Toll og frakt - Innførsel og utførsel av kunst

 
INNFØRSEL AV KUNST TIL NORGE
Selv om det i prinsippet eksisterer avgiftsplikt for innførsel til Norge av alle varetyper, er det fastsatt en rekke unntak fra denne plikten, blant annet kunstverk.

Nålevende kunstnere kan i medhold av mval. § 7-1, jfr. § 3-7, fjerde ledd, innføre egne originale kunstverk avgiftsfritt. Fritaket er uavhengig av formålet med innførselen. Fritaket gjelder også dersom innførselen skjer ved mellommann i kunstnerens (opphavsmannens) navn. Som mellommann ansees enhver person, institusjon eller næringsdrivende kunst- eller antikvitetshandler, som på vegne av og i kunstnerens navn, innfører et originalt kunstverk.

For å benytte seg av dette unntaket må kunstverket falle inn under tolltariffens definisjon av kunst. Definisjonen av kunstverk etter den nye forskriften fra mars 2017:

FORSKRIFTENS DEFINISJON AV KUNSTVERK (§ 1-3-2)
“Med kunstverk menes originale
a.    malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker
b.    grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.
c.    skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale
d.    billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
e.    kunstneriske fotografier.”       
“Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.”

I følge toll- og avgiftsmyndighetene skal det ikke oppstå noen problemer og du kan fritt frakte verkene med deg inn i landet, så lenge du viser til at du har med deg kunstverk som omfattes av forskriften, som er produsert av deg og innføres til landet av deg. 

NB. Det er viktig å merke seg at kunsthåndverk faller både innen- og utenfor denne definisjonen. Les mer i vår veiledning om merverdiavgift for kunsthåndverkere her

Påbegynte kunstverk er også fritatt for avgift dersom nevnte vilkår for øvrig er oppfylt. Derimot er utenlandske materialer som skal brukes til framstillingen av et kunstverk her i landet, ikke fritatt for avgiftsplikt ved innførselen. Utgangspunktet her er at et kunstverk er en vare i henhold til mval. § 1-3, punkt 1b, og som sådan i prinsippet avgiftspliktig når det innføres til Norge. Kjøpes kunstverk direkte fra utlandet, selv om kjøpet skjer direkte fra den utenlandske kunstner, er dette avgiftspliktig.

Dersom importøren av kunstverk ikke tilfredsstiller betingelsene for fullt avgiftsfritak, vil han likevel kunne nyte godt av bestemmelsen i mval. §7-1, jfr. §3-7, fjerde ledd, som uttaler at avgiftsgrunnlaget kan fastsettes til 20 % av beregnet tollverdi, man betaler altså kun 1/5 av verdien.
UTFØRSEL AV KUNST FRA NORGE: DEKLARERING OG DEKLARERINGSPLIKT
Deklareringsplikten gjelder alle varer som skal føres ut av landet der verdien på varen overstiger kr 5000. Det betyr at før du sender en vare ut av Norge, må du søke Tollvesenet om tillatelse. Du søker ved å deklarere varen for Tollvesenet. Dette gjelder alle varer som skal utføres fra landet, enten de er norske, fortollede eller ufortollede. Ved deklarering må du legge frem en utfylt tolldeklarasjon for Tollvesenet. I tilfeller hvor eksempelvis privatpersoner, i dette tilfellet kunstneren selv, deklarerer varer, kan Enhetsdokumentet, også kalt SAD-blanketten (Single Administrative Document), brukes i alle EU- og EFTA-land.

For mer informasjon om deklarering ved utførsel, se Tollvesenet:
Eksportguide for nybyrjarar
Veileder til deklareringsplikt ved utførsel
Hjelp til utfylling av utførselsdeklarasjonsskjema
Tollfritak eller lågare toll når du eksporterer til andre land

For varer med en verdi under kr. 5000 bør det legges ved en proformafaktura. Kunstneren bør også både ved inn- og utførsel legge ved en egenerklæring (på engelsk) hvor det bekreftes hvem som er opphavsperson og eier. Last ned mal på proformafaktura på Postens nettsted.
MIDLERTIDIG UTFØRSEL OG FORENKLING VED BRUK AV ATA-CARNET
Som en forenklet ordning og et alternativ til bruk av enhetsdokumentet kan det tillates bruk av ATA-carnet ved midlertidig utførsel av varer. Dette er et noe mer lettvint alternativ ved utstillinger i utlandet, der verket kun skal vises. (Ved salgsutstillinger kan det være best å benytte SAD-tolldeklarasjon).

