Info og Q&A for stipendsøkere

Visste du at Norske Kunsthåndverkere både forvalter egne stipendordninger og innstiller til Statens kunstnerstipend? På denne siden kan du lese om hvordan du søker stipend og om hvordan stipendkomiteen jobber.

I tillegg til å innstille til Statens kunstnerstipend administrerer og innstiller Norske Kunsthåndverkere til tre forskjellige fondsfinansierte stipendordninger for kunstnere: Arbeidsstipend og Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond samt kunstnerstipender fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond tilsvarer de statlige arbeidsstipendene både i størrelse, formål og søknadskriterier. Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond består av et enkeltbeløp som kan tildeles i forbindelse at søkeren jobber mot et visningsprosjekt som krever ekstra tid til fordypning og faglig utvikling. I tillegg administrerer NK kunstnerstipender fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. For å søke de nevnte stipendene må du bruke NKs søknadsportal. Du kan bruke det samme materialet i søknaden til NKs stipender og til Statens kunstnerstipend, men du må altså legge materialet inn i to ulike søknadsportaler (NB: Tegngrensen for tekst om kunstnerskap og planer er på 2000 tegn hver hos NK, etter anbefaling fra tidligere stipendkomiteer. Bruk gjerne dette som utgangspunkt begge steder).

Å søke alle stipender du kvalifiserer til er vel verdt innsatsen! Kunstnerstipender er et knapphetsgode, det finnes langt flere støtteverdige kunstnere i Norge enn det finnes tilgjengelige stipender. Den statistiske sannsynligheten for at du kan tildeles stipend blir imidlertid større jo flere stipendtyper du søker. Derfor bør alle kunsthåndverkere som søker Statens kunstnerstipend søke NKs stipender i tillegg. Og viktigst: alle profesjonelle kunsthåndverkere kan søke stipend, helt uavhengig av medlemskap i kunstnerorganisasjoner. Se oversikt over stipendordningene her.

RÅD TIL SØKERE
Basert på rapporter fra de siste stipendkomiteene har vi følgende råd å gi til deg som skal søke:

BILDER
Du kan levere foto eller skisser av opptil 7 verk/prosjekter. Du bør vise bilder som er relevante for det du beskriver i søknaden. Du kan enten levere en bildefil (JPG, JPEG, PNG) eller en PDF-fil (på maks to sider) per verk/prosjekt. Dersom du benytter PDF er det en fordel å samle alle verk i én og samme PDF. Husk i så fall å oppgi informasjon om verket (tittel, materialer, teknikk, dimensjoner etc.) direkte i fila. Dersom du vil vise videodokumentasjon, legg inn lenke til visning på nett (f.eks. Vimeo).
Se flere råd og tips under Ofte stilte spørsmål nedenfor.

KUNSTNERSKAP OG PLANER
Teksten om kunstnerskap og hva stipendet skal brukes til bør formuleres kort og presist. Dette er ofte den største utfordringen ved søknadsskrivingen, siden det man omtaler er komplekst og omfattende. Forsøk å gå rett på sak og beskriv det du anser som kjernen i ditt virke og uttrykk (så kan du eventuelt utvide beskrivelsen i de neste avsnittene). Skisser de konkrete planene du anser som viktigst for din kunstneriske utvikling i perioden du søker stipend for.

En kort og tydelig tekst gjør ikke bare søknadsbehandlingen mer effektiv. Den kan bidra til at leseren lettere oppfatter kunstnerskapets særskilte kvaliteter. Lange og upresise tekster gjør viktige poenger mindre tydelige og kan hindre leseren i å oppfatte hva kunstnerskapet dreier seg om.

CV
CV-en skal alltid leveres i PDF-format. Bruk en CV som er helt oppdatert på søknadstidspunktet og inkluder viktige kunstneriske planer. Husk å føre opp permisjoner og andre ting som forklarer eventuelle opphold i aktiviteten. Før alltid opp den nyeste (ev. kommende) aktiviteten først og den eldste sist. Legg gjerne inn datoen CV'en sist ble oppdatert i filnavnet. Punkter som bør være med er:

– Relevant kunstnerisk utdanning, kurs og forskning

– Kunstnerisk virksomhet: både gjennomførte og bekreftede kommende prosjekter. Det bør komme klart fram hva som er separat- og hva som er gruppeutstillinger. Del de gjerne inn i to ulike bolker. Det samme gjelder inn- og utland.

– Oppdrag i offentlig rom kan godt stå som en egen kategori.

– Tidligere mottatte stipender

 – Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som innkjøp og utmerkelser, arbeidserfaring osv.

