Innspill til statsbudsjettet 2024

Nå er innspill fra NK, NBK, FFF og SDS til statsbudsjettet for 2024 innsendt til regjeringen, med bl.a. styreleder i NK, Runa Vethal Stølen, som en av avsenderne.
Foto
NK
Vinterens viktigste arbeid i de visuelle kunstner-organisasjonene er nå fullført: et felles innspill til statsbudsjettet for 2024 er nå innsendt fra NK, NBK, FFF og SDS. Innspillet bringer krav for det visuelle kunstfeltet om viktige reformer innen utstillingsøkonomien, nye kunstnerstipender og innkjøpsordninger.

Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS) samarbeider tett og godt om innspillet og har kommet frem til viktige prioriteringer for det visuelle kunstfeltet. De årlige budsjettinnspillene er et omfattende arbeid, hvor NK har bidratt aktivt med både tekstarbeid og kostnadsberegninger.

Styreleder i NK, Runa Vethal Stølen, sier om innspillet at "Utstillingsøkonomien har fremdeles høyeste prioritet. Vi anbefaler en treårig opptrapping av pilotordningen for utstillingshonorar, til en fullfinansiert og varig ordning. Revidering og modernisering av utstillingsvederlagsavtalen holder vi fortsatt ved, og vi støtter Statens kunstnerstipends krav om 230 nye arbeidsstipendhjemler og 20 nye hjemler for tiårige stipend. Norsk kulturfond må styrkes med særlig vekt på den visuelle kunsten og de skapende kunstnerne. Vi mener det visuelle kunstfeltet må styrkes regionalt, gjennom økte prosjektmidler, og øremerkede innkjøpsmidler til norsk og samisk samtidskunst." 

Stølen legger til: –De visuelle kunstnerorganisasjonene er samkjørte i at driftstilskudd til visningssteder og institusjoner for programmering også må settes i sammenheng med kunstnernes økonomi. Jeg er veldig spent på hva kunstnermeldingen og Kulturdirektoratets rapport om kunstnerøkonomien vil inneholde. Dette vil naturligvis påvirke NKs videre arbeid til høsten. Jeg håper Trettebergstuens holder sitt ord om at det nå blir tatt grep for å forbedre betalingskulturen i vårt felt, ref. årets kulturtale: «I 2040 kan vi kanskje se tilbake på en regjering som endret lovverket for et kulturfolk som opparbeidet bedre rettigheter, økning i stipender og et godt sikkerhetsnett.»

 

Her gjengis innledningen i det skriftlige innspillet, som gir en oversikt over samlede krav:

Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) samarbeider for å bedre vilkårene for visuelle kunstnere i Norge. 

Høsten 2022 leverte vi nye innspill til Kunstnermeldingen og i starten på 2023 deltok vi i innspillsmøte med den hurtigarbeidende arbeidsgruppen nedsatt av Kulturdepartementet, som skal se på felles prinsipper for kunstneres rett til rimelig betaling. Vi har store forventninger til reelle tiltak som kan bedre rammevilkårene for visuelle kunstnerne som er innholdsleverandører til institusjonene. I påvente av kunstnermeldingen har vi følgende felles forslag til tiltak for budsjettåret 2024. 

  • Utstillingsøkonomi: Øremerkede midler til utstillingshonorar styrkes med 29 mill. som et ledd i en treårig opptrapping til en fullfinansiert og varig ordning. Alle visningssteder med varige driftsmidler fra staten skal inkluderes. Revidering og modernisering av gjeldende utstillingsvederlagsavtale.
  • Norsk kulturfond styrkes med 40 mill. til visuell kunst. Vi forventer at Kulturfondet nå styrkes med særlig vekt på den visuelle kunsten og de skapende kunstnerne. 
  • Vi støtter Statens kunstnerstipends krav om 230 nye arbeidsstipendhjemler og 20 nye hjemler for tiårige stipend for 2024. Hjemler til kunstnergrupper med lav median inntekt må prioriteres. Det trengs en forskriftsfesting av lønnsvekst for stipendene. 
  • Regional satsing 1: Øremerkede midler til innkjøp av norsk og samisk samtidskunst ved kunstmuseene i hele landet: 2 mill. til 17 museer, til sammen 34 mill. 
  • Regional satsing 2: Øke «regionale prosjektmidler visuell kunst» som administreres av Kunstsentrene i Norge (KiN) med 15 mill. Dette er en søkbar ordning som stimulerer utstillingsaktivitet i hele landet.

Underfinansiering av det visuelle kunstfeltet er det største hinderet for at avtaler overholdes. I en tid med økte strømkostnader og sterk prisvekst forsterkes dette, og det er honorar og vederlag til kunstnerne som blir salderingsposten. Det er nødvendig at driftstilskudd til visningssteder og institusjoner for programmering settes i sammenheng med kunstnernes økonomi. 

På vegne av kunstnerorganisasjonene for visuelle kunstnere:
Geir Egil Bergjord​ (styreleder Norske Billedkunstnere)
Runa Vethal Stølen (styreleder Norske Kunsthåndverkere)
Thale Fastvold (styreleder Forbundet Frie Fotografer)
Lene. E. Westerås (Styreleder Sámi Dáiddačehpiid Searvi)