For søkere/deltakere i Årsutstillingen

Fra Årsutstillingen 2019 på KODE i Bergen. Vi ser verket "Holde pust" (2019) av Frantzsen&Mjanger.
Foto
Dag Fosse
Her finner du praktisk informasjon om deltakelse i Årsutstillingen. Merk at det som beskrives her kan variere litt fra år til år. Hensikten er å forberede søkere/deltakere på hvordan prosessen ser ut. Som søker og ev. deltaker skal du derfor alltid forholde deg primært til informasjonen du får oppgitt i utlysningen og i ditt svarbrev.

Årsutstillingen juryeres av NKs nasjonale jury, som suppleres med en fagrepresentant fra visningsstedet. Juryeringen foregår i to runder, begge digitale. I første runde er søkerne anonyme. Til andre runde skal de som har kommet videre levere ekstra dokumentasjon av verk, og søkerne er ikke lenger anonyme. Juryen har taushetsplikt om det innsendte materialet og vurderingen av søknadene. Søknadsfrist til Årsutstillingen er normalt medio april.

RETNINGSLINJER FOR INNSENDING, JURYERING OG DELTAKELSE
Kriteriene for innsendelse (søkernes kriterier) og utvelgelse (juryens kriterier) er fastsatt og vedtatt av NKs styre og er som følger:

Innsendelse
- Det er fri adgang til å søke deltakelse for kunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge.
- Arvinger kan søke deltakelse på vegne av avdøde kunstnere det samme eller året etter kunstnerens bortgang.
- Hver søker kan søke med inntil fire arbeider.
- Arbeidene skal ikke være eldre enn tre år.
- Hvert arbeid skal dokumenteres iht. krav i søknadsskjema.
- Til 2. juryering skal hvert arbeid dokumenteres ytterligere iht. krav i nytt skjema.
- Arbeidene skal være i kunstners eie eller være tilgjengelige som om de var i kunstners eie.
- Man kan ikke delta i Årsutstillingen med arbeider som er i offentlig eie. Dersom man deltar med arbeider i privat eie, er kunstner ansvarlig låntaker og ansvarlig for eventuelle merkostnader.
- Det skal være fysisk og sikkerhetsmessig mulig å montere og stille ut arbeidene i visningsarealene.
- Søker forplikter seg til å levere omsøkte arbeider når de blir antatt til utstillingen. Dersom arbeidet skal trekkes, må det gjøres til NKs administrasjon innen gitt dato som framkommer i søknadsskjemaet.

Juryering
- Juryen står ansvarlig for faglig vurderingsgrunnlag og prioritering ved utvalg og sammenstilling av verk, og forventes å ha et tydelig eierskap til verksutvalget.
- Juryen formulerer prinsipielle føringer for vurdering av arbeider, f.eks. knyttet til hvilken eksponering et arbeid har hatt tidligere. Juryen skal da ta hensyn til at Årsutstillingen har et nasjonalt nedslagsfelt og mulig internasjonal interesse.
- Under første vurderingsrunde kan juryen be administrasjonen etterspørre ekstra materiale/ informasjon som er nødvendig for å vurdere arbeider som kommer videre til neste runde.
- I særskilte tvilstilfeller kan representant(er) fra juryen foreta befaring av arbeider, som legges til grunn for vurderingsrunde nr. to. Søker skal ikke være til stede ved befaringen og eventuelle spørsmål til søker skal gå gjennom administrasjonen.
- Dersom antatte arbeider avviker vesentlig fra dokumentasjonen som ble gitt i søknaden, f.eks. gjennom bilderedigering eller mangelfull presentasjon av framtredende trekk ved arbeidet, har juryen anledning til å ta dem ut av utstillingen.

Deltakelse
Fullstendige vilkår knyttet til deltakelse i utstillingen spesifiseres i svarbrev til søker, og omfatter i hovedsak:
- Til utstillingen besørger søker selv forsvarlig emballering og forsikret transport av verket fram til det har blitt pakket ut og kontrollert av visningsstedet.
- NK besørger forsikret returfrakt etter endt utstilling innenfor Norge. Verket er forsikret av NK eller visningsstedet fra det registreres ved visningsstedet og til det er levert tilbake i kunstners hende. Vær oppmerksom på at NK ikke kan stå for retur av verk som ikke er levert med forsvarlig emballasje.
- NB: Dersom verket skal leveres fra eller returneres til et annet land enn Norge, må kunstner selv stå for frakt, import og eksport og alle kostnader knyttet til dette.
- NK og visningsstedet forbeholder seg retten til å fotografere verkene i utstillingen og benytte bilder av verkene i promotering og omtale av utstillingen.
- NK og visningsstedet forbeholder seg retten til å redigere og publisere materiale som er levert til formidlingen (dette opplyser vi nærmere om når vi etterspør formidlingsmateriale, og man kan be om å få godkjenne redigert tekst før den publiseres).
- Deltakende kunstnere i utstillingen vil få utbetalt utstillingsvederlag etter gjeldende avtale med staten.
- Årsutstillingen er en salgsutstilling. Salget forestås normalt av et av NKs gallerier. Salgsprisen skal inkludere provisjon. NB: Man bør alltid operere med like priser fra ulike utsalgssted, enten man selger verket rett fra verkstedet eller gjennom en mellompart.
JURYERINGSPROSESSEN