FYSISKE VEDLEGG
Landsmøtet i Norske Kunsthåndverkere vedtok august 2021 at innsending av fysiske vedlegg til stipendbehandlingen skal avvikles f.o.m. førstkommende behandlingsrunde. Dette betyr at det ikke blir innsending av fysiske verk f.o.m. søknadsbehandlingen høsten 2021. Dette gjelder både Statens og NKs stipender som behandles av kunsthåndverkernes innstillingskomite.
HVORDAN STIPENDKOMITEEN JOBBER

Behandlingsformen kombinerer dybdekompetanse med breddekompetanse på denne måten: Komitemedlemmene innehar fagkompetanse som er relevant innen de klassiske faggruppene tekstil/fiber, keramikk, glass og metall/tre/lær. Komiteen deles i to grupper på tre personer hver, som har hovedansvar for ulike faggrupper basert på komitemedlemmenes kompetanse. Søknadene fordeles på disse gruppene etter hvilke faggrupper søkerne jobber innenfor. Slik nærleses hele søknaden av minst tre komitemedlemmer, som har den beste kompetansen til å vurdere det spesifikke kunstnerskapet. Søknader som ikke kan klassifiseres som tilhørende i en av gruppene leses av alle seks komitemedlemmer, slik at man har bedre belegg for å forstå og vurdere søknaden.

Søknadsbehandlingen begynner med at komitemedlemmene får tilgang til søknadene et par måneder før komiteen skal møtes. De får også orientering om alle retningslinjene som skal følges knyttet til de ulike stipendene og offentlig forvaltning (herunder habilitet og taushetsplikt). Før komiteen møtes skal medlemmene lese og vurdere de søknadene de har fått tildelt.

Komiteen møtes til felles søknadsbehandling i seks påfølgende dager i januar. Når komiteen møtes går gruppene gjennom forhåndsvurderingene sammen. Alle søkerne som de enkelte mener det kan være aktuelt å innstille til stipend, basert på vurderingen av kvalitet og aktivitet i kunstnerskapet, presenteres for resten av komiteen og vurderes i fellesskap. Antallet søkere som vurderes her er uavhengig av antall tilgjengelige stipendkvoter, og det er den samlede komiteen som vurderer hvem av disse søkerne som skal innstilles til bevilgning og ikke.

TILDELINGSPROSENT
Tildeling av stipender til kunsthåndverkere ligger normalt på omkring ti prosent av søkermassen. Det vil si at man kan tildele stipend til én av ti søkere. Det er langt flere støtteverdige kunstnerskap i søknadsbunken enn dette, og kunstnerstipender må derfor dessverre anses som et knapphetsgode. Komiteens oppgave er å vurdere og argumentere for hvilke søkere som er mest støtteverdige akkurat nå, sett ut fra den kunstneriske kvaliteten og aktiviteten som fremgår av søknaden. Hvis du får avslag på søknaden kan det derfor likevel hende at komiteen finner kunstnerskapet støtteverdig – det var bare ikke nok stipender til at du kunne få en tildeling i år. Det er god grunn til å søke igjen kommende år!

HVEM KAN SØKE SOM KUNSTHÅNDVERKER?

Er du usikker på om komiteen for kunsthåndverkere er den rette komiteen til å behandle din søknad? Søknaden ivaretas av den komiteen man velger, i den grad søknaden omhandler det fagfeltet som komiteen representerer. Det er mange måter å jobbe med kunsthåndverk på og det må være opp til hver enkelt kunstner å definere hva som er den riktige komiteen. Vi vil derfor være forsiktige med å definere fagområdet for tydelig, men denne teksten kan brukes som en veileder:

Kunsthåndverk er en visuell, skapende kunstform som tar utgangspunkt i teknikker, materialer og former knyttet til spesialiserte håndverk. Hovedforskjellen fra tradisjonelle håndverk er at kunsthåndverkere ikke primært har som mål å lage forhåndsdefinerte funksjonelle og dekorative gjenstander, men å utføre en utforskende prosess som resulterer i frie kunstuttrykk. Kunsthåndverkere arbeider ofte materialspesifikt med enten keramikk, metall, tekstil, glass og tre eller andre håndverksmaterialer, med solid dybdekunnskap innen sitt håndverk. De kan også arbeide tverrmedialt eller utforske materialer som ikke tradisjonelt er relatert til håndverk. Produksjonen kan bestå av alt fra unike bruksobjekter til skulpturer, konseptkunst, installasjoner og performative verk.

Grensen mellom praksiser innen kunsthåndverk og billedkunst er ikke alltid tydelig. Flere av de samme materialene, teknikkene og metodene benyttes innenfor begge fagområder. Forskjellen er ofte å finne i konteksten, for eksempel hvilke problemstillinger og hvilken faglig tradisjon og historikk det aktuelle kunstprosjektet forholder seg til. I mange tilfeller vil et prosjekt være interessant både i en kunsthåndverks- og i en billedkunstkontekst, og uttrykke ulike ting avhengig av hvilken kontekst de vises og vurderes i. Kunsthåndverkeres faglige fordypning forholder seg ofte aktivt til materialet og teknikkene det jobbes med, slik at eksperimentering med og utspørring av disse danner utgangspunkt både for verkets tematikk og formale kvaliteter.

