NKs støtte til utvikling av fag og formidling

Formålet med støtten til utvikling av fag og formidling er å stimulere tiltak som styrker og synliggjør kunsthåndverk som fagområde og kommer flere kunstnerskap til gode. Dette kan være seminarer, konferanser, workshops, kunstfaglige publikasjoner, publikumsarrangementer og annen promotering av norsk kunsthåndverk. Tiltakene kan gjennomføres både i inn- og utland. Det legges vekt på at tiltaket utvikler kunsthåndverkfeltet, gjennom formidling og profesjonalisering av flere kunstnerskap og henvendelse til nye publikum. 

SØK HER   Frist 1. oktober / 1. april 

Hvem kan søke?
Profesjonelle kunsthåndverkere, enkeltvis eller på vegne av gruppe. Søker skal i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge. Institusjoner kan søke på vegne av kunsthåndverkere som de samarbeider med.
Tildelingskriterier
- Utgifter til utstillingsproduksjon og til profilering av separate kunstnerskap dekkes ikke. Dette gjelder også produksjonsutgifter ved fellesutstillinger.
- Støtten gis i regelen ikke til å fullfinansiere et prosjekt. Bevilgningen går til spesifikke poster i søknadsbudsjettet som møter formålet med støtteordningen.
- I prioriteringen skal det legges vekt på om prosjektet er realistisk og gjennomførbart innenfor de økonomiske rammene. Det skal legges overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål.
- En kan ikke søke støtte til tiltak som finner sted før søknadsfrist. Mellomtildelinger kan foretas dersom en invitasjon til deltakelse har kommet etter frist og arrangementet finner sted før neste frist. Dette må dokumenteres, ta kontakt med Norske Kunsthåndverkere for nærmere info. 
- Søknader innsendt etter søknadsfristen vil ikke bli lagt frem for styret.
- Vi ber om å få beskjed dersom tiltaket mot formodning ikke skulle bli realisert. Det er da tilbakeføringsplikt på pengene. 
Hvordan søke?
Søknad sendes inn elektronisk sammen med CV og andre vedlegg innen 1. oktober / 1. april kl. 24:00. Før skjemaet åpner seg blir du som ansvarlig søker bedt om å logge inn / registrere deg. Dersom du søker på vegne av en region, et galleri, en institusjon eller liknenede, kan du gjerne opprette en egen bruker for virksomheten og søke gjennom denne brukerprofilen.

SØK HER   Frist 1. oktober / 1. april 
Når kan man forvente svar?
Svar på søknaden kommer på epost ca. 4-6 uker etter søknadsfrist. 
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
NKs administrasjon
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.
Rapportering
Alle som er tildelt støtte til fag og formidling er forpliktet til å sende inn rapport til NK. Frist er 1 mnd. etter at prosjektet er ferdigstilt. 

Lurer du på mer om NKs støtte til fag og formidling? Kontakt: 
Andrea Scholze / andrea.scholze@kunsthandverk.no / 475 08 136