Elisa Helland-Hansen i Galleri Format Oslo

I anledning Norske Kunsthåndverkeres 40-års jubileum arrangerer Galleri Format Oslo en markering med Elisa Helland-Hansen. Helland-Hansen vil vise et utvalg fra sitt 40 årige virke som keramiker i tillegg til at hun vil vise flere nyere arbeider.

Hel­land-Han­sens en­ga­sje­ment for den funk­sjo­nel­le bruks­gjen­stan­den har stått sterkt gjen­nom hen­nes 40-åri­ge vir­ke som kunst­hånd­ver­ker. In­ter­es­sen hen­nes knyt­ter seg til det sans­ba­re ved tin­ge­ne. Hvor­dan hol­der man rundt en kopp? Hvor­dan opp­le­ver man var­men gjen­nom god­set og hvor­dan kjen­nes kan­tens møte mot en munn?

Foruten vekt­leg­gin­gen av es­te­tis­ke kva­li­te­ter blir selve hånd­te­rin­gen og den dag­li­ge om­gan­gen med tin­ge­ne vik­tig. De tak­ti­le og sen­so­ris­ke opp­le­vel­se­ne blir for­ster­ket gjen­nom sam­hand­ling med gjen­stan­de­ne ved ti­be­re­del­se av mat, dek­king av bord og ser­ve­ring av mål­tid og på den­ne må­ten opp­står ikke bare en fy­sisk, men også en men­tal be­rø­ring. 

I et intervju i Kampen med materiale - Norske Kunsthåndverkere 40 år (kommer oktober 2015) sier Helland-Hansen om sine arbeider at:

- I snart 40 år som keramiker har jeg interessert meg for hverdagstingene vi omgir oss med på kjøkkenet, beregnet for matlaging, oppbevaring og servering. Jeg lager bruksgjenstander med ønske om et tydelig personlig avtrykk. Spesielt koppen, muggen og det ovale fatet har stått sentralt helt siden starten i 1978, dessuten gjenstander som tekanner, skåler og lokk-krukker.

- Jeg etterstreber enkelhet i formspråket og arbeider med små endringer og foredling. Subtile spor fra formingsprosessen er beholdt i de ferdige gjenstandene, som dreiespor fra en skinne, fingerspor i en trukket hank eller sømmen i en sammenføying. Små masseforskyvninger under dreiingen skaper en asymmetri som kommer til syne som en svakt bølgende kant i en ferdigbrent kopp. Kanner og kopper har linjeforløp som kan referere til menneskekroppen, mens ildfaste fat og krukker har mer rette linjer.

I forbindelse med åpningen blir det ar­ran­ge­rt en sam­ta­le mel­lom kunst­kri­ti­ker Lars Elton og Eli­sa Hel­land-Han­sen for å be­ly­se kunst­hånd­ver­ket, med fo­kus på brukskuns­tens ut­vik­ling fra 1970-tal­let til i dag. 

Utstillingsåpning torsdag 8. oktober kl 17:00. 

Samtale med kunstkritiker Lars Elton og Elisa Helland-Hansen kl 17:30.

Utstillingen står til 8. november

Alle bildene copyright Elise Helland-Hansen