Søkere må selv definere om de hører hjemme innenfor kunsthåndverks- eller billedkunstfeltet og hvilken komite de skal søke stipend til. Komiteen for kunsthåndverkere har alltid representanter fra faggruppene tekstil, keramikk, glass og metall/smykkekunst. De har også medlemmer som velges på fritt grunnlag, og sammen har de bred kompetanse til å vurdere praksis både innenfor de klassiske faggruppene og mer sjangeroverskridende virksomhet. Fokus for vurderingen ligger imidlertid på den kunsthåndverksmessige kompetansen og konteksten.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

KOMITEEN

Hvor mange er det i komiteen, og hvem er de?
Komiteen består av seks medlemmer som velges av NKs landsmøte. Det er en ny komite hvert år. For å se hvem som sitter i komiteen nå, se: Innstillingskomiteen. NKs vedtekter fastslår at komiteen skal ha medlemmer som representerer hhv. faggruppene tekstil, keramikk, metall og glass, og at medlemmene skal ha vært yrkesaktive i minst fem år. Du kan lese mer om hvordan komiteen jobber ovenfor på denne siden, under «Hvordan stipendkomiteen jobber»

Er det samme komite som behandler søknader til Statens og NKs stipender?
Ja, det er kunsthåndverkernes stipendkomite som innstiller til begge disse ordningene. Men husk at de søkes i hver sin søknadsportal!
Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond 
Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond
Statens kunstnerstipendSØKNAD

Må jeg være medlem for å søke stipend hos NK?
Nei, det må du ikke. Alle profesjonelle kunsthåndverkere kan søke stipend hos NK, helt uavhengig av medlemskap.

Hvilken faggruppe bør jeg velge?
Du bør velge den faggruppen som du hovedsakelig jobber innenfor eller som du kjenner sterkest tilhørighet til i kunstmiljøet. Hvis ikke noen faggrupper passer, velger du «annet». Kanskje blir det lettere å velge hvis du leser ovenfor om «hvordan stipendkomiteen jobber».

Hva vektlegges i søknad? Tips?
Ved vurdering av søknaden skal det (utenom formelle kriterier) kun tas hensyn til kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Det viktigste er at du formidler hva kunstnerskapet ditt dreier seg om for tiden og hva du vil utrette i stipendperioden. For lengre stipender er det også viktig å vise hva du har utrettet. Se tips til søknaden ovenfor, «Råd til søkere».

Kan jeg sende inn fysisk vedlegg til søknaden?
Nei, f.o.m. søknadsrunden høsten 2021 er det ikke anledning å levere fysiske vedlegg til søknaden. Dette bestemte landsmøtet i Norske Kunsthåndverkere i august 2021. Dette gjelder både Statens og NKs stipender som behandles av kunsthåndverkernes innstillingskomite.

Når får man svar?
Svar på søknadene pleier å komme omkring påske. NK sender brev til stipendmottakere samtidig med Statens kunstnerstipend (SKS). Mottakere offentliggjøres på nettsidene til SKS og i NKs nyhetsbrev. For å følge med på svardato, se denne kalenderen.


DOKUMENTASJON

Bildefiler
Tillatte filtyper: PDF, JPG, JPEG, PNG. For å vise flere bilder av ett verk, benytt PDF. Du kan med fordel vise alle verk i én og samme PDF, hvis du bruker dette formatet. PDF-filer kan ha maks to sider per verk. Filer som viser ett verk bør begrenses til maks 2 MB. Trenger du å komprimere en PDF-fil og mangler programvare til det? Dette gratisprogrammet kan anbefales: iLovePDF.

Video
Dersom du vil vise videodokumentasjon, legg inn lenke til visning på nett (f.eks. Vimeo). Oppgi passord der det behøves.

Tips til dokumentasjon av verk
Sørg for å dokumentere verket så naturtro som mulig i godt lys. I godt lys vil det ikke er nødvendig med fargeredigering. Retusjering av bildene er ikke å anbefale.

Vi anbefaler at du dokumenterer verket med et større oversiktsbilde som viser verket i sin helhet og detaljbilder som viser verkets ulike teksturer og kvaliteter på nærere hold. Det kan også være en fordel å dokumentere verket fra ulike vinkler (dette gjelder særlig tredimensjonale verk) og i relasjon til en omgivelse som kan fortelle noe om verkets størrelsesforhold. Slik dokumentasjon kan gjøres ved hjelp av foto eller ev. video.

Dersom det er viktig for forståelsen av ditt verk, kan du gjerne ta bilde av en person, hånd eller lignende sammen med verket for å synliggjøre dimensjonene.

Dette er et utdrag fra et av webinarene vi i NK arrangerte våren 2021, om formidling av eget kunstnerskap som foregikk over Zoom. 

TOPP FEM TIPS
I serien TOPP FEM TIPS oppsummerer NK beste tipsene fra kunstnere og fagpersoner om skriftlig-, muntlig- og visuell formidling. Våren 2021 inviterte vi i NK dyktige foredragsholdere til webinar-serien "Formidling av eget kunstnerskap", som ble videreført med en rekke poster på Instagram. Se dem her: