Organisasjon

Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidskunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt. NK er Norges største medlemsorganisasjon for materialbaserte kunstnere, og har vært de profesjonelle kunsthåndverkernes fagorganisasjon siden 1975.

Norske Kunsthåndverkere ble stiftet i 1975. Organisasjonen har om lag 980 medlemmer og er inndelt i syv regioner. NK produserer Årsutstillingen og andre formidlingsprosjekter, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk, innstiller til statlige stipendordninger og driver politisk påvirkningsarbeid. NK mottar statlig driftstilskudd for formidling og stipendforvaltning. NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts og galleriene Format (Oslo) og KRAFT (Bergen).

Organisasjonstreet viser hvordan virksomhetene er strukturert. Du kan lese mer om NKs virksomhet i våre årsrapporter. Informasjon om aksjeselskapene finner du på deres hjemmesider. Les om NKs organer, ansvar og myndighetsområde i NKs vedtekter. Les NKs personvernerklæring.

NKs styre

Øverste myndighet mellom landsmøtene. Leder organisasjonens virksomhet i tråd med vedtekter og landsmøtevedtak. Beslutter i alle saker, unntatt de sakene som er tillagt annet organ, som f.eks. fondsstyret.

Hanne Øverland, NK Oslo, leder, styreleder@kunsthandverk.no
Tora Endestad Bjørkheim, NK Oslo, nestleder
Martin Woll Godal, NK Sør-Norge
Kari Håkonsen, NK Innlandet
Kristina D. Aas, NK Vest-Norge
Marit Lønning Reiten (ansattes representant)
Vara: Svein Ove Kirkhorn, NK Viken og Inger Anne Nyaas, NK Nord-Norge

NKs regioner
Les mer her
Nasjonal jury

Ansvarlig for å velge ut kunstnere til NKs årsutstilling og opptak av nye medlemmer til organisasjonen, etter opptakskriterier fastsatt av landsmøtet.

2020
Aslaug Juliussen (tekstil), NK Nord-Norge
Lillian Tørlen (keramikk), NK Oslo 
Toril Bonsaksen (metall), NK Nord-Norge

2021
Karina Presttun (tekstil), NK Vest-Norge 
Stian Korntved Ruud (metall/tre), NK Oslo
Hanne Haukom (keramikk), NK Sør-Norge

Innstillingskomiteen

Ansvarlig for å innstille til statlige stipend og stipend fra Kunsthåndverkernes fond og Bildende kunstneres hjelpefond, etter gjeldende kriterier.

2020
Ingrid Becker, tekstil/tre
Tove Lise Røkke Olsen, keramikk
Hilde Dramstad, metall
Ingrid Tvedt Nord, glass
Hilde A. Danielsen, fritt grunnlag
Kristoffer Dolmen, fritt grunnlag

2021
Tove Lise Røkke Olsen, keramikk
Kari Mølstad, glass
Karoline Emmerhoff, tekstil
Inger Blix Kvammen, metall
Paulina Pöllänen, fritt grunnlag
Sverre Uhnger, fritt grunnlag

Valgkomiteen

Ansvarlig for å innstille kandidater til alle utvalg og tillitsverv som velges av landsmøtet.

2019–2021
Anna Talbot, NK Oslo
Sidsel Hanum, NK Viken
Maria Almås Frantzen, NK Vest-Norge

Fondsstyret

Ansvarlig for å forvalte Kunsthåndverkernes fond (visningsvederlaget) og Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond (bibliotekvederlaget) i tråd med vedtekter, landsmøtevedtak og retningslinjer.

