NKs reisestøtte utland

Formålet med NKs reisestøtte utland er å støtte profesjonelle kunsthåndverkeres reise til destinasjoner utenfor Norge i anledning utstillinger, formidlingsprosjekter eller faglig program som man er invitert til å delta i eller selv har initiert. Tilskuddet følger faste satser.

SØK HER   Frist 1. april / 1. oktober

                 
Tildelingskriterier
- Søker skal i hovedsak bo og virke i Norge.
- Søker skal kunne dokumentere avtale om utstilling, formidlingsoppdrag eller annet program for reisen. Reisen må sies å ha stor faglig betydning for søkeren. Det skal legges vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet.
- Søker kan få innvilget støtte maksimalt tre ganger pr. kalenderår.
- Reisestøtten har faste satser på kr 3500 for Norden og Europa, og kr 5000 for verden for øvrig. 
- Reiser til Svalbard omfattes av ordningen med samme sats som for Europa. Reiser til Grønland omfattes av ordningen med samme sats som for verden for øvrig.
- Normalt kan det ikke søkes støtte til reiser som finner sted før søknadsfrist. Dersom søker mottok invitasjon til deltakelse etter forrige søknadsfrist og reisen finner sted før neste søknadsfrist, vil søknaden behandles i påfølgende søknadsrunde. Datert invitasjon må i slike tilfeller dokumenteres i søknaden.
- Søknader innsendt etter søknadsfristen vil ikke bli lagt frem for styret.
Hvordan søke?
Søknaden sendes inn elektronisk sammen med aktuelle vedlegg innen 1. oktober/1. april kl. 24:00. Søknadsskjema finner du her. Før skjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Søknaden gjelder for én søker, for én reise/anledning. Skal det søkes for flere reiser eller reisende leveres flere søknadsskjema.

Følgende vedlegg skal følge søknaden (dette fremgår også av søknadsskjemaet):

1. Kort CV
2. Kort prosjektbeskrivelse med formål og program for reisen, samt søkerens motivasjon for deltakelse
3. Avtale med utstillingssted, referanse eller kontaktperson
4. Enkelt reisebudsjett og finansieringsplan 
5. Informasjon om arrangørstedet

Det er mulig å sende med billedmateriale tilknyttet prosjektet (valgfritt).
Når kan man forvente svar?
Svar på søknaden sendes ut per epost ca. 4-6 uker etter søknadsfrist. 
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Administrasjonen i NK
Hvem tildeler?
Tildelingene vedtas av NKs fondsstyre.

Lurer du på mer om NKs reisestøtte utland? Kontakt: 
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377
Siri Ensrud / formidling@kunsthandverk.no / 475 08 136