Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

Arbeidsstipend skal gi kunsthåndverkere anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedyrke. Arbeidsstipend tildeles fra ett til fem år etter omfanget av arbeidsplanen/prosjektet. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse i søknaden. Dersom det er grunn til at kunstneren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes etter særskilt begrunnelse fra søker og stipendkomité.

Søknaden fylles ut digitalt med beskrivelse av kunstnerskap og kunstneriske planer og annen informasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Det skal legges ved CV og digital dokumentasjon av inntil syv arbeider. Hvert arbeid kan dokumenteres med enten en bildefil, en pdf-presentasjon på inntil to sider eller med video (maks fem minutter totalt).

SØK HER (merk at alle NKs stipender søkes på ett og samme skjema). Søknadsfristen sammenfaller med fristen for å søke Statens kunstnerstipend som fastsettes av Kulturdirektoratet hvert år, normalt medio oktober. 

Hvem kan søke?
Kunsthåndverkere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere, ikke grupper. Søkere må være aktive kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere. 
Tildelingskriterier
- Tildelingen skjer etter samme retningslinjer som for statens arbeidsstipend.
- Mottakere av garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere, kan ikke tildeles arbeidsstipend.
- Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner, eller religiøs eller politisk oppfatning.
- Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i en grunnutdanningsfase. Med grunnutdanningsfase menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstneriske. Unntaket er dersom studiene utgjør maksimum 50 % av tiden (15 studiepoeng pr. semester eller 30 studiepoeng pr. år).
- Kunstnere som mottar arbeidsstipend kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %.
Hvordan søke?
Søknad fylles ut og leveres elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen søknadsfristen. Søknadsfristen er alltid den samme som til Statens Kunstnerstipend hos Kulturdirektoratet.

Før søknadsskjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema ved at du krysser av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har levert den. Vi anbefaler at du lagrer søknaden fortløpende og at du lar den ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett. Du finner den lagrede søknaden på "min side" under fanen "mine søknader".

Landsmøtet i Norske Kunsthåndverkere vedtok august 2021 at innsending av fysiske vedlegg til stipendbehandlingen skal avvikles f.o.m. behandlingsrunden 2022. Dette betyr at det ikke er innsending av fysiske verk f.o.m. søknadsfristen høsten 2021.

SØK HER
Når kan man forvente svar?
Det gis skriftlig melding per e-post om tildeling av stipend i månedsskiftet mars/april. Søkere som ikke er tildelt stipend vil ikke få skriftlig beskjed.
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.
Rapporteringskriterier
Alle som er tildelt stipend fra Kunsthåndverkernes fond skal sende inn rapport til NK. Frist er innen utgangen av mars året etter at stipendperioden er utløpt.
Permisjoner og sykdom
- Mottakere har rett til permisjon fra stipendet i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon, men med den begrensning at permisjon ikke gis for mer enn 59 uker. Permisjonens varighet må være overensstemmende med det valg som er meldt NAV og kan ikke senere endres.
- Mottakere har, med de begrensninger som følger av folketrygdloven, også rett til permisjon ved sykdom.
- Melding om permisjon og sykemelding/avslutning av sykemelding skal sendes til NKs administrasjon snarest mulig og uten opphold.

Lurer du på mer om arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377