2019–2021
Arild Berg, NK Oslo (leder)
Anneli Belsvik Aras, NK Vest-Norge
Hanne Øverland, NK Oslo
Vara: Heidi Sand, NK Oslo og Putte Helene Dal, NK Viken

Redaksjonsrådet for tidsskriftet Kunsthåndverk
Marianne Zamecznik, kurator og utstillingsdesigner
Tora Endestad Bjørkheim, kunstner
Lars Sture, kunstner og kurator i Norwegian Crafts
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere
Solveig Lønmo, kunsthistoriker og kurator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK)
2019–2021/23
Toril Redalen, keramikk, NK Midt-Norge 2017–2021
Reinhold Ziegler, metall, NK Midt-Norge 2017–2021
Cathrine Maske, glass, NK Oslo 2019–2023
Ida Helland-Hansen, tekstil, NK Vest-Norge 2019–2023

Innkjøpsfondets nettside
Representanter for andre styrer og utvalg
Norwegian Crafts: Jorunn Veiteberg (leder), Kristine Wessel, Stian Korntved Ruud, Sandra Márjá West, Tora Endestad Bjørkheim (representant for eier)

Galleri Format Oslo: Ida M. T. Bringedal (leder), Kristin Sæterdal, Dag Bayegan-Harlem, Marit Lønning Reiten (representant for eier). Vara: Lise Stang Lund

KRAFT (tidl. Galleri Format Bergen): Linda Herfindal Lien (leder), Liv-Toril Hellevang Lindgren, Bodil Friele, Kristina D. Aas (representant for eier). Vara: Bjørn Mortensen

RAM galleri: Lise Stang Lund (leder), Runa Vethal Stølen

BONO - Billedkunst opphavsrett i Norge: Putte H. Dal, vara: John K. Raustein

Kopinor (representantskapet): Lise Stang Lund, vara Nora O. Krogh

Kopinor (hovedstyret): Gyrid Garshol (NBK), vara Lene Renneflott (Grafill)

BKH - Bildende kunstneres hjelpefond (i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer): Marte G. Aas (FFF), vara Anne Thomassen (NK) 

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (kunstnerrepresentanter, i samarbeid med landets kunstnerorganisasjoner): Sigmund Løvåsen (litteratur), Renée Rasmussen (musikk)

Regionale prosjektmidler: NK oppnevner representanter til de fem regionale innstillingskomiteene knyttet til ordningen Regionale prosjektmidler for visuell kunst, som forvaltes av KiN – Kunstsentrene i Norge. NK oppnevner én hovedrepresentant med personlig vara til disse komiteene. Les mer her.
Følgende er oppnevnt for perioden 2020–21:
Region Nord: Kari Elfstedt, Janne Juvi Rasmussen (vara)
Region Midt: Marit Hosar, Kristin Opem (vara)
Region Vest: Magni Jensen, Anne Lise Karlsen (vara)
Region Sør: Sidsel Hanum, Norunn Fresvig (vara)
Region Øst: Ingegjerd Mandt, Elin Hedberg (vara)
Priser

Kunsthåndverkprisen fra BKH 
Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (150 000 kr i 2019) overrekkes kunstneren bak det mest markante verket på Årsutstillingen. Prisvinneren avgjøres av en egen jury. Vinneren får tilbud om utstillingsplass ved RAM galleri i Oslo høsten/vinteren året etter. Kunsthåndverkprisen deles ut hvert år under åpningen av Årsutstillingen.

