
NK støtter lovfesting av prinsippet om armlengdes avstand i kulturloven og vil påpeke det er et viktig prinsipp på alle forvaltningsnivåer: stat, fylke og kommune.

Det er viktig at alle kunstnerpraksiser sikres faglig høy kvalitativ vurdering, enten det gjelder ulike offentlige støtteordninger, de statlige stipendene eller oppdrag innen kunst i offentlig rom. Det er også viktig at kunstinstitusjoner kan programmere fritt uten innblanding fra myndighetene. Fagfellevurdering, maktspredning og armlengdeprinsippet er nøkler for å sikre dette.

Fagfellevurderingen styrker armlengdeprinsippet, fordi vurderingene flyttes fra bevilgende myndigheter og over til noen som foretar vurderingen på bakgrunn av kompetanse fremfor interesse. Med stadig rullerende oppnevninger sikres også at vurderingspraksisen følger utviklingen i feltet og at ikke ett kunstsyn får dominans. Mangfold, integritet og representativitet er en forutsetning for et godt vurderingsarbeid. Meningsbryting er vesentlig, sammen med bevisstgjøring om normer, holdninger og blindsoner. Dette er forhold som NK arbeider aktivt med, bl.a. med støtte av Balansekunst, som NK er medlem av. 

Kartlegge status og erfaringer
Vi støtter forslaget i rapporten om å gjøre studier som har til hensikt å kartlegge status for og erfaringer med ytringsfrihet i hele kunst- og kulturfeltet og undersøke ytringsrommet internt i kunstnermiljøer.

Innarbeide infrastrukturkravet i Grunnloven
NK støtter også forslaget om å innarbeide infrastrukturkravet i Grunnlovens § 100 i kulturlovens formålsbestemmelse. Vi mener en kopling til grunnlovens infrastrukturkrav vil styrke kulturloven og styrke statens positive forpliktelser. Som på alle andre samfunnsområder, kan det alltid være behov for å øke bevisstheten innad i kunstsektoren om verdien av debatt, kritikk og meningsmangfold. Kunstnerorganisasjonene har helt klart en viktig oppgave med å veilede og støtte kunstnere som står i krevende debatter.

Gjennomarbeidet høringssvar
Høringssvaret er utarbeidet etter en grundig debatt i NKs styre. Vi har også lyttet til våre samarbeidspartnere i NBK, FFF og Kunstnernettverket. Les hele høringssvaret. 

 

Les NOU 2022:9: «En åpen og opplyst offentlig samtale — Ytringsfrihetskommisjonens utredning»