ATA-Carnet er et deklarerings- og sikkerhetsdokument, som forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Alt du trenger er i ett og samme dokument.

ATA-carnet utstedes av Oslo Handelskammer og benyttes eksempelvis av idrettsutøvere, musikkgrupper og næringsdrivende som tar med seg utstyr midlertidig ut av landet for senere å bringe dette med seg tilbake. (Eller tilsvarende for utstyr som gjenutføres etter midlertidig bruk i Norge).

ATA-Carnet-ordningen baseres på at Handelskammeret står som garantist for dine varer i landene du besøker. Som sikkerhet for garantien deponerer du et visst beløp hos Handelskammeret, som tilbakebetales når carnetet returneres til dem. ATA-Carnet utstedes ved hver reise, eller for et antall reiser, for det utstyr og varer som du tar med deg. Carnetet skal følge varene hele tiden og fremvises og stemples ved hver grenseovergang.

Å bruke Carnet er avhengig av om det aksepteres av mottakerlandet. For oversikt over hvilke land som er tilknyttet ATA Carnet-ordningen – se ATA Carnet-ordningen. For ytterligere informasjon - se Handelskammerets nettsider.
PROBLEMER MED MIDLERTIDIG INN- OG UTFØRSEL
Selv med riktige papirer er det stadig problemer når kunst og kunsthåndverk krysser landegrenser, ofte fordi tollerne ikke har god nok kjennskap til regelverket, eller på grunn av lokale MVA-regler. Ofte kan det lønne seg å bruke et transportselskap som spesialiserer seg på kunstforsendelser, i tillegg er det lurt å beregne god tid til transport. Det er viktig at det tydelig fremgår av forsendelsespapirene at verkene skal brukes i en kunstutstilling, og at verkene skal re-eksporteres til opprinnelseslandet etter endt utstilling.
TRANSPORTFIRMAER
Selv om det er dyrt, kan det være enklere å benytte seg av transportfirmaer som har erfaring med kunstforsendelser. Transportøren ordner det praktiske for deg, og vurderer om verkene skal sendes med et transittdokument eller om ATA-Carnet skal benyttes.
KRAV TIL TREEMBALLASJE VED IMPORTSENDINGER
1. januar 2009 ble det innført nye krav for treemballasje, som skal være behandlet og merket i samsvar med den internasjonale plantesanitære standarden (ISPM nr. 15). Nye krav til treemballasje for importsendinger
INNFØRSEL TIL ANDRE LAND
Nålevende kunstnere kan i prinsippet fritt transportere sine egne verker over landegrenser, da kunst ifølge internasjonale avtaler med utgangspunkt i en UNESCO-avtale om kulturutveksling fra 1948, ikke skal være belagt med toll. Men hvilke regler som gjelder for toll og avgifter og hva som defineres som kunst kan dessuten variere fra land til land. Resultatet kan for eksempel bli at man må betale en momsgarantisum ved innreise.

Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om din forsendelse, og det er viktig at du på forhånd undersøker med det enkelte lands tollmyndigheter hvilke regler som gjelder ved innførsel.
MER INFORMASJON
Se nettsidene til Tollvesenet, eller kontakt Tollvesenets informasjonssenter.

Tollvesenets eksportguide for nybyrjarar

Oversikt Tollvesenet ellers i utlandet

Posten

Eksporthåndboken til Innovasjon Norge

KRO/KIF, Konstnärernas Riksorganisation og Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare, har laget en nyttig guide for kunstnere ved internasjonale utstillinger og oppdrag, "Konst på Export". Brosjyren kan lastes ned i pdf her