Her er kravene til statsbudsjettet i 2023

Nå er innspill fra NK, NBK, FFF og SDS til statsbudsjettet for 2023 innsendt til regjeringen, med bl.a. styreleder i NK, Runa Vethal Stølen, som en av avsenderne.
Foto
Kanon Foto
I år ble de visuelle kunstnerorganisasjonenes innspill til neste års statsbudsjett innsendt allerede i februar, som var rekordtidlig. NK, NBK, FFF og SDS samarbeider tett om innspillet og har store forventninger til den nye regjeringen. Innspillet har fire hovedkrav: utstillingsøkonomireform, 140 nye stipender til visuelle kunstnere, regional satsing og produksjon og formidling i det frie feltet.

Styreleder i NK, Runa Vethal Stølen, forteller at det har vært en interessant og lærerik prosess å arbeide med innspillet, og at samarbeidet med de andre visuelle kunstnerorganisasjonene har vært svært godt. – Nå deler vi innspillet bredt med mange ulike aktører i feltet og med stortingspolitikere, og vi ser frem til samtaler med politisk ledelse i Kulturdepartementet og opposisjonen om våre forslag. Tiden er definitivt inne for en solid satsing på kunstnerne i det visuelle feltet!

Her gjengis innledningen i det skriftlige innspillet, som gir en oversikt over samlede krav:

Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) samarbeider for å bedre vilkårene for visuelle kunstnere i Norge. Vi vil med dette komme med felles prioriteringer til statsbudsjettet for 2023.

Vi vil først benytte anledningen til å takke for de 120 faste stipendhjemlene som har blitt bevilget for 2022, samt stimuleringsmidlene og koronastipendene som har kommet de skapende kunstnerne til gode.

Regjeringen slår fast i Hurdalsplattformen at den vil «styrke kunstnerøkonomien og legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter». Dette er svært positive signaler og en tydelig anerkjennelse av behovet for å styrke kunstnernes økonomi.

Forslag til tiltak for budsjettåret 2023 i prioritert rekkefølge:

  1. Utstillingsøkonomireform: 95 millioner i øremerkede midler til utstillingshonorar; revidere vederlagsavtalen og tilse at utstillingsvederlaget blir finansiert til en anslått verdi 39 mill. (i 2023). Behovet for en omfattende reform er prekært.
  2. Statens kunstnerstipend: 140 nye hjemler til visuelle kunstnere med en samlet kostnadsramme på 47,7 mill. i 2023; innføre fast lønnsvekst for stipendene. Mål om tilsvarende årlig opptrapping de tre kommende årene, og en prioritering av kunstnergrupper med lav inntekt og særlige behov for stipender i kvotefordelingene.
  3. Regional satsing: Øke regionale prosjektmidler visuell kunst med 15 mill.; statlig finansiering av kunstsentrene 30 mill.; innkjøp av norsk og samisk samtidskunst 50 mill. Nødvendige tiltak for å styrke infrastruktur og stimulere til aktivitet i hele landet.
  4. Det frie feltet – Produksjon og formidling: Kap. 320 Norsk kulturråd: Norsk kulturfond styrkes med 33 mill. til visuell kunst (post 55); driftstilskudd til visningssteder og institusjoner som allerede mottar statlig støtte økes med anslagsvis 50 mill. (post 74 og 75).

Vi nærmer oss åpningen av det nye Nasjonalmuseet sommeren 2022, som vil markere en historisk satsing på formidling av visuell kunst. Vi forventer at regjeringen viser den samme ambisiøse satsingsviljen overfor de mange kunstnerne i det visuelle feltet – de som skaper innholdet.

Vi ber om å få et møte med politisk ledelse i anledning innspillet.

På vegne av kunstnerorganisasjonene for visuelle kunstnere,

Ruben Steinum
Styreleder Norske Billedkunstnere

Runa Vethal Stølen
Styreleder Norske Kunsthåndverkere

Thale Fastvold
Styreleder Forbundet Frie Fotografer

Lene. E. Westerås
Styreleder Sámi Dáiddačehpiid Searvi

Les hele innspillet her.