NKs reisestøtte utland

Formålet med ordningen er å støtte profesjonelle kunsthåndverkeres reise til destinasjoner utenfor Norge som omfatter egne utstillings- og formidlingsprosjekter eller deltakelse i faglig utviklingstilbud av temporær art. Tilskuddet følger faste satser, for tiden kr 3500 for Europa og kr 5000 for verden for øvrig.

SØK HER   Frist 1. oktober/1. april

                 
Tildelingskriterier
Reisens mål og innhold må sies å ha stor faglig betydning for søkeren. ​Det skal legges overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt reisens relevans i forhold til ordningens formål.

I prioriteringen legges det vekt på om prosjektet er realistisk og gjennomførbart innenfor de økonomiske rammene.
Søker skal i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge. Støtten vil normalt ikke gjelde for lengre residency og videreutdanning som kan søkes finansiert i andre ordninger. 

Normalt kan det ikke søkes støtte til reiser som finner sted før søknadsfrist. Unntak kan gjøres dersom invitasjon til deltakelse ankom etter forrige søknadsfrist og reisen finner sted før neste frist. Datert invitasjon må i slike tilfeller dokumenteres i søknaden.

Søknader innsendt etter søknadsfristen vil ikke bli lagt frem for styret.
Hvordan søke?
Søknad sendes inn elektronisk sammen med, CV og andre vedlegg innen 1. oktober/1. april kl. 24:00. Søknadsskjema finner du her. Før skjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Søknaden gjelder for én søker, for én reise/anledning. Skal det søkes for flere reiser eller reisende benyttes flere søknadsskjema.

Følgende vedlegg skal følge søknaden (dette fremgår også av søknadsskjemaet):

1. Kort CV
2. Kort prosjektbeskrivelse med formål og program for reisen, samt søkerens motivasjon for deltakelse
3. Evt. avtale med utstillingssted, referanse eller kontaktperson.
4. Budsjett og finansieringsplan
5. Informasjon om visningsstedet/arrangørstedet

Det er mulig å sende med billedmateriale tilknyttet prosjektet (valgfritt).
Når kan man forvente svar?
Svar på søknaden sendes ut per epost ca. 4-6 uker etter søknadsfrist. 
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Administrasjonen i NK
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.

Lurer du på mer om NKs reisestøtte utland? Kontakt: 
Andrea Scholze / andrea.scholze@kunsthandverk.no / 475 08 136