For søkere/deltakere i Årsutstillingen

Fra Årsutstillingen 2018 i Østfold kunstsenter. Her utstillingslokalet i Hydrogenfabrikken.
Foto
Kjell S. Stenmarch
Her finner du praktisk informasjon om deltakelse i Årsutstillingen. Merk at det som beskrives her kan variere litt fra år til år. Hensikten er å forberede søkere/deltakere på hvordan prosessen kan se ut. Dersom du er videre til 2. juryering eller deltakelse i utstillingen skal du derfor alltid forholde deg primært til informasjonen du får oppgitt i ditt svarbrev.

Årsutstillingen juryeres av NKs nasjonale jury, som suppleres med en fagrepresentant fra visningsstedet. Juryeringen foregår i to runder. I første runde vurderes digitale søknader og i andre runde vurderes innsendte verk. Juryen har taushetsplikt om det innsendte materialet og vurderingen av søknadene.

Kriterier for søknad, innsending og deltakelse

Dette beskrives hhv. i den aktuelle utlysningen av året og i svarbrev til søkerne. De viktigste søknadskriteriene er imidlertid fastsatt og vedtatt av NKs styre og er som følger:

 • Det er fri adgang til å søke deltakelse for kunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge.
 • Hver søker kan søke med inntil fire arbeider.
 • Arbeidene skal ikke være eldre enn tre år.
 • Arbeidene skal være i kunstners eie eller være tilgjengelige som om de var i kunstners eie.
 • Man kan ikke delta i Årsutstillingen med arbeider som er i offentlig eie. Dersom man deltar med arbeider i privat eie, er kunstner ansvarlig låntaker og ansvarlig for eventuelle merkostnader.
 • Det skal være fysisk og sikkerhetsmessig mulig å montere og stille ut arbeidene i visningsarealene.

I tillegg er følgende vilkår like hvert år:

 • Til 2. juryering besørger søker selv forsikret transport av verket til visningsstedet.
 • NK besørger forsikret returfrakt, enten etter 2. juryering eller etter endt utstilling. Vær oppmerksom på at NK ikke kan stå for retur av verk som ikke er levert med forsvarlig emballasje.
 • Det er viktig at verk som leveres til 2. juryering leveres med angitt merking, til angitt tid.
 • Verket er forsikret av NK eller visningsstedet fra det ankommer 2. juryering og til det er levert tilbake i kunstners hende.
 • NK og visningsstedet forbeholder seg retten til å fotografere verkene i utstillingen og benytte bilder av verkene i promotering og omtale av utstillingen.
 • NK og visningsstedet forbeholder seg retten til å redigere og publisere materiale som er levert til formidlingen (dette opplyser vi nærmere om når vi etterspør formidlingsmateriale, og man kan be om å få godkjenne all redigert tekst før den publiseres).
 • Deltakende kunstnere i utstillingen vil få utbetalt utstillingsvederlag etter gjeldende avtale med staten.
 • Årsutstillingen er en salgsutstilling. Salget forestås av et av NKs gallerier. Verkets salgspris angis på skjemaet som leveres til 2. juryering (der er det også mulig å reservere seg fra salg). Husk at salgsprisen skal inkludere provisjon. NB: Man bør alltid operere med like priser fra ulike utsalgssted, enten man selger verket rett fra atelier eller gjennom en mellompart.

Juryeringsprosessen

1. juryering baseres på digitale søknader med bilder av og informasjon om verk. Søknadene anonymiseres, så juryen får altså ingen informasjon om hvem søkeren er. Vilkår for å søke til 1. juryering finner du i den aktuelle utlysningsteksten. Utlysningen lanseres som regel medio februar, med søknadsfrist medio april. Juryeringen finner som regel sted i slutten av april, og svarbrev sendes ut på e-post like etterpå. Har du ikke fått svarbrev innen mai? Sjekk først spamfilteret i e-postprogrammet ditt, og kontakt oss hvis det ikke ligger noe der heller.

Søkere som kommer videre til 2. juryering får svarbrev med informasjon om hvilke verk som er kommet videre, generelle vilkår for innsending av verk og eventuelle spørsmål/beskjeder fra juryen. I juni mottar søkere et nytt brev med konkret informasjon om tid og sted for innsending av materiale til 2. juryering (last ned informasjon om innsending av verk her). Sammen med informasjonsbrevet får søkere beskjed om å fylle ut et digitalt skjema til juryeringen. I dette skjemaet skal man oppgi flere opplysninger om verket (inkl. salgspris) samt levere litt informasjon til utstillingsformidlingen.

2. juryering finner oftest sted en drøy måned før utstillingsåpningen, i et lokale ved visningsstedet. Under 2. juryering vurderes originalverk (eventuelt materialprøver som representerer eksisterende arbeider, dersom juryen har etterspurt dette). Verk (og materialprøver) legges fram på tildekkede gulv og bord i et eget lokale. Ved selve juryeringen monteres verkene med andre ord ikke som ved en utstilling, men det forutsettes at juryen orienterer seg aktivt om arbeidenes tiltenkte montering og uttrykk. Søkere kan med fordel legge ved bilder og skisser som beskriver tiltenkt montering, som juryen kan orientere seg etter.

Søkere får svar på e-post umiddelbart etter at 2. juryering er fullført.

Utstillingsproduksjonen

Utstillingsproduksjonen starter som regel rett etter 2. juryering, med retur av verk som ikke har kommet med, fotografering av verk og utarbeidelse av utstillingskatalog, ferdigstilling av utstillingsarkitektur, montering av selve utstillingen og visning for prisjuryer, presse og innkjøpsfond. I denne fasen kan det hende at deltakende kunstnere blir kontaktet med spørsmål som gjelder katalog eller montering. Dersom du deltar med et verk som må tilpasses på stedet, kan det være aktuelt at du selv er med på monteringen. Det kan også være aktuelt å finne en alternativ måte å representere verket på i katalogen, dersom det ikke er ferdig montert til fotofrist.

Formidling, presse og kommunikasjon

Deltakende kunstnere vil promoteres i NKs kanaler underveis i utstillingsperioden. I tillegg jobbes det mot nasjonal presse, og kunstnerne veiledes i å kontakte lokal presse om egen deltakelse. Ofte forespørres deltakende kunstnere om å bidra i formidlingsprogrammet, for eksempel med presentasjoner av eget virke.

Utstillingsåpning

Vi erfarer at åpningshelgen gjerne blir en kollegial begivenhet. Mange deltakere og kolleger velger komme tilreisende, og vi setter stor pris på å få gjøre ære på kunstnerne under åpningsseremonien. Det arrangeres en festlig mottakelse for kunstnerne på kvelden, og dagen derpå følges gjerne opp med et formidlingsprogram bestående av intervjuer med prisvinnere og juryleders omvisning i utstillingen.