Organisasjon

Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidens materialbaserte kunst. NK er Norges største medlemsorganisasjon for materialbaserte kunstnere, og har vært de profesjonelle kunsthåndverkernes fagorganisasjon siden 1975.

2021_nk_kart3.jpg


Klikk på bildet for å se i bedre oppløsning. 

Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidens materialbaserte kunst. Organisasjonen har om lag 1 000 medlemmer og er inndelt i syv regioner. NK produserer Årsutstillingen, Temautstillingen og andre formidlingsprosjekter, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk, innstiller til statlige stipendordninger og driver politisk påvirkningsarbeid. NK mottar statlig driftstilskudd for formidling og stipendforvaltning. NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts og galleriene Format (Oslo) og KRAFT (Bergen).

Organisasjonstreet viser hvordan virksomhetene er strukturert. Du kan lese mer om NKs virksomhet i våre årsrapporter. Informasjon om aksjeselskapene finner du på deres hjemmesider. Les om NKs organer, ansvar og myndighetsområde i NKs vedtekter. Les NKs personvernerklæring. Les NKs åpenhetsrapport 2022.

NKs styre

Øverste myndighet mellom landsmøtene. Leder organisasjonens virksomhet i tråd med vedtekter og landsmøtevedtak. Beslutter i alle saker, unntatt de sakene som er tillagt annet organ, som f.eks. fondsstyret.

2023–2025
Siri Skjerve, NK Midt-Norge, leder, styreleder@kunsthandverk.no
Ann Kristin Aas, NK Viken, nestleder
Cathrine Kullberg, NK Oslo
Johannes Vemren Rygh, NK Sør-Norge
Inger Blix Kvammen, NK Nord-Norge
Kristine Synnes, NK Vest-Norge
Varaer: Benjamin Kjellman-Chapin, NK Sør-Norge og Toril Bonsaksen, NK Nord-Norge

 

NKs regioner
Les mer her
Nasjonal jury

Ansvarlig for å velge ut kunstnere til NKs årsutstilling og opptak av nye medlemmer til organisasjonen, etter opptakskriterier fastsatt av landsmøtet.

Juryen innkaller faglig kompetanse etter behov. I forbindelse med større utstillingsprosjekter kan juryen supplere seg med én ekstern fagperson, og visningsstedet kan oppnevne én faglig representant i juryen. For Årsutstillingen oppnevner museet/vertsinstitusjonen én faglig representant i juryen.


2023
Ingjerd Hanevold (metall), NK Viken
Moa Håkansson (keramikk), NK Oslo
Kjersti Johannessen (glass), NK Oslo

2024
Sigurd Bronger (metall), NK Oslo
Marit Ellisiv Landsend (keramikk), NK Nord-Norge
Elin Igland (tekstil), NK Sør-Norge

2025
Putte Helene Dal (metall), NK Viken
Marsil Andjelov Al-Mahamid (tekstil), NK Nord-Norge
Æsa Björk (glass), NK Vest-Norge

Innstillingskomiteen

Ansvarlig for å innstille til statlige stipend og stipend fra Kunsthåndverkernes fond og Bildende kunstneres hjelpefond, etter gjeldende kriterier.

2023
Putte Helene Dal, vara for Nanna Melland, metall
Vidar Koksvik, glass
Astrid Sleire, keramikk
Margrethe Loe Elde, vara for Anne Stabell, tekstil
Siri Berqvam, fritt grunnlag
Lene Tori Obel Bugge, fritt grunnlag

2024
Putte Helene Dal, metall
Ine Harrang, glass
Toril Redalen, vara for Irene Nordli, keramikk
Tonje Plur, tekstil
Tuva Gonsholt, fritt grunnlag
Jeanett Goodwin, fritt grunnlag

2025
Aron Irving Li, metall
Kari Håkonsen, glass
Toril Redalen, keramikk
Regien Cox, tekstil
Charis Gullickson, fritt grunnlag
Silje Figenschou Thoresen, fritt grunnlag

Valgkomiteen

Ansvarlig for å innstille kandidater til alle utvalg og tillitsverv som velges av landsmøtet.

2021–2023
Maria Almås Frantzsen, NK Vest-Norge
Solveig Ovanger, NK Nord-Norge
Martin Woll Godal, NK Sør-Norge
Vara: Line Solberg Dolmen, NK Oslo

2023–2025
Martin Woll Godal, NK Sør-Norge
Hilde Angel Danielsen, NK Vest-Norge
Runa Vethal Stølen, NK Oslo
Vara: Line Solberg Dolmen, NK Oslo

Fondsstyret

Ansvarlig for å forvalte Kunsthåndverkernes fond (visningsvederlaget) og Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond (bibliotekvederlaget) i tråd med vedtekter, landsmøtevedtak og retningslinjer.

