NKs støtte til utvikling av fag og formidling

Formålet med støtten til utvikling av fag og formidling er å stimulere tiltak som styrker og synliggjør kunsthåndverk som fagområde og kommer flere til gode. Dette kan være tiltak som seminarer, konferanser, workshops, kunstfaglige publikasjoner, publikumsarrangementer og annen promotering av norsk kunsthåndverk. Tiltakene kan gjennomføres både i inn- og utland.

Det legges vekt på at tiltaket utvikler kunsthåndverkfeltet, gjennom formidling og profesjonalisering av flere kunstnerskap og henvendelse til nye publikum. 

Det gis ikke støtte til forprosjekter, profilering av individuelle kunstnerskap eller prosjekter som har fått denne støtten tidligere. Unntak kan gjøres der prosjektet i særskilt grad treffer formålet med støtteordningen. Det gis ikke støtte til utstillingsproduksjon.

 

SØK HER   Frist 1. oktober / 1. april 

Hvem kan søke?
Profesjonelle kunsthåndverkere (enkeltvis eller på vegne av gruppe) som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, samt profesjonelle virksomheter i Norge som formidler kunsthåndverk.
Tildelingskriterier
- Det er ikke noe tak på støttebeløp, men støtten kan ikke fullfinansiere et prosjekt. Bevilgningen går til spesifikke poster i søknadsbudsjettet som møter formålet med støtteordningen.
- I prioriteringen skal det legges vekt på om prosjektet er realistisk og gjennomførbart innenfor de økonomiske rammene. Det skal legges overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål.
- En kan ikke søke støtte til tiltak som finner sted før søknadsfrist. Mellomtildelinger kan foretas dersom en invitasjon til deltakelse har kommet etter frist og arrangementet finner sted før neste frist. Dette må dokumenteres, ta kontakt med Norske Kunsthåndverkere for nærmere info. 
- Søknader innsendt etter søknadsfristen vil ikke bli lagt frem for styret.
- Vi ber om å få beskjed dersom tiltaket mot formodning ikke skulle bli realisert. Da er det tilbakeføringsplikt på pengene. 
Hvordan søke?

Søknaden fylles ut digitalt med prosjektbeskrivelse og annen informasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Merk at det skal legges ved kort CV fra faglige bidragsytere, ev. avtale med arrangør samt budsjett og finansieringsplan. Fristen er 1. oktober / 1. april kl. 24:00. Før skjemaet åpner seg blir du som ansvarlig søker bedt om å logge inn / registrere deg. Dersom du søker på vegne av en region, et galleri, en institusjon eller liknenede, kan du gjerne opprette en egen bruker for virksomheten og søke gjennom denne brukerprofilen.


SØK HER   Frist 1. oktober / 1. april 

Når kan man forvente svar?
Svar på søknaden kommer på epost ca. 4-6 uker etter søknadsfrist. 
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
NKs administrasjon
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.
Rapportering
Alle som er tildelt støtte til fag og formidling er forpliktet til å sende inn rapport til NK. Frist er 1 mnd. etter at prosjektet er ferdigstilt. 

Lurer du på mer om NKs støtte til fag og formidling? Kontakt: 
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377
Siri Ensrud / formidling@kunsthandverk.no / 475 08 136