Oversikt over tildelinger av Kunsthåndverksprisen:
2020: Prisen ble ikke delt ut i 2020
2019: Frantzsen&Mjanger, glass
2018: Tulla Elieson, keramikk  / ceramics
2017: Irene Nordli, keramikk / ceramics
2016: Sofie Nørsteng, keramikk / ceramics
2015: Stian Korntved Ruud, tre / wood
2014: Margrethe Loe Elde, tekstil / textiles
2013: Pia Antonsen Rognes, tekstil / textiles
2012:Torbjørn Kvasbø, keramikk / ceramics  
2011: Kari Dyrdal, tekstil / textiles
2010: Sidsel Hanum, keramikk / ceramics
2009: Tanja Sæter, glass 
2008: Nanna Melland, metall / metal 
2007: Helene Kortner, keramikk / ceramics
2006: Franz Schmidt, tekstil / textiles
2005: Ingen utstilling / no exhibition
2004: Fanny Sophie Gjestland, metall / metal
2003: Jørgen Moe, keramikk / ceramics
2002: Alexander Grüner, tekstil / textiles
2001: Ingen utstilling/prisutdeling / no prize awarded 
2000: May Bente Aronsen, tekstil / textiles
1999: Elisabeth von Krogh, keramikk / ceramics
1998: Trine Mauritz Eriksen, tekstil / textiles
1997: Eirik Gjedrem, keramikk / ceramics
1996: Beth Wyller, keramikk / ceramics
1995: Sigurd Bronger, metal / metal
1994: Gro Jessen, tekstil / textiles
1993: Tove Lise Røkke Olsen, keramikk / ceramics
1992: Åse Ljones, tekstil / textiles
1991: Ingen utstilling/pristildeling / no prize awarded
1990: Hanne Heuch, keramikk / ceramics
1989: Liv Blåvarp, tre / wood 
1988: Leif Stangebye-Nielsen, metall / metal
1987: Anna Sophie Rodin, tekstil / ceramics
1986: Lillian Dahle, tre / wood

Finn Erik Alsos´minnepris
Finn Erik Alsos´minnepris (100 000 kr i 2019) deles ut hvert år under åpningen av Årsutstillingen. Prisen går til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling ivedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. Prisen ble første gang utdelt i 2018 og er et resultat av keramikeren Finn Erik Alsos' testamentariske gave til NK etter hans bortgang i 2015. Vinneren velges ut av Nasjonal jury. 

Oversikt over tildelinger av Finn Erik Alsos minnepris:
2020: Sofia Karyofilis
2019: Vidar Koksvik
2018: Sidsel Hanum

NKs ærespris
NKs ærespris deles ut hvert annet år på NKs landsmøte. Prisen (75 000 kr i 2019) skal være en anerkjennelse av uegennyttig innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning.

Oversikt over tildelinger av NKs ærespris:
2019: Brit Dyrnes
2017: Jens Erland
​2015: Eyvind Hermansen
2013: Jorunn Veiteberg 
​​2011: Aslaug Juliussen
​2009: Torbjørn Kvasbø
2007: Gina Gjertsen​
​2005: Nina Malterud
2004: Konrad Mehus​
​2003: Rolf Hansen
​2002: Astrid Randem
​2001: Ingrid Juell Moe
​2000: Gro Jessen
1999: Yngvild Fagerheim

NKs debutantpris
NKs debutantpris (50 000 kr i 2019) deles ut hvert år under åpningen av Årsutstillingen. Prisen går til en kunstner som ikke tidligere har deltatt i årsutstillingen, for det debutantverket i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. Prisvinneren velges ut av Nasjonal jury. 

Oversikt over tildelinger av NKs debutantpris:
2020: Linda Morell
2019: Veslemøy Lilleengen
2018: Helle Høeg Voldstad
2017: Ahmed Umar

NKs studentpriser
NKs studentpriser (25 000 kr i 2019) deles ut årlig under avgangsutstillingene ved masterutstillingene på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (KMD – tidligere KHiB). Formålet med NKs studentpriser er å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling.

Oversikt over tildelinger av NKs studentpriser:
2020: Katrin Rusten, KMD. Studentprisen ble ikke delt ut i Oslo
2019: Eyvind Solli Andreassen, KHiO og Tone Andersen, KMD
2018: Marthe Minde, KHiO og Martin Stråhle, KMD
​2017: Pearla Pigeao, KHiO og Andreas Dyrdal, KMD
2016: Marie Hepsø, KHiO og Tim Ekberg, KHiB
​2015: Elin Hedberg, KHiO og Kenneth Stordalen, KHiB
​2014: Victoria Günzler, KHiO og Georgia Nicole Rodger, KHiB 
​2013: Josef Sivilli, KHiO og Gabriel Kvendseth, KHiB 
2012: Ingeborg Resell Elieson, KHiO og Paulina Pöllänen, KHiB 
2011: Aurora Passero, KHiO