2021–2023
Anneli Belsvik Aras, NK Vest-Norge (leder)
Svein Ove Kirkhorn, NK Viken (nestleder)
Runa Vethal Stølen, NK Oslo
Vara: Piotr Nowak, NK Oslo og Åse-Marit Thorbjørnsrud, NK Viken

2023–2025
Edith Lundebrekke, NK Midt-Norge (leder)
Svein Ove Kirkhorn, NK Viken (nestleder)
Siri Skjerve, NK Midt-Norge
Vara: Piotr Nowak, NK Oslo og Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, NK Nord-Norge

Redaksjonsrådet for tidsskriftet Kunsthåndverk
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere
Hilde Hauan Johnsen, kunstner
Joar Nango, kunstner
André Gali, kurator
Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK)
2019–2023/25
Cathrine Maske, glass, NK Oslo 2019–2023
Ida Helland-Hansen, tekstil, NK Vest-Norge 2019–2023
Philipp Spillmann, metall, NK Nord-Norge 2021–2025
Marit Tingleff, keramikk, NK Viken 2021–2025

2023–2025/27
Philipp Spillmann, metall, NK Nord-Norge 2021–2025
Marit Tingleff, keramikk, NK Viken 2021–2025
Kari Mølstad, glass, NK Innlandet 2023–2027
Kiyoshi Yamamoto, tekstil, NK Vest-Norge 2023–2027Innkjøpsfondets nettside
Representanter for andre styrer og utvalg
Norwegian Crafts: Kristine Wessel (leder), Eyvind Solli Andreassen, Sandra Márjá West, Ben Wenhou Yu, Cathrine Kullberg (representant for eier)

Galleri Format Oslo: Gudrun Eidsvik (leder), Dag Bayegan-Harlem, Marit Lønning Reiten, Ann Kristin Aas (representant for eier)

KRAFT (tidl. Galleri Format Bergen): Linda Herfindal Lien (leder), Liv-Toril Hellevang Lindgren, Bodil Friele, Maria Almås Frantzsen (representant for eier). Vara: Bjørn Mortensen

RAM galleri: Sidsel Palmstrøm, André Gali

BONO - Billedkunst opphavsrett i Norge: Putte H. Dal, vara: John K. Raustein

Kopinor (representantskapet): Lise Stang Lund, vara Cato Fossum

Kopinor (hovedstyret): Gyrid Garshol (NBK), vara Lene Renneflott (Grafill)

BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond (i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer): Anne Thomassen (NK), vara Yamile Calderón (FFF) 

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (kunstnerrepresentanter, i samarbeid med landets kunstnerorganisasjoner): Hisham Zaman (film), Hanne Øverland (visuell kunst)

Regionale prosjektmidler: NK oppnevner representanter til de fem regionale innstillingskomiteene knyttet til ordningen Regionale prosjektmidler for visuell kunst, som forvaltes av KiN – Kunstsentrene i Norge. NK oppnevner én hovedrepresentant med personlig vara til disse komiteene. Les mer her.
Følgende er oppnevnt for perioden 2022–23:
Region Nord: Cecilie Haaland, Britt Halvorsen (vara)
Region Midt: Elisabeth Engen, Ingrunn O. Myrland (vara)
Region Vest: Marit Akslen, Janne Nes (vara)
Region Sør: Hanne Haukom, Ida Olesdatter Barland (vara)
Region Øst: Olaf Tønnesland Hodne, Karen Kviltu Lidal (vara)
Priser
Priser i Årsutstillingen 
Hvert år, under åpningen av Årsutstillingen, deles tre priser ut til tre deltakende kunstnere i utstillingen. Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond overrekkes kunstneren bak det mest markante verket på Årsutstillingen. Finn Erik Alsos' minnepris går til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. NKs debutantpris tildeles en kunstner som ikke tidligere har deltatt i Årsutstillingen, for det debutantverket i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. 

Les mer om prisene og se oversikt over prisvinnerne.

NKs ærespris
NKs ærespris deles ut hvert annet år på NKs landsmøte. Prisen skal være en anerkjennelse av uegennyttig innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning.

Oversikt over tildelinger av NKs ærespris:
2023: Inger Blix Kvammen
2021: Kari Aasen
2019: Brit Dyrnes
2017: Jens Erland
​2015: Eyvind Hermansen
2013: Jorunn Veiteberg 
​​2011: Aslaug Juliussen
​2009: Torbjørn Kvasbø
2007: Gina Gjertsen​
​2005: Nina Malterud
2004: Konrad Mehus​
​2003: Rolf Hansen
​2002: Astrid Randem
​2001: Ingrid Juell Moe
​2000: Gro Jessen
1999: Yngvild Fagerheim

NKs studentpriser 
NKs studentpriser deles ut årlig under avgangsutstillingene ved masterutstillingene på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (KMD – tidligere KHiB). Formålet med NKs studentpriser er å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling.


Oversikt over tildelinger av NKs studentpriser:
2023: Lydia SooJin Park, KHiO og Erla Audunsdottir, KMD
2022: Mari Ulland, KHiO og Trude Berg, KMD
2021: Takumi Morozumi, KHiO og Sigrún Hlín Sigurðardóttir, KMD
2020: Andrea Galiazzo, KHiO og Katrin Rusten, KMD 
2019: Eyvind Solli Andreassen, KHiO og Tone Andersen, KMD
2018: Marthe Minde, KHiO og Martin Stråhle, KMD
​2017: Pearla Pigeao, KHiO og Andreas Dyrdal, KMD
2016: Marie Hepsø, KHiO og Tim Ekberg, KHiB
​2015: Elin Hedberg, KHiO og Kenneth Stordalen, KHiB
​2014: Victoria Günzler, KHiO og Georgia Nicole Rodger, KHiB 
​2013: Josef Sivilli, KHiO og Gabriel Kvendseth, KHiB 
2012: Ingeborg Resell Elieson, KHiO og Paulina Pöllänen, KHiB 
2011: Aurora Passero, KHiO