Kulturdelen av regionreformen skrinlegges

NKs styreleder Hanne Øverland og politisk rådgiver Nora Krogh har i lang tid arbeidet for at kulturdelen av regionreformen skulle stanses. Endelig skjer det.
Foto
Kristin Klette / NK
Tilbakemeldingen fra kultursektoren har blitt lyttet til. Etter to år der et samlet kulturfelt har bedt om at regionreformen stanses, snur endelig regjeringen og skrinlegger hele kulturdelen av regionreformen.

Regjeringen har hatt som ambisjon å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene, men har tatt hensyn til innspillene som har kommet frem i prosessen. Jeg velger å gå ut med dette budskapet nå for å dempe bekymringen blant aktører i kultursektoren som etterlyser en avklaring, understreket kulturministeren i en pressemelding fra regjeringen tirsdag 5. mai.

-Det ville vært uansvarlig overfor kultursektoren å overføre oppgaver fylkene selv sier at de ikke vil ha. Noen fylker har vært helt imot å ta i mot store kulturoppgaver, uttdypet Raja senere samme dag til NRK.

I tråd med NKs krav
NKs styreleder Hanne Øverland sier det er en gledelig nyhet at regjeringen nå velger å skrinlegge kulturens del av regionreformen.

-Vi er foreløpig under to måneder inn i en unntakstilstand for norsk kulturliv som etter alt å dømme kommer til å få langsiktige konsekvenser. Det er et dårlig utgangspunkt for å gjennomføre en omgripende forvaltningsreform innen kulturfeltet. Kulturlivet er hardt rammet som en konsekvens av myndighetenes smitteverntiltak i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Det er en uoversiktlig og alvorlig situasjon også for kulturlivet. Nasjonal koordinering og finansiering av arbeidet med å få kulturlivet på bena igjen vil bli helt nødvendig. Kulturminister Abid Raja har lyttet til kulturlivets skepsis til forslaget og gjort det eneste riktige. Det er absolutt ingen skam å snu denne prosessen, tvert i mot er det en hederlig handling, avslutter Øverland.

Nasjonalt ansvar beholdes
Regjeringens forslag til fordeling av ansvar og økonomi mellom stat, fylke og kommune er ventet 12. mai. Etter planen skulle flytting av en rekke kulturoppgaver fra staten til fylkene iverksettes 1. januar 2021. Dette er nå skrinlagt.
Norge har en forholdsvis liten men meget aktivt og mangfoldig, kunstscene. Den helhetlige nasjonale kunst- og kulturpolitikken har sørget for at landet har kunst- og kulturtilbud til hele befolkningen, og ikke bare i de store byene. NK varslet allerede i 2018 at regionreformen kunne føre til økte forskjeller i  kunst- og kulturtilbud landet over.  Selv om det er flott med sterke regioner med en ambisiøs kulturpolitikk, utelukker ikke det betydningen av staten som garantist for den profesjonelle kunsten og  håndhever av armlengdesprinsippet.
Kulturaktører fryktet at kulturen kom til å tape når kampen om fylkes-og kommunebudsjettene tetner til. Kulturlivet puster nå lettet ut.

Les hva NK har meldt inn om regionreformen i ulike høringsrunder:
NKs høringsuttalelse til regionreformen – desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene (2018)
NKs innspill til arbeidet med kunstnermeldingen
NKs høringssvar til kulturmeldingen Kulturens kraft

NRKs nyhetssak om kulturministerens snuoperasjon