Arbeidsgruppe henter inn kunstfeltenes synspunkter

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet.
Foto
Ilja C. Hendel (Kulturdepartementet)
Arbeidsgruppen for rimelig betaling av kunstnere, oppnevnt av kulturminister Trettebergstuen, er definert som «hurtigarbeidende» og har frist for å avgi rapport allerede 1. april. NK har nå deltatt i en muntlig høring og sendt inn skriftlige innspill til arbeidsgruppen. Kunstnernettverket har også engasjert seg aktivt i denne saken.

Styreleder i NK, Runa Vethal Stølen, forteller om en muntlig høring der mange av kunstnerorganisasjonene formidlet samme budskap: at kunstfeltene er svært varierte og har svært ulik betalingskultur. – Overordnet er det viktig å verne om vår forhandlingsrett. For det visuelle kunstfeltet og kunsthåndverkerne er det nødvendig å bevare vederlagsavtalen og sørge for at honorarordningen sikres med friske midler til institusjonene. Vi forventer nå en oppfølging fra arbeidsgruppa med nye sektormøter, slik at de får et solid grunnlag for sin rapport, uttaler Stølen.

Arbeidsgruppens oppdrag
Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag om veiledende prinsipper for fastsettelse av rimelig betaling for kunstnerisk arbeid som produksjon, oppdrag og formidling. De skal også besvare spørsmål knyttet til hvilke økonomiske og administrative konsekvenser prinsippene om rimelig betaling til kunstnere vil kunne få for institusjoner og offentlig finansierte tilskuddsordninger. 

Her er noen av de viktigste innspillene fra NK:

Forhandlingsrett
NK mener det må arbeides frem og oppdateres gode, forpliktende avtaler spesifikt for de ulike kunstfeltene. Avtalepartene vil variere etter avtaleområde. NK oppfordrer arbeidsgruppen til å behandle de ulike betalingsformene og kunstfeltene differensiert.

Hindringer for at kollektive avtaler kan inngås og etterleves
Partene må ha rett til å kreve forhandling. KUD må fra sin side følge opp inngåtte forpliktelser i avtalene og være tydelig på institusjonenes forpliktelser i tildelingsbrev. KUD har et selvstendig ansvar for håndhevingen av statens inngåtte avtaler, og det er viktig at finnes sanksjonsmekanismer for institusjoner som bryter sine forpliktelser.

Faksimile fra Dagsavisen 2.12.23


– Altfor ofte ser vi at kunstnere får for dårlig betalt når de forhandler med store institusjoner, sa kulturminister Anette Trettebergstuen, og satte ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på dette.
Foto
Faksimile fra Dagsavisen 2.12.23

Utvidet utstillingsavtale/rammeavtale
De visuelle kunstnerorganisasjonene, NK, NBK og FFF, har ved flere anledninger pekt på at en utvidet utstillingsavtale/rammeavtale mellom staten og de visuelle kunstnerorganisasjonene, bygget over lesten til dagens utstillingsvederlagsavtale er den beste løsningen. En ny utstillingsavtale skal fastslå at det skal inngås kontrakt med utstiller, betales utstillingsvederlag, utstillingshonorar og ev. produksjonskostnader. Organisasjonene ønsker å fremforhandle en ny og enklere mekanisme for beregning av vederlaget og et fast grunnhonorar pr. utstilling. NK viser i den sammenheng til de visuelle kunstnerorganisasjonenes felles notat om reformen for utstillingsøkonomi.

Friske midler en forutsetning
NK mener at tydeligere krav til avtaler/standarder vil være et udelt gode dersom institusjonene er finansielt rustet til å imøtekomme disse, og staten tar sitt ansvar om håndheving. Resultatet kan ellers kun bli på papiret og ikke en reell styrking av kunstnernes vilkår. Vi er skeptiske til om det er mulig eller ønskelig å etablere løsninger på tvers av kunstfelt.

Det er avgjørende at institusjonene får tilstrekkelig friske midler til å dekke ev. nye forpliktelser for utstillingshonorar. I motsatt fall kan det føre til gjentatte avtalebrudd, mindre variert programmering eller færre utstillinger, noe som er svært uheldig både for kunstnere og publikum. 


Les hele innspillet her

Les regjeringens pressemelding om arbeidsgruppen her.