1. juryering baseres på digitale søknader med bilder av og informasjon om verk. Søknadene anonymiseres, så juryen får ikke oppgitt hvem søkeren er. Utlysningen lanseres som regel medio februar, med søknadsfrist medio april. Juryeringen finner som regel sted i slutten av april, og svarbrev sendes ut på e-post like etterpå. Har du ikke fått svarbrev innen primo mai? Sjekk først spamfilteret i e-postprogrammet ditt, og kontakt oss hvis det ikke ligger noe der heller.

Søkere som kommer videre til 2. juryering får svarbrev med informasjon om hvilke verk som er kommet videre, generelle vilkår for innsending av verk og eventuelle spørsmål fra juryen. Sammen med svarbrevet får søkere som er videre beskjed om å fylle ut et nytt digitalt skjema til 2. juryering. I dette skjemaet skal man oppgi flere opplysninger om verket (inkl. salgspris) samt levere informasjon til utstillingsformidlingen.

2. juryering vil finne sted innen utgangen av mai. Søkere får svar på e-post like etter at 2. juryering er fullført.

DIGITAL DOKUMENTASJON

Sørg for å dokumentere verket så naturtro som mulig i godt lys. I godt lys vil det ikke er nødvendig med fargeredigering. Retusjering av bildene er ikke å anbefale.

Vi anbefaler at du dokumenterer verket med et større oversiktsbilde/skisse som viser verket i sin helhet og detaljbilder som viser verkets ulike teksturer og kvaliteter på nærere hold. Det kan også være en fordel å dokumentere verket fra ulike vinkler (dette gjelder særlig tredimensjonale verk), gjerne med en video som går rundt verket. Dersom det er viktig for forståelsen av ditt verk, kan du ta bilde av en person, hånd eller lignende sammen med verket for å synliggjøre dimensjonene.

Dokumentasjon kan gjøres ved hjelp av foto eller video. Navngi gjerne detaljbilder og video med verkstittel og hva det er vi ser i utsnittet. Når du skal levere video til NKs nettsted eller søknadsskjema er det best å legge videoen på YouTube eller Vimeo og oppgi lenke til denne, eventuelt med passordbeskyttelse.

Ressurser

- Klikk her for å se kunstner og fotograf Thomas Tveter dele 10 tips og triks for å ta bedre dokumentasjonsbilder. 
- Klikk her for å se kunstner Trude Westby Nordmark fortelle om hvordan man oppfyller krav til bildematerialer og visualiseringer.

Dette er et utdrag fra et av webinarene vi i NK arrangerte våren 2021, om formidling av eget kunstnerskap, som foregikk over Zoom. Det ble også lagt ut sammendrag fra webinarene på Instagram som del av serien TOPP FEM TIPS, som du finner her:

- TOPP FEM TIPS: Fotografering av eget verk
- TOPP FEM TIPS: Visualiseringer 

UTSTILLINGSPRODUKSJONEN
Formidling og kommunikasjon i utstillingen planlegges konkret fra verksutvalget er klart i juni, men verksutvalget er likevel konfidensielt fram til utstillingsåpning på høsten. Deltakende kunstnere vil få detaljert informasjon om levering av verk til visningsstedet i tide til fotografering og montering. Verk leveres normalt omkring fem arbeidsuker før utstillingåpning. Dersom du deltar med et verk som må tilpasses på stedet, kan det være aktuelt at du selv er med på monteringen. Det kan også være aktuelt å finne en alternativ måte å presentere verket på i katalogen, dersom det ikke lar seg montere til fotofrist. I begge tilfeller vil du bli kontaktet om dette.
FORMIDLING, PRESSE OG KOMMUNIKASJON
Deltakende kunstnere vil promoteres i NKs kanaler underveis i utstillingsperioden. Det velges også ut noen verk som i samråd med kunstner offentliggjøres i forkant av utstillingen og vises ifm. promotering av utstillingen. Videre jobbes det mot nasjonal presse, og kunstnerne veiledes i å kontakte lokal presse om egen deltakelse. Ofte forespørres deltakende kunstnere om å bidra i formidlingsprogrammet, for eksempel med presentasjoner av eget virke.
UTSTILLINGSÅPNING
Vi erfarer at åpningshelgen gjerne blir en kollegial begivenhet. Mange deltakere og kollegaer velger å komme tilreisende, og vi setter stor pris på å få gjøre ære på kunstnerne under åpningsseremonien. Det arrangeres en festlig mottakelse for kunstnerne på kvelden, og dagen derpå følges gjerne opp med et formidlingsprogram bestående av intervjuer med prisvinnere og juryleders omvisning i